Znečisťujúce látky v ovzduší a ich vplyv

Dýchame od okamihu, keď sa narodíme, dovtedy, kým neumrieme. Je to základná a nepretržitá potreba nielen pre nás, ale aj pre všetko živé na Zemi. Nízka kvalita ovzdušia ovplyvňuje nás všetkých: škodí nášmu zdraviu, ekosystémom, ako aj životnému prostrediu, čo vedie k hospodárskym stratám. Preklikajte naše interaktívne infografiky, ktoré ponúkajú prehľad najbežnejších vplyvov a možných dopadov znečisťujúcich látok a v zjednodušenej forme znázorňujú:

PM

Prachové častice (PM10 a PM2,5)

Prachové častice sú drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 μm (PM10), resp. 2,5 μm (PM2,5). Označenie "PM" pochádza z anglického particulate matter, zahŕňa však tuhú aj kvapalnú fázu. PM2,5 sa nazývajú jemnou veľkostnou frakciou. PM rozptýlené v ovzduší tvoria atmosférický aerosól. Prachové častice sa môžu buď priamo vypúšťať do ovzdušia, alebo sa doň dostávajú aj vírením častíc usadených na zemskom povrchu (sekundárna prašnosť).

SOX

Oxidy síry (SOx)

Oxid siričitý (SO2), oxid sírový (SO3) a aerosól H2SO4 sú vyjadrené ako oxidy síry (SOx). SO2 je bezfarebný reaktívny plyn, pri vyšších koncentráciách má silný dráždivý zápach. Oxid sírový je za normálnych podmienok bezfarebná kvapalina, pri ochladení polymerizuje na pekné lesklé biele ihličky.

NOX

Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy dusíka v kontexte kvality ovzdušia sú spoločným názvom oxidy dusíka označované oxid dusičitý (NO2) a oxid dusnatý (NO). NO2 je žltohnedý jedovatý plyn, NO je reaktívny plyn, ktorý rýchlo oxiduje na NO2. Oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a prchavé organické látky vstupujú do reakcií, ktoré ovplyvňujú koncentrácie prízemného ozónu, sú tzv. prekurzormi O3.

NH3

Amoniak (NH3)

Amoniak v čistej forme sa za normálnych podmienok vyskytuje ako bezfarebný plyn. Má zásaditú povahu, je žieravý a dráždivý.

BaP

Benzo(a)pyrén (BaP)

Benzo(a)pyrén patrí do skupiny polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH), tvorí žlté ihličkovité vo vode nerozpustné kryštály s teplotou topenia 179 °C. Je súčasťou jemnej frakcie atmosférického aerosólu.

O3

Ozón (O3)

Ozón je trojatómová molekula kyslíka. Je to plyn veľmi dobre rozpustný vo vode, so silnými oxidačnými vlastnosťami, ktorý má akútne i chronické účinky na zdravie. Kým stratosférický ozón plní dôležitú úlohu ochrany pred škodlivým ultrafialovým žiarením slnka, troposférický (prízemný) ozón má nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, vegetáciu, architektonické stavby, a preto je zaradený medzi znečisťujúce látky.

CO

Oxid uhoľnatý (CO)

Oxid uhoľnatý je bezfarebný jedovatý plyn bez chuti a zápachu, ktorý je vysoko toxický.

NMVOC

Nemetánové prchavé organické látky (NMVOC)

Nemetánové prchavé organické látky sú všetky organické zlúčeniny antropogénnej povahy iné ako metán, ktoré reakciou s oxidmi dusíka produkujú fotochemické oxidanty, z ktorých najvýznamnejší je ozón. Patria sem alkoholy, aldehydy, alkány, aromáty, ketóny a halogénované deriváty týchto látok. Riziko predstavuje často výbušnosť a vysoká horľavosť týchto látok.

Zdroj: SHMÚ, WHO, EEA, US EPA