Ako pomôcť – vykurovanie

V zimnom období vznikajú často problémy s kvalitou ovzdušia, najmä vo vidieckych oblastiach, práve kvôli emisiám z vykurovania domácností. Tieto emisie sa kumulujú a zapríčiňujú zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší, čo môže zapríčiniť lokálne smogové situácie. Takýmto situáciám zároveň napomáha členitosť okolitého terénu a časté teplotné inverzie v údoliach, ktoré bránia rozptylu emisií z nízkych komínov rodinných domov.

Spaľovanie tuhých palív v domácnosti je najvýznamnejším zdrojom prachových častíc, ktoré sa podľa veľkosti delia na častice PM10 a PM2,5, a benzo(a)pyrén ktoré predstavujú výrazné zdravotné riziko. 

Niektoré domácnosti v snahe získať teplo a šetriť náklady na palivo, extrémne obmedzujú prívod vzduchu na spaľovanie, spaľujú nekvalitné palivo, mokré alebo nedostatočne vysušené drevo, uhlie či domový odpad. Ak pri tom používajú staré spaľovacie zariadenia, nedostatočne udržiavané s nízkou účinnosťou, v kombinácii s nesprávnym postupom pri vykurovaní, prispievajú tým k nedokonalému spaľovaniu. Tým sa zvyšuje množstvo emisií, nielen v tesnej v blízkosti domu, ale aj vo vnútri domu. 

 

Kúrte tak, ako by ste chceli, aby kúrili ostatní 

Pri spaľovaní tuhých palív v domácnosti vznikajú okrem žiaduceho tepla aj plynné a tuhé znečisťujúce látky, ktoré unikajú do ovzdušia. Z našich komínov tak do ovzdušia unikajú látky, ktoré nepriaznivo vplývajú na naše zdravie. Prachové častice prenikajú vdýchnutím do našich pľúc a v závislosti od veľkosti sa dostávajú až do krvného obehu, čím narúšajú množstvo procesov ľudského organizmu. Správnym kúrením dokážeme emisie zredukovať o viac ako polovicu.

Nespaľujte odpad!

Váš kotol, krb alebo kachle neslúžia na recykláciu odpadu! Zákonom zakázané je spaľovať odpad. Používanie odpadu ako paliva môže prezradiť tmavosť dymu unikajúceho z vášho komína.
Medzi palivá nepatrí starý nábytok, drevotrieska, OSB dosky, preglejky, okenné drevené rámy, ďalej staré časopisy, plasty, textil, staré oleje, pneumatiky, obuv, linoleum a plávajúce podlahy.

Sušte drevo minimálne jeden až dva roky

Pri kúrení drevom je potrebné dbať na jeho kvalitu. Najčastejšou chybou je spaľovanie mokrého, surového dreva. Drevo priamo z lesa obsahuje veľa vody, až 50 %, ktorá sa pri horení odparuje, drevo veľmi dymí, hrozí zanášanie spalinových ciest dechtom a sadzami a zhoršenie kvality okolitého ovzdušia. Musíme si uvedomiť, že drevo sa musí priamo v ohnisku vysušiť. Ak je v ňom veľa vody, značnú časť energie z dreva spotrebujeme len na vysušenie dreva. Spálime dvakrát viac paliva, trpí spotrebič a trpíme aj my.

Využite dostupné formy podpory obnovy domov

Zateplením rodinného domu môžete ročne ušetriť až 50 % nákladov na vykurovanie. Najväčšie úspory môžete dosiahnuť výmenou okien a vonkajších dverí, zateplením obvodových stien, strechy, prípadne stropu nad nevykurovaným suterénom, tepelnou izoláciou vnútorných rozvodov vykurovania a teplej vody. Efektívnym opatrením je aj inštalácia riadeného vetrania so spätným získavaním tepla – rekuperácia. Tak sa zabezpečí nielen dobrá energetická bilancia budovy, ale aj kvalitný vzduch v interiéri.

Pravidelne čistite kotol, dymovod a komín

Starostlivosťou o vykurovacie zariadenie na jednej strane plníte povinnosť prevádzkovateľa, na druhej strane chránite svoje zdravie a svoj majetok. Výsledkom zanedbaných povinností môže byť riziko vzniku požiarov, prípadne riziko otravy zapríčinenej zvýšenými koncentráciami oxidu uhoľnatého (CO), jedovatého toxického plynu.

V súvislosti s protipožiarnou bezpečnosťou máte povinnosť vykonať čistenie komína a spalinovodov v predpísaných lehotách. Podľa výkonu zariadenia (kW), typu paliva a typu komína sa lehoty môžu pohybovať v intervaloch: 6-krát do roka, 3-krát do roka, raz za polroka či raz ročne. O tomto hovorí vyhláška MV SR 401/2007 Z. z.

Lehoty je potrebné dodržiavať v záujme zdravia a bezpečnosti. Ak vznikne škoda vyhorením komína a nie je splnená povinnosť čistenia komína a spalinovodov, poisťovňa nemusí akceptovať poistnú udalosť.

Vymente starý kotol za moderný

Starý kotol ročne vypustí do ovzdušia približne 50 až 300 kg prachu. Nové kotle sú podstatne kvalitnejšie a ak sú prevádzkované v súlade s návodom na obsluhu predpísaným výrobcom, za rok vyprodukujú menej ako 15 kg prachu. Ak chcete zostať pri biomase, mali by ste v záujme čistejšieho ovzdušia a svojho zdravia modernizovať vykurovacie zariadenie. Výmenou zastaraného prehorievacieho kotla za splyňovací kotol dokážete ročne ušetriť rádovo stovky eur. Modernizácia zariadenia však nie je automaticky zárukou bezproblémového vykurovania. Dôležitá je tiež starostlivosť o vykurovacie zariadenie (kotol, krb, pec, kachle), kvalita paliva a kvalita obsluhy.

Nastavte regulačné klapky tak, aby bol dostatočný prístup vzduchu k palivu

Kľúčom k efektívnemu kúreniu v krbe, peci alebo kachliach je správne nastavenie prívodu vzduchu na horenie do ohniska. V návodoch na obsluhu vykurovacích zariadení je uvedené, ako nastaviť regulačné klapky prívodu vzduchu do ohniska počas rozkurovania, horenia a opätovného prikladania paliva. Pri kotloch je súčasťou zariadenia termostat, ktorý riadi otváranie a zatváranie prívodu vzduchu.

Pri nedostatočnom prívode vzduchu dochádza k nedokonalému spaľovaniu, ktoré sprevádza nadmerná produkcia jedovatého oxidu uhoľnatého (CO), karcinogénneho benzo(a)pyrénu a sadzí. Je lepšie častejšie prikladať menšie množstvo paliva a nechať ho rozhorieť a následne obmedzovať prívod vzduchu.

Udržujte teplotu spalín za kotlom medzi 150 až 250 °C

Teplotu spalín by sme mali udržiavať v rozsahu od 150 do 250 °C. Pokiaľ bude teplota príliš vysoká, prevádzkujeme zariadenie s veľkou komínovou stratou, čo znamená, že veľa tepla nám „vyletí“ komínom. 
Keďže so znižujúcou sa teplotou spalín klesá hodnota komínovej straty, nemôžeme teplotu spalín znižovať donekonečna, pretože pokiaľ budú spaliny príliš chladné (cca 150 °C, záleží na zložení spalín – obsah vody a SO3), môže dôjsť ku kondenzácii dechtových látok a vodnej pary (kratšia životnosť zariadenia) a pri nízkej teplote spalín môže dôjsť aj k výraznému zníženiu komínového ťahu (problém s bezpečným odvodom spalín).

Neprekurujte a nevyhadzujte teplo von oknom

Najlacnejšie teplo je to, ktoré nespotrebujeme. Ľudia často kúria viac, ako potrebujú. Neprekurujte zbytočne obytné miestnosti. Každé zvýšenie teploty o jeden stupeň Celzia nad odporúčanú teplotu (21 °C) predstavuje približne 6 % energie navyše. Teplotu v miestnosti neznižujte neprimeraným vetraním, ale privretím ventilov, ktoré obmedzia výkon vykurovacieho telesa. 
V čase dlhšej neprítomnosti v domácnosti (dovolenka, služobná cesta) kúrenie nevypínajte, udržiavajte teplotu v rozmedzí 16 – 18 °C. Je výrazne nákladnejšie vykúriť studenú a vlhkú miestnosť, ako v nej udržiavať minimálnu teplotu.
Odporúčané teploty:

  • obývacia izba, jedáleň, detská izba, spálňa 21 °C;
  • kuchyňa 20 °C;
  • kúpeľňa 24 °C;
  • WC 20 °C;
  • vykurované predsiene a chodby 15 °C;
  • vykurované schodiská 10 °C.

Nebuďte ľahostajní k sebe ani k svojmu okoliu

Zdrojom znečistenia v ovzduší nie je len priemysel, energetika, poľnohospodárstvo či doprava. Vo veľkej miere prispievajú k znečisteniu ovzdušia naše domácnosti. Pri spaľovaní tuhých palív v domácnosti vznikajú okrem žiaduceho tepla aj plynné a tuhé znečisťujúce látky, ktoré unikajú do ovzdušia. Lokálne kúreniská sú v zimných mesiacoch častou príčinou smogových situácií, teda krátkodobého ale extrémneho zhoršenia kvality ovzdušia. Situáciu zhoršujú aj nepriaznivé rozptylové podmienky, teplotné inverzie. Horské doliny a kotliny sú oblasťami, kde sa vyskytujú inverzie najsilnejšie a najdlhšie, a zároveň je tam vysoký podiel vykurovania tuhými palivami.
Naše správanie, to ako vykurujeme, ako cestujeme, ako nakupujeme, ako sa stravujeme, má vplyv na prostredie okolo nás a na našu kvalitu života. Kvalitu ovzdušia, teda to, čo dýchame, dokážeme spoločným úsilím zlepšiť.

Upravte nastavenie teplôt pre vykurovanie a klimatizáciu

Väčšina obyvateľov v Európskej únii vykuruje svoje domácnosti na teplotu viac ako 22 °C. Pre bežný komfort však stačí 19 °C alebo 20 °C. Znížením nastavenej teploty termostatu len o 1 °C by mohli domácnosti ušetriť približne 7 % energie, ktorú spotrebujú na vykurovanie. Za každý stupeň by sme mohli ušetriť viac ako 70 € z ročného účtu za energiu. Zvýšením teploty klimatizácie o 1 °C môžeme znížiť spotrebu elektriny takmer o 10 % a ušetriť 20 € ročne.

Zabezpečte zvýšenie účinnosti kotla

V mnohých domácnostiach a na pracoviskách je možné upraviť predvolené nastavenia kotlov, aby sa zvýšila ich účinnosť a ušetrilo sa až 8 % energie použitej na vykurovanie miestností a ohrev vody. Toto opatrenie je vhodné najmä, ak máme kondenzačný kotol. Správnym nastavením môžeme ušetriť približne 100 € ročne. Ak si neviete rady, treba si preštudovať návod na obsluhu, alebo si nechať poradiť pri pravidelnom servise kotla.