Kde nájsť informácie

Cech kachliarov

Vyhľadávanie servisu krbu/pece Cech kachliarov je stavovská inštitúcia. Združuje realizátorov krbov, pecí a sporákov z celého Slovenska.

Cech kachliarov

Ako správne kúriť preklik na video ako správne kúriť.

CEPTA

Kvalita ovzdušia CEPTA je združenie ľudí s potrebou vyvíjať aktivity smerom k ochrane životného prostredia, prírody, podpore občianskej participácie, zdravého životného štýlu a udržateľných alternatív voči súčasnému konzumnému životnému štýlu.

Clean Air Forum

EU konferencia Organizuje Európska komisia

Dobré mesto

Udržateľná mobilita Dobré mesto je platformou pre dialóg a výmenu skúseností v oblasti mestského rozvoja.

EEA

EU info Webová stránka Európskej environmentálnej agentúry, ktorej úlohou je poskytovať dôkladné a nezávislé informácie o životnom prostredí.

Ekologická stopa

Kalkulačka ekologickej stopy Tento edukačný program je postavený na práci s internetovým kalkulátorom ekologickej stopy.

Enviroportál

Programy pre zlepšenie kvality ovzdušia Informačný portál rezortu MŽP.

Ewobox

Informácie Poslaním EWOBOXU je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety prostredníctvom internetového portálu – boxu. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú.

Inštitút environmentálnej politiky

Kalkulačka uhlíkovej stopy Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť.

Komora Kominárov Slovenska

Vyhľadanie kominára Komora kominárov Slovenska je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia. Združuje kominárov na čistenie komínov aj revíznych technikov na komíny.

Ministerstvo ŽP

Národný program znižovania emisií Hlavná stránka Ministerstva životného prostredia.

Národný emisný informačný systém

Informácie NEIS (Národný Emisný Informačný Systém) vyvíjaný za podpory Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu.

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Plán obnovy

Plán obnovy je rozsiahly dokument založený na niekoľkých prioritách, ktoré sa zameriavajú na kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy.

Priatelia Zeme CEPA

Informácie o kúrení CEPA je združenie občanov, ktorých spája záujem o spoločnosť aj prírodu.

Slovenská agentúra životného prostredia – Dotácie

Hlavná webová stránka Slovenskej agentúry životného prostredia.

Slovenský hydrometeorologický ústav

Správa o kvalite ovzdušia Slovenský hydrometeorologický ústav je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Agentúra Slovenská inovačná a energetická agentúra bola zriadená ako štátna príspevková organizácia. Poskytuje bezplatné poradenstvo pre domácnosti.

Stromáčik

Časopis pre deti Mesačník zameraný na environmentálnu výchovu, ktorý prebúdza v deťoch chuť bádať a spoznávať svet okolo seba.

Smokeman

Ako správne kúriť Smokeman je bratranec Supermana. Jeho životným poslaním je zmenšovať dym z našich komínov a napomáhať k čistote ovzdušia.

Vykurovanie

Informácie Všetky informácie o kúrení na jednom mieste.

Zelená domácnostiam

Dotácie Pre podanie žiadosti o dotáciu.