Projekt koordinuje:

Referát koordinácie projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia | Ministerstvo životného prostredia SR

info@populair.sk

O aplikácii

Aplikácia o kvalite ovzdušia bola vypracovaná v rámci Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý je zameraný na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

Cieľom aplikácie je informovať širokú verejnosť o:

  • súčasnej kvalite ovzdušia na Slovensku,
  • dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a ekosystémy
  • prípadnom vzniku a ukončení mimoriadneho zhoršenia kvality ovzdušia so súvisiacimi opatreniami a obmedzeniami
  • pripravovaných – realizujúcich sa – už implementovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia

Aplikácia má zvýšiť podporu verejného záujmu pri dosahovaní dobrej kvality ovzdušia, zapojiť verejnosť do vykonávania riadenia kvality ovzdušia a do procesu vývoja programov na zlepšenie kvality ovzdušia a do vykonávania opatrení stanovených v programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a do kontroly implementovaných opatrení.

Kontaktujte nás

Test – človek: 1 + 4 =

Manažéri kvality ovzdušia

Juraj Burda
Ministerstvo životného prostredia SR
juraj.burda@enviro.gov.sk
02 / 5956 2733
Michal Dávid
Ministerstvo životného prostredia SR
michal.david@enviro.gov.sk
02 / 5956 2735
Katarína Mičáková
Ministerstvo životného prostredia SR
katarina.micakova@enviro.gov.sk
02 / 5956 2737
Jozef Wallner
Ministerstvo životného prostredia SR
jozef.wallner@enviro.gov.sk
02 / 5956 2740
Anna Bohers
Slovenská agentúra životného prostredia
anna.bohers@sazp.sk
048 / 4374 243
Imrich Fekete
Slovenská agentúra životného prostredia
imrich.fekete@sazp.sk
048 / 4374 243
František Luterančík
Slovenská agentúra životného prostredia
frantisek.luterancik@sazp.sk
048 / 4374 241
Nadežda Odnogová
Slovenská agentúra životného prostredia
nadezda.odnogova@sazp.sk
0907 850 154
Ladislav Bíro
Banskobystrický samosprávny kraj
ladislav.biro@bbsk.sk
048 / 4325 710
Petra Baďurová Renčová
Trenčiansky samosprávny kraj
petra.badurova_rencova@tsk.sk
0901 918 167
Marta Bejdáková
Trnavský samosprávny kraj
bejdakova.marta@trnava-vuc.sk
033 / 5559 644
Ivana Fiťmová
Žilinský samosprávny kraj
ivana.fitmova@zilinskazupa.sk
041 / 5032 303
Dominik Lejko
Prešovský samosprávny kraj
dominik.lejko@vucpo.sk
051 / 7081 554
Ján Rudy
Košický samosprávny kraj
jan.rudy@vucke.sk
055 / 7268 225

Technický a obsahový prevádzkovateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
www.dnesdycham.sk dnesdycham@populair.sk
Obsahový prevádzkovateľ
Ministerstvo životného prostredia SR
Korešpondencia: Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Pracovisko: Šafárikovo nám. 4
811 02 Bratislava
Obsahový prevádzkovateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava

Dátum vytvorenia webovej stránky: 2.11.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 22.04.2021