Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Žilinský kraj

ROZLOHA

Ikona: Rozloha
6808.53
km2

POČET OBYVATEĽOV

Ikona: Pocet obyvatelov
691136
osôb

HUSTOTA OBYVATEĽOV

Ikona: Hustota obyvatelov
101.51
osôb / km2

CITLIVEJŠIE SKUPINY OBYVATEĽSTVA

Ikona: Deti
0-14 rokov
109661 detí
15.87 %
Ikona: Seniori
65 a viac
112378 seniorov
16.26 %

Územie je charakteristické hlbokými a uzavretými kotlinami, čo nepriaznivo vplýva na ventiláciu a tým aj na rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší.

Čo sú aglomerácie a zóny

Kvôli efektívnemu hodnoteniu kvality ovzdušia je územie Slovenska rozdelené na zóny a aglomerácie. V jednotlivých zónach nie sú koncentrácie znečisťujúcich látok rovnaké vo všetkých častiach zóny. Zvyčajne sa tu nachádzajú územia s významnými zdrojmi emisií a zhoršenou kvalitou ovzdušia, ale aj pomerne čisté oblasti bez zdrojov. 

Čo sú oblasti riadenia kvality ovzdušia

Územie je vyhlásené za oblasť riadenia kvality ovzdušia (ORKO) ak namerané koncentrácie niektorej znečisťujúcej látky v ovzduší na danej monitorovacej stanici prekročia v sledovanom roku limitnú alebo cieľovú hodnotu. ORKO je podmnožinou jednotlivých zón, každá zóna ich môže obsahovať niekoľko. ORKO sú navrhované SHMÚ každoročne. Znečisťujúca látka je vyňatá zo zoznamu ORKO až potom, keď koncentrácie znečisťujúcej látky na stanici tri roky za sebou nepresiahnu limitnú hodnotu.

Čo sú programy na zlepšenie kvality ovzdušia

Okresný úrad v sídle kraja vypracuje pre príslušnú oblast riadenia kvality ovzdušia Program na zlepšenie kvality ovzdušia, alebo Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia, ak sú limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty prekračované pre viac znečisťujúcich látok. Programy na zlepšenie kvality ovzdušia určujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia na účely dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia v danom čase. Opatrenia, ktoré sa prijímajú na dosiahnutie cieľov v kvalite ovzdušia, musia zohľadniť integrovaný prístup k ochrane ovzdušia, vody a pôdy, nesmú porušiť osobitné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a nesmú mať významne negatívne účinky na životné prostredie susediacich štátov.