Zdroje znečisťovania ovzdušia

Pre viac informacii o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, preklikajte infografiku.

Vykurovanie domácností pevnými palivami v zimnom období negatívne ovplyvňuje kvalitu ovzdušia na Slovensku.

Ľudské činnosti bezpochyby významne prispievajú k zhoršovaniu kvality ovzdušia. Ide hlavne o priemyselné procesy, výrobu elektriny a tepla vrátane nezanedbateľného podielu vykurovania domácností a samozrejme dopravu – týka sa to na prvom mieste automobilov s naftovými motormi. V poľnohospodárskych oblastiach sa prejavuje vplyv sezónnych poľnohospodárskych prác. Stavebné a búracie práce tvoria zväčša krátkodobé emisie prachových častíc prevažne hrubšej veľkostnej frakcie.
 

 

Odvetvie PM10 PM2,5 SOx NOx NH3 BaP O3 CO NMVOC
Energetika 8 % 6 % 42 % 28 % 0 % 16 % 0 % 11 % 28 %
Doprava 8 % 8 % 1 % 44 % 1 % 18 % 0 % 6 % 4 %
Poľnohospodárstvo 13 % 1 % 0 % 12 % 90 % 0 % 0 % 0 % 8 %
Priemysel 8 % 5 % 49 % 10 % 1 % 0 % 0 % 26 % 27 %
Nakladanie s odpadom 1 % 1 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 1 %
Vykurovanie domácností 62 % 79 % 8 % 6 % 5 % 66 % 0 % 57 % 32 %
PM
SOX
NOX
NH3
BaP
O3
CO
NMVOC
0 %
50 %
100 %

V prípade ozónu ide o druhotne vznikajúcu znečisťujúcu látku, nejde o vypúšťanie do ovzdušia - nemožno teda na ich ďalšiu koncentráciu reagovať obmedzením zdrojov ozónu, je však možné obmedziť emisie práve tých látok, ktoré k svojmu vzniku potrebuje.

Energetika

Energetika sa významne podieľa na tvorbe emisií väčšiny znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia. Spaľovanie hnedého uhlia a lignitu, v súčasnosti stále využívané palivá, významne prispieva k znečisteniu ovzdušia najmä emisiami SOX. V budúcnosti sa s týmito palivami nepočíta, čo prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia. V dôsledku zavádzania odlučovacích technológií sa postupne podarilo znížiť množstvo týchto látok vypúšťaných do ovzdušia. Energetika je najvýznamejším producentom emisií SOX, NOX a BaP.

Doprava

Doprava je významným zdrojom emisií oxidov dusíka (NOX) a oxidu uhoľnatého (CO).Najväčší podiel na emisiách z dopravy má cestná doprava, predovšetkým používanie dieselových nákladných, ale aj osobných vozidiel. V posledných rokoch nastala výrazná zmena používania verejnej dopravy, ktorá je nahrádzaná prepravou osobnými automobilmi. Zároveň sa zvýšila aj intenzita tranzitnej dopravy.

Vykurovanie domácností

Emisie z domácností resp. z lokálnych kúrenísk sú závažným problémom mnohých štátov vrátane Slovenska. Veľká časť našich domácností využíva na vykurovanie vlastné spaľovacie zariadenia. Pri spaľovaní tuhých palív v domácnosti vznikajú okrem žiadúceho tepla aj plynné a tuhé znečisťujúce látky, ktoré unikajú do ovzdušia. Ide o jemné aerosólové častice, ktoré sa podľa veľkosti delia na častice PM10 a PM2,5, ktoré predstavujú výrazné zdravotné riziko. V oblastiach kde sa na vykurovanie domácností používa tuhé palivo je výrazným problémom aj benzo(a)pyrén. Opotrebované alebo nevhodné spaľovacie zariadenia, ako aj nevhodné spôsoby vykurovania prispievajú k zvýšenej tvorbe emisií, ktoré dýchame.

Poľnohospodárstvo

Antropogénne aktivity v poľnohospodárstve významne prispievajú k zmenám koncentrácií niektorých plynov v atmosfére. Za najdôležitejší plyn z hľadiska vplyvu na kvalitu ovzdušia a životného prostredia sa považuje amoniak. Poľnohospodárstvo produkuje viac ako 90% emisií amoniaku, najmä z chovu hospodárskych zvierat a pestovania plodín. Amoniak z poľnohospodárstva reaguje v ovzduší s ostatnými znečisťujúcimi látkami emitovanými napríklad z dopravy (oxidy dusíka), z veľkej energetiky a priemyselných procesov (sírany), za vzniku tuhých častíc s priemerom najviac 2,5 mikrometrov (PM2,5). Amoniak takto prispieva k tvorbe sekundárneho atmosférického aerosólu a teda k zhoršovaniu kvality ovzdušia.

Priemysel

Na Slovensku sú dlhodobo tradične zastúpené priemyselné odvetvia ako hutnícka výroba, výroba železa a ocele, výroba koksu a rafinérskych výrobkov, chemická výroba, stavebný priemysel a ďalšie. Pri priemyselnej výrobe sa do ovzdušia vplyvom manipulácie s materiálmi, ich skladovaním a prepravou, uvoľňujú prioritne prachové častice a SOX. Ostatné látky sa do ovzdušia emitujú hlavne pri spaľovaní palív, spojeným so samotnou výrobou. Výroba kovov patrí na Slovensku dlhodobo medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia. Najdôležitejšou kategóriou je výroba železa a ocele. Používanie rozpúšťadiel je tiež významným zdrojom emisií NMVOC.

Nakladanie s odpadom

Najbežnejšími metódami zneškodňovania odpadu sú skládky odpadov a v menšej miere aj spaľovanie. Keď sa odpad zo skládok rozkladá, do ovzdušia sa uvoľňujú nemetánové prchavé organické látky a pri manipulácii s odpadom dochádza k uvoľňovaniu emisií prachových častíc. Pri spaľovaní odpadu sa uvoľňuje veľké množstvo energie a zároveň aj rôznych látok znečisťujúcich ovzdušie. V tomto prípade sú však emisie, ktoré pri spaľovaní vznikajú, zaradené do sektora energetika. Recyklácia odpadu nie je jediným udržateľným spôsobom likvidácie odpadu. Jedným z nich je aj kompostovanie akéhokoľvek organického odpadu, ako sú potraviny a záhradný odpad.

Zdroj: SHMÚ