Ponuka aktivít environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia

Výučbové programy

 • Výučbový program na popularizáciu témy ovzdušia a rozšírenie environmentálnej výchovy o túto tému je v rozsahu 45-90 minút.
 • Hodina je zameraná na problematiku kvality ovzdušia a jeho ochrany.
 • Zúčastniť sa jej môže cca 25 detí.

V prípade záujmu kontaktujte manažéra kvality ovzdušia vo vašom kraji.

Ponukový list s informáciami o výučbových programoch environmentálnej výchovy so zameraním na kvalitu ovzdušia: Ponukový list (PDF; 1,2 MB).

Zmena programu je vyhradená a popis aktivít má orientačný charakter.


Materské školy

Do škôlky po vlastných interiér

Viete, ako sa bezpečne dostať do škôlky? Deti sa hravou formou porozprávajú o tom, ako každý deň dochádzajú do škôlky a inšpirujú sa ku zdravším spôsobom presúvania za ich aktivitami a povinnosťami. viac info

Veselá a smutná planéta interiér

Vzduch je všade okolo nás. Nevidíme ho, ale aj napriek tomu občas cítime, keď niečo nie je v poriadku. Deti budú pátrať po tom, čo všetko vzduch znečisťuje. Dozvedia sa, ako môžu čistotu ovzdušia zlepšiť a navrhnú drobné zmeny vo svojom živote. viac info

Vyrob si vrtuľku interiér exteriér

Vyrobte si snami veternú vrtuľku. Pomocou nej vieme určiť smer vetra a šírenie znečistenia v ovzduší. viac info


Základné školy

1. stupeň ZŠ

Niečo visí vo vzduchu interiér

Vzduch je všade okolo nás. Nevidíme ho, ale aj napriek tomu občas cítime, keď niečo nie je v poriadku. Žiaci budú pátrať po tom, čo všetko vzduch znečisťuje. Dozvedia sa, ako môžu čistotu ovzdušia zlepšiť a navrhnú drobné zmeny vo svojom živote. viac info

Zadrž dych interiér

Vzduch je len jednou zložkou životného prostredia. Ako vyzerá čistý a znečistený vzduch, voda, pôda? Žiaci preskúmajú vzduch, ale aj pozitívne a negatívne vplyvy na ovzdušie okolo nás. viac info

Čo nepatrí do pece interiér

Teplo potrebujeme všetci. Vedia žiaci odkiaľ pochádza teplo v ich domácnostiach? Čo patrí do pece? Čo tam naopak nepatrí a znečisťuje ovzdušie? Preskúmajte to spolu snami. viac info

Vyrob si vrtuľku interiér exteriér

Vyrobte si snami veternú vrtuľku. Pomocou nej vieme určiť smer vetra a šírenie znečistenia v ovzduší. viac info

Tímovo o ovzduší interiér exteriér

Zahrajte sa snami interaktívnu zážitkovú hru o ovzduší. Budete kresliť, behať, spoznávať, čo ovplyvňuje ovzdušie pozitívne a čo negatívne. V tejto hre vyhrávajú všetci. viac info

Do školy po vlastných interiér exteriér

Viete, ako sa bezpečne dostať do školy? S našou pomocou si žiaci zmapujú priestor v okolí školy a navrhnú riešenia na jeho zlepšenie. viac info

2. stupeň ZŠ

Niečo visí vo vzduchu interiér

Vzduch je všade okolo nás. Nevidíme ho, ale aj napriek tomu občas cítime, keď niečo nie je v poriadku. Žiaci budú pátrať po tom, čo všetko vzduch znečisťuje. Dozvedia sa, ako môžu čistotu ovzdušia zlepšiť a navrhnú drobné zmeny vo svojom živote. viac info

Čo dnes dýcham? interiér

Monitoring kvality ovzdušia je dôležitý. Žiaci sa dozvedia viac o znečisťujúcich látkach v ovzduší a hlavných zdrojoch znečisťovania ovzdušia v regióne. Vyskúšajú si mobilnú aplikáciu a zistia, ako je na tom kvalita ovzdušia v ich okolí. viac info

Tímovo o ovzduší interiér exteriér

Zahrajte sa snami interaktívnu zážitkovú hru o ovzduší. Budete kresliť, behať, spoznávať, čo ovplyvňuje ovzdušie pozitívne a čo negatívne. V tejto hre vyhrávajú všetci. viac info

Do školy po vlastných interiér exteriér

Viete, ako sa bezpečne dostať do školy? S našou pomocou si žiaci zmapujú priestor v okolí školy a navrhnú riešenia na jeho zlepšenie. viac info


Stredné školy

Čo dnes dýcham? interiér

Monitoring kvality ovzdušia je dôležitý. Študenti sa dozvedia viac o znečisťujúcich látkach v ovzduší a hlavných zdrojoch znečisťovania ovzdušia v regióne. Vyskúšajú si mobilnú aplikáciu a zistia, ako je na tom kvalita ovzdušia v ich okolí. viac info

Čo vypúšťame do ovzdušia? interiér

Viete ako spaľovanie rôznych materiálov vplýva na znečistenie ovzdušia? Spolu so žiakmi to preskúmame počas pokusu zameraného na spaľovanie bežných materiálov a pozorovanie rýchlosti horenia, dymu či zápachu. viac info


Podrobnejšie informácie o priebehu jednotlivých programov:

Materské školy

Do škôlky po vlastných (MŠ)

Na úvod programu urobíme s deťmi anketu o spôsoboch ich dochádzania do škôlky. Spoločným rozprávaním nabádame deti k premýšľaniu nad zdravším a ekologickejším spôsobom dochádzania do škôlky. Zahráme sa na rôzne dopravné prostriedky a zabavíme sa spolu. Môžeme ísť aj do terénu a preskúmať dopravu v okolí škôlky.

 • Forma: anketa, rozhovor, hra
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 30 – 45 minút
 • Miesto konania: interiér/exteriér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Veselá a smutná planéta (MŠ)

S deťmi sa na úvod porozprávame na tému ovzdušia. Pomocou hry s obrázkami si deti overia svoje vnímanie životného prostredia a toho, čo je z pohľadu ovzdušia prospešné a čo škodlivé pre našu planétu. Inšpirujú a naučia sa, ako oni sami môžu planéte pomôcť, najlepšie nápady môžu aj nakresliť.

 • Forma: anketa, rozhovor, hra
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 30 – 45 minút
 • Miesto konania: interiér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Vyrob si vrtuľku (MŠ)

Deťom predstavíme nového nezbedného kamaráta – vetríka Petríka. Vie nám pomôcť, ale aj urobiť neplechu. Stručne im vysvetlíme význam vetra v súvislosti so znečistením ovzdušia. Spolu s našou pomocou si deti vyrobia veternú vrtuľku – Airíka, ktorú si môžu zobrať domov a otestovať smer a rýchlosť vetra.

 • Forma: demonštrácia, praktická činnosť
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 30 – 45 minút
 • Miesto konania: interiér/exteriér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Základné školy

Niečo visí vo vzduchu (1. stupeň ZŠ)

Počas programu sa žiaci oboznámia s problematikou ovzdušia a jeho kvality. Zamyslia sa nad tým, čo všetko ovzdušie znečisťuje a ako na to vplýva činnosť človeka. Úvodnou anketou o spôsoboch ich dochádzania do školy sa môžu inšpirovať ku zdravším návykom presúvania sa za svojimi aktivitami a povinnosťami. Pomocou hry s obrázkami si overia svoje vnímanie životného prostredia a toho, čo je prospešné a čo škodlivé pre našu planétu. Poznatky si precvičia samostatnou prácou s pracovným listom. Na záver hodiny im lektor vysvetlí zadanie na domácu prácu alebo prácu v škole, kde budú pomocou vazelínových lapačov skúmať čistotu ovzdušia.

 • Forma: demonštrácia, anketa, hra, práca s pracovným listom, pokus
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 45 – 90 minút (1 -2 vyučovacie hodiny)
 • Miesto konania: interiér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Zadrž dych (1. stupeň ZŠ)

Na úvod žiaci preskúmajú jednotlivé zložky životného prostredia – pôdu, vodu a vzduch a to ako vyzerajú keď sú čisté a znečistené. Bližšie sa zamerajú hlavne na ovzdušie. V skupinách budú kresliť plagáty znázorňujúce pozitívne a negatívne vplyvy na ovzdušie. Výsledky svojej práce budú prezentovať spolužiakom. Na záver hodiny každý zhodnotí, čo nové sa naučil a zapamätal si.

 • Forma: demonštrácia, práca v skupinách, diskusia
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 90 minút (2 vyučovacie hodiny)
 • Miesto konania: interiér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Čo nepatrí do pece (1. stupeň ZŠ)

Žiaci sa dozvedia viac o tom aké predmety spaľované v pieckach znečisťujú ovzdušie, kde sú najväčšie zdroje znečisťovania ovzdušia v ich regióne a ako sa správať, aby sme obmedzili znečisťovanie ovzdušia. Pomocou praktických ukážok sa dozvedia, čo je vhodné a nevhodné na spaľovanie. Získané vedomosti si overia pri triedení konkrétnych predmetov.

 • Forma: demonštrácia, rozhovor, hra
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 45 minút (1 vyučovacia hodina)
 • Miesto konania: interiér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Vyrob si vrtuľku (1. stupeň ZŠ)

Žiakom predstavíme nového nezbedného kamaráta – vetríka Petríka. Vie nám pomôcť, ale aj urobiť neplechu. Žiaci sa dozvedia o význame vetra v súvislosti so znečistením ovzdušia. Spolu s našou pomocou si vyrobia veternú vrtuľku – Airíka, ktorú si môžu zobrať domov a otestovať smer a rýchlosť vetra.

 • Forma: demonštrácia, praktická činnosť
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 30 – 45 minút
 • Miesto konania: interiér/exteriér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Tímovo o ovzduší (1. stupeň ZŠ)

Žiaci budú rozdelení do skupín/tímov. Postupne navštívia rôzne stanovištia, na ktorých majú za úlohu si zapamätať rôzne obrázky súvisiace s témou ovzdušia a následne ich prekresliť spoluhráčovi. Ten háda, čo je na obrázku. Hra je zábavná, dynamická aj poučná.

 • Forma: rozhovor, hra
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 45 – 90 minút (1- 2 vyučovacie hodiny)
 • Miesto konania: interiér (potrebný väčší priestor napr. telocvičňa)/exteriér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Do školy po vlastných (1. stupeň ZŠ)

Spolu so žiakmi zmapujeme priestor okolia školy a zistíme ako sa bezpečne dostať do školy. Na základe zistených informácií žiaci vytvoria pocitovú mapu. V závere hodiny navrhnú vlastné riešenia na zlepšenie situácie a podporu udržateľného dochádzania do školy.

 • Forma: rozhovor, práca v teréne, diskusia
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 45 – 90 minút (1- 2 vyučovacie hodiny)
 • Miesto konania: interiér/exteriér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Niečo visí vo vzduchu (2. stupeň ZŠ)

Na úvod si žiaci pozrú krátky film o ovzduší a jeho znečistení. Zamyslia sa nad tým, čo všetko ovzdušie znečisťuje a ako na to vplýva činnosť človeka. Anketou o spôsoboch ich dochádzania do školy sa môžu inšpirovať ku zdravším návykom presúvania sa za svojimi aktivitami a povinnosťami. Svoje doterajšie vedomosti si otestujú v kvíze zameranom na problematiku dopravy, vykurovania a kvality ovzdušia. Spoločne diskutujú o najväčších znečisťovateľoch ovzdušia v ich okolí. Počas samostatnej práce spíšu vlastné nápady a podnety na zlepšenie kvality ovzdušia. Žiaci budú pracovať v skupinách a spolu vytvoria plagáty na tému „Ako zlepšiť kvalitu ovzdušia“. Svoje výstupy môžu prezentovať spolužiakom.

 • Forma: premietanie krátkeho videa (spotu), anketa, kvíz, brainwriting, samostatná práca, práca v skupinách
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 90 minút (2 vyučovacie hodiny)
 • Miesto konania: interiér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Čo dnes dýcham? (2. stupeň ZŠ)

Študenti sa bližšie oboznámia s kľúčovými pojmami: vzduch, ovzdušie, klíma, zmena klímy. Na úvod si pozrú krátke video o kvalite ovzdušia a jeho znečistení. V ankete zameranej na mobilitu a vykurovanie si overia svoje návyky a zamyslia sa nad nimi. V rámci prednášky im lektor predstaví problematiku kvality ovzdušia, národný monitorovací systém kvality ovzdušia, jeho fungovanie i sledované znečisťujúce látky. V diskusii navrhnú vhodné preventívne opatrenia zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia. Zoznámia sa s mobilnou aplikáciou „Dnes dýcham“ a jej využitím.

 • Forma: premietanie krátkeho videa (spotu), anketa, prednáška s prezentáciou, diskusia, práca s aplikáciou
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 45 minút (1 vyučovacia hodina)
 • Miesto konania: interiér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Tímovo o ovzduší (2. stupeň ZŠ)

Žiaci budú rozdelení do skupín/tímov. Postupne budú navštevovať rôzne stanovištia, kde bude ich úlohou zapamätať si rôzne obrázky súvisiace s témou ovzdušia a následne ich prekresliť spoluhráčovi. Ten háda, čo je na obrázku. Hra je zábavná, dynamická aj poučná.

 • Forma: rozhovor, hra
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 45 minút (1 vyučovacia hodina)
 • Miesto konania: interiér/exteriér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Do školy po vlastných (2. stupeň ZŠ)

Spolu so žiakmi zmapujeme priestor okolia školy a zistíme ako sa bezpečne dostať do školy. Na základe zistených informácií žiaci vytvoria pocitovú mapu. V závere hodiny navrhnú vlastné riešenia na zlepšenie situácie a podporu udržateľného dochádzania do školy. Riešenia môžu predostrieť vedeniu školy alebo zástupcom mesta.

 • Forma: rozhovor, práca v teréne, diskusia
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 45 – 90 minút (1-2 vyučovacie hodiny)
 • Miesto konania: interiér/exteriér

Stredné školy

Čo dnes dýcham? (SŠ)

Študenti sa bližšie oboznámia s kľúčovými pojmami: vzduch, ovzdušie, klíma, zmena klímy. Na úvod si pozrú krátke video o kvalite ovzdušia a jeho znečistení. V ankete zameranej na mobilitu a vykurovanie si overia svoje návyky a zamyslia sa nad nimi. V rámci prednášky im lektor predstaví problematiku kvality ovzdušia, národný monitorovací systém kvality ovzdušia, jeho fungovanie i sledované znečisťujúce látky. V diskusii navrhnú vhodné preventívne opatrenia zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia. Zoznámia sa s mobilnou aplikáciou „Dnes dýcham“ a jej využitím.

 • Forma: premietanie krátkeho videa (spotu), anketa, prednáška s prezentáciou, diskusia, práca s aplikáciou
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 45 minút (1 vyučovacia hodina)
 • Miesto konania: interiér
 • Počet účastníkov: 1 trieda

Čo vypúšťame do ovzdušia? (SŠ)

Hlavnou aktivitou je pokus realizovaný v školskom laboratóriu študentmi spolu s vyučujúcim. Cieľom pokusu je:

 • ukázať vplyv spaľovania rôznych materiálov na znečistenie ovzdušia,
 • empirická ukážka, ako sa človek svojou činnosťou v domácnostiach alebo priemysle prostredníctvom produkcie znečisťujúcich látok podieľa na znečisťovaní ovzdušia,
 • poukázať na rozdiel pri spaľovaní prírodných a syntetických materiálov,
 • poukázať na rozdiel v spôsobe zakladania ohňa podľa vyprodukovaného dymu,
 • poznanie a zamyslenie sa nad faktom, že každý jeden z nás prispieva k znečisťovaniu ovzdušia.
Po realizácii pokusu nasleduje diskusia zameraná na otázky súvisiace so spaľovaním a znečisťovaním ovzdušia.

 • Forma: pokus, demonštrácia, diskusia
 • Termín: celoročne
 • Trvanie: 45 minút (1 vyučovacia hodina)
 • Miesto konania: interiér (vybavené laboratórium s vetraním)
 • Počet účastníkov: 1 trieda