Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla https://populair.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://populair.sk a https://dnesdycham.populair.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • V rámci grafickej verzie sa farba používa ako jediný vizuálny prostriedok, ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch.
  • Webové sídlo nespĺňa požiadavky dostatočného farebného kontrastu podľa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
  • Na webovom sídle nie sú všetky odkazy doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. pdf, jpg).

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Na webovom sídle nie sú všetky odkazy doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. pdf, jpg).
  • V anglickej verzii webového sídla sa môže vyskytovať kombinovanie anglického a slovenského obsahu.
  • Webové sídlo www.populair.sk neposkytuje zabudovaný modul RSS na získavanie textových správ s pravidelným odberom.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 12. 11. 2020. Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením. Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 12. 11. 2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@populair.sk. Technickým prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia. Obsahovými správcami sú: Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský hydrometeorologický ústav.

Webové sídlo je propagačno-informačnou webovou stránkou pre projekt Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Tento projekt je jedným z opatrení prijatých na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.

Webové sídlo www.populair.sk bude obohatené o verziu s vysokým kontrastom pre zrakovo postihnutých.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.