Aktuality

Obyvatelia Banskej Bystrice a 16 okolitých obcí majú možnosť aktívne sa zapojiť do prípravy Plánu udržateľnej mobility

08. 08. 2022

Pre Banskú Bystricu a 16 okolitých obcí, ktoré sú súčasťou funkčného územia krajského mesta, spracúva Žilinská univerzita v Žiline Plán udržateľnej mobility. Ide o strategický dokument, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu života, ako aj pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov zlepšením ich mobility. Zámerom je rovnako zlepšiť výkonnosť, efektívnosť a udržateľnosť dopravy.


Kvalita ovzdušia na Slovensku v roku 2021 z pohľadu hodnotenia znečistenia prachovými časticami PM10 a PM2,5

01. 08. 2022

V roku 2021 nebolo zaznamenané prekročenie limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre priemernú ročnú koncentráciu PM10. Na troch automatických monitorovacích staniciach bolo zaznamenané nedodržanie povoleného počtu prekročení limitnej hodnoty pre 24 hodinové koncentrácie PM10. Prekročenie limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre priemernú ročnú koncentráciu  PM2,5 sa vyskytlo tiež na troch automatických monitorovacích staniciach.


Získajte prvé finančné prostriedky na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy SR

25. 07. 2022

Dňa štvrtok 30. júna 2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkových budov, na ktorú vyčlenilo 120 miliónov eur. Celkovo je v Pláne obnovy na tento účel vyčlenených 240 miliónov eur. Žiadosti je možné predkladať od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy. Oprávnenými žiadateľmi sú správcovia majetku štátu, samosprávy a aj verejnoprávne inštitúcie.


Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity v meste Poprad

18. 07. 2022

Mestská hromadná doprava (MHD) je jedným z prostriedkov ako môže mesto znížiť zaťaženie ovzdušia emisiami, ktoré produkuje doprava. V rámci udržateľnej mobility je rozdiel ak sa mestom prepraví 20 osôb osobným autom, alebo by išli jedným autobusom MHD. Nehovoriac o problémoch so záberom miesta osobnými automobilmi v rámci mesta.  V tejto veci začalo konať aj mesto Poprad, ktoré je podľa IQAir –  švajčiarskej technologickej spoločnosti, ktorá prevádzkuje informačnú platformu kvality ovzdušia AirVisual, najmenej zaťažené znečisteným ovzduším na Slovensku. Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia ešte viac eliminovať s ponukou špeciálneho cestovného „Cesta za zdravím".


Publikovaná bola Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2021

11. 07. 2022

Zaujíma Vás aký bol rok 2021 vo väzbe na kvalitu ovzdušia? Podarilo sa dodržať limitné hodnoty z pohľadu ochrany zdravia alebo ekosystémov? Ako na tom naša krajina je z dlhodobejšieho  časového horizontu? Chcete zistiť ako na tom z hľadiska čistoty ovzdušia je územie v ktorom žijete, respektíve čo sú hlavné zdroje ktoré vplývajú na jeho znečistenie? Tieto informácie Vám sprostredkuje nová Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike za rok 2021 vydaná Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).


Kvalitnejšia príprava programov na zlepšenie kvality ovzdušia s využitím nového modelovacieho nástroja ATMO-PLAN

27. 06. 2022

V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú povinné okresné úrady v sídle kraja vypracovať program na zlepšenie kvality ovzdušia v aglomeráciách alebo v zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia prekračuje limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu danej znečisťujúcej látky. Ak sú tieto hodnoty prekračované pre viac znečisťujúcich látok, okresný úrad v sídle kraja vypracuje integrovaný program. Jedným z nástrojov na podporu prípravy týchto programov je aj on-line modelovací nástroj kvality ovzdušia ATMO-PLAN, vyvinutý Slovenským hydrometeorologickým ústavom.


Ako efektívne a rýchlo znížiť spotrebu energií hlavne na vykurovanie vo verejných budovách

20. 06. 2022

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR spolu s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť pripravila dokument s názvom „Desatoro riešení“ pre správcov verejných budov. Realizácia uvedených riešení prinesie zníženie nárokov na vykurovanie a spotrebu elektrickej energie a zároveň bude pozitívne vplývať na životné prostredie poklesom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia ako aj emisií skleníkových plynov.  Správcovia verejných budov sa tak môžu inšpirovať a využiť vhodné opatrenia zo súhrnu praktických riešení ako efektívne a rýchlo znížiť spotrebu energií, vypracovaných v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti.


Využime právo na informácie o našom životnom prostredí – aj tie, ktoré sa týkajú ovzdušia

13. 06. 2022

Každý z nás má právo na priaznivé životné prostredie, na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Garantuje nám ho Ústava Slovenskej republiky. Zároveň nám však ukladá aj povinnosti životné prostredie chrániť a zveľaďovať. K získaniu adekvátnych informácií pomáha aj Enviroportál, ktorého budovaním a prevádzkou bola Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) poverená Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).


Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity v meste Galanta

06. 06. 2022

Ako súčasť vzdelávacích a školiacich aktivít zrealizovaných v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, sa dňa 31.5.2022 uskutočnil ďalší zo série workshopov zameraných na tému centrálneho zásobovania teplom vo vzťahu ku kvalite ovzdušia. Jednou z prezentácií, ktoré odzneli na workshope, bola aj prezentácia zameraná na tému využívania geotermálnej energie ako zdroja tepla v meste Galanta.


Nový systém poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podporí dosiahnutie cieľov zlepšenia kvality ovzdušia

30. 05. 2022

Pred našou krajinou stoja náročné úlohy na ceste k zabezpečeniu  čistého ovzdušia. Ide o zníženie množstva emisií do roku 2030 oproti roku 2005 a síce v prípade oxidu siričitého o 82 %, oxidov dusíka o 50 %, nemetánových prchavých organických zlúčenín o 32 %, amoniaku o 30 % a PM2,5 o 49 %. Pomôcť dosiahnuť tieto ciele by mal aj nový systém poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.