Obnovte svoj dom s využitím dotácií z Plánu obnovy a odolnosti SR

03. 05. 2022

Napriek poklesu energetickej náročnosti v dlhodobejšom horizonte stále patrí SR medzi krajiny, v ktorých je energetická náročnosť výrazne nad priemerom krajín EÚ. Domácnosti spotrebujú viac ako štvrtinu z celkovej spotreby energie. Vykurovanie domácností sa výrazne podieľa na znečistení ovzdušia a síce 62 % na vzniku emisií PM10, 66 % na  emisiách benzo(a)pyrénu a až 79 %  na emisiách PM2,5.

Obnovte svoj dom s využitím dotácií z Plánu obnovy a odolnosti SR
Zdroj: SAŽP

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) zverejnilo scenár a kritériá postupu pri realizácii obnovy 30-tisíc rodinných domov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku sa predpokladá v 3. štvrťroku 2022.

Implementácia Plánu obnovy a odolnosti SR významne prispeje  k cieľu znížiť spotrebu energie v budovách do roku 2050 o 40 % a súčasne znížiť emisie z budov o 79 % v porovnaní s rokom 2020. Súčasťou implementácie bude aj obnova 30 000 rodinných domov zameraná  na výmenu neefektívneho zdroja tepla a teplej vody, zlepšenie tepelnoizolačných vlastností a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Plnenie Plánu obnovy a odolnosti SR tak prispeje k plneniu cieľov nastavených v Akčnom pláne EÚ Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy ako kľúčového cieľa Európskej zelenej dohody.

MŽP SR  prehodnotilo kritériá poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov vzhľadom na  aktuálnu ekonomickú a sociálnu situáciu spojenú s prudkým nárastom cien energií. Rozhodlo sa upraviť podmienky poskytnutia dotácií tak, aby sa tieto stali dostupnými aj skupinám záujemcov, ktorí by si podľa pôvodne nastavených podmienok zapojenie do schémy obnovy rodinných domov s najväčšou pravdepodobnosťou nemohli dovoliť.  

Zvýhodnenou skupinou budú rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, ktorý sám vychováva dieťa a rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím v domácnosti. Tieto skupiny budú môcť žiadať o dotáciu až vo výške 95 % nákladov vynaložených na obnovu. Štandardná skupina žiadateľov môže dostať 60 % dotáciu.

Dôležitým kritériom je vek rodinného domu. Vlastník môže získať financie na obnovu 10 a viac ročného domu na základe listu vlastníctva. Dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu nemôže byť skorší ako 1. február 2020. Náklady  budú preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy, alebo uvoľňované z účtu priebežne.

Envirorezort pristúpil k zverejneniu podmienok oprávnenosti v predstihu aj preto, aby si ľudia mohli dôkladne premyslieť a zvážiť realizáciu aktivít spadajúcich pod mechanizmus tejto podpory, ktoré prinesú benefity jednak pre domácnosti hlavne v podobe zníženia nákladov na vykurovanie a výrobu teplej vody. Zároveň sú to benefity aj pre celú spoločnosť v podobe šetrenia energetických zdrojov, zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, zníženia emisií skleníkových plynov a zmierňovania negatívnych vplyvov zmeny klímy.

Aktuálne podmienky pripravovanej výzvy ako aj  ďalšie informácie je možné získať na http://www.obnovdom.sk.