Smogové situácie

Pod pojmami "smogová situácia" a "závažná smogová situácia" môžeme rozumieť znečistené ovzdušie v takej miere, kedy už pri krátkodobom vystavení obyvateľstva môže dôjsť k poškodeniu ich zdravia.

Vyhlasuje sa v prípade, ak sa na monitorovacej stanici nameria pre jednu z týchto znečisťujúcich látok: oxid siričitý, oxid dusičitý, prachové častice o priemere 10 µm a prízemný ozón, väčšia koncentrácia v ovzduší ako je hodnota informačného alebo výstražného prahu pre tieto látky za podmienky:

 • Ozón:
  • Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje po prekročení informačného prahu 180 µg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer.
  • Výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 240 µg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer.
 • PM10:
  • Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje po prekročení informačného prahu 100 µg/m3 vyjadreného ako 12⁠-⁠hodinový kĺzavý priemer koncentrácie častíc PM10 a súčasne ak podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu nasledujúcich 24 hodín pod hodnotu informačného prahu.
  • Výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 µg/m3 vyjadreného ako 12⁠-⁠hodinový kĺzavý priemer koncentrácie častíc PM10 a súčasne ak podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu nasledujúcich 24 hodín pod hodnotu výstražného prahu.
 • SO2, NO2:
  • Výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 500 µg/m3 pre SO2 a 400 µg/m3 pre NO2, vyjadreného ako priemerná hodinová koncentrácia znečisťujúcej látky počas troch po sebe nasledujúcich hodín na miestach reprezentujúcich kvalitu ovzdušia pre aspoň 100 km2 alebo celú zónu alebo aglomeráciu podľa toho čo je menšie. Ďalšou podmienkou vyhlásenia smogovej situácie je očakávané pretrvávanie nepriaznivých rozptylových podmienok podľa meteorologickej predpovede počas nasledujúcich 24 hodín.

O vzniku, pretrvávaní alebo ukončení závažnej/smogovej situácie sa verejnosť dozvie prostredníctvom oznámenia, ktoré vydá SHMÚ do štyroch hodín od identifikovania smogovej situácie. Oznámenie sprostredkuje verejnosti aj obec bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie od SHMÚ na informačnej tabuli, na svojom webovom sídle, v miestnom rozhlase a verejnoprávne médiá (televízia a rádio) do dvoch hodín od ich doručenia od SHMÚ. Pri pretrvávaní smogovej situácie verejnoprávne médiá oznamujú túto informáciu min. 2 krát denne, a to najmenej jedenkrát do 7. hodiny a najmenej jedenkrát po 17. hodine. Aj stránka dnesdycham.sk upozorňuje na výskyt smogovej situácie počas celej jej doby trvania.

Závažná/smogová situácia sa skončí v prípade, že koncentrácia žiadnej znečisťujúcej látky neprekračuje príslušnú prahovú hodnotu a tento stav trvá:

 • súvisle 24 hodín a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať opätovné prekročenie príslušnej prahovej hodnoty v priebehu nasledujúcich 24 hodín,
 • alebo najmenej 3 hodiny a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede je takmer vylúčené opätovné prekročenie príslušnej prahovej hodnoty v priebehu nasledujúcich 24 hodín.

Čo robiť počas závažnej/smogovej situácie?

 • Obmedziť pobyt vonku podľa aktuálnej úrovne kvality ovzdušia.
 • Pri pobyte vonku nevyvíjať namáhavé fyzické aktivity, ktoré by viedli k zvýšenej intenzite dýchania (fyzické práce, šport a pod.).
 • Obmedziť vetranie, miestnosti vetrať krátko a intenzívne na cca 3 – 4 minúty.
 • Zahájiť včas a účinne liečbu pri prvých príznakoch ochorenia dýchacieho ústrojenstva alebo iných zdravotných problémov.
 • Pre viac odporúčaní kliknite sem Ako sa chrániť