Znečisťovanie ovzdušia

ikona znečisťujúcej látky PMx ikona znečisťujúcej látky PMx ikona znečisťujúcej látky PMx
ikona znečisťujúcej látky SO2 ikona znečisťujúcej látky SO2 ikona znečisťujúcej látky SO2
ikona znečisťujúcej látky NOx ikona znečisťujúcej látky NOx ikona znečisťujúcej látky NOx
ikona znečisťujúcej látky CO ikona znečisťujúcej látky CO ikona znečisťujúcej látky CO
ikona znečisťujúcej látky NMVOC ikona znečisťujúcej látky NMVOC ikona znečisťujúcej látky NMVOC
ikona znečisťujúcej látky NH3 ikona znečisťujúcej látky NH3 ikona znečisťujúcej látky NH3
ikona znečisťujúcej látky BaP ikona znečisťujúcej látky BaP ikona znečisťujúcej látky BaP
ikona znečisťujúcej látky O3 ikona znečisťujúcej látky O3 ikona znečisťujúcej látky O3
0 %
50 %
100 %

Energetika sa významne podieľa na tvorbe emisií väčšiny znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia. Spaľovanie hnedého uhlia a lignitu, v súčasnosti stále využívané palivá, významne prispieva k znečisteniu ovzdušia najmä emisiami SO2. V budúcnosti sa s týmito palivami nepočíta, čo prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia. Spaľovanie komunálneho odpadu s energetickým využitím patrilo v minulosti k hlavným prispievateľom emisií ťažkých kovov a perzistentných organických zlúčenín (POPs). V dôsledku zavádzania odlučovacích technológií sa postupne podarilo znížiť množstvo týchto látok vypúšťaných do ovzdušia.

Doprava je významným zdrojom emisií oxidov dusíka (NOX) a oxidu uhoľnatého (CO).Najväčší podiel na emisiách z dopravy má cestná doprava, predovšetkým používanie dieselových nákladných, ale aj osobných vozidiel. V posledných rokoch nastala výrazná zmena používania verejnej dopravy, ktorá je nahrádzaná prepravou osobnými automobilmi. Zároveň sa zvýšila aj intenzita tranzitnej dopravy.

Emisie z domácností resp. z lokálnych kúrenísk sú závažným problémom mnohých štátov vrátane Slovenska. Veľká časť našich domácností využíva na vykurovanie vlastné spaľovacie zariadenia. Pri spaľovaní tuhých palív v domácnosti vznikajú okrem žiaduceho tepla aj plynné a tuhé znečisťujúce látky, ktoré unikajú do ovzdušia. Jemné aerosólové častice, ktoré sa podľa veľkosti delia na častice PM10 a PM2,5, predstavujú zdravotné riziko. Emisie z domáceho vykurovania sa podieľajú v značnej miere na zhoršení lokálnej kvality ovzdušia (zimné smogové situácie). V oblastiach kde sa na vykurovanie domácností používa tuhé palivo je výrazným problémom aj benzo(a)pyrén. Opotrebované alebo nevhodné spaľovacie zariadenia, ako aj nevhodné spôsoby vykurovania prispievajú k zvýšenej tvorbe emisií, ktoré dýchame. Rozhoduje to, čím kúrime (typ paliva), v čom kúrime (typ zariadenia, kotla, piecky) a samozrejme aj ako kúrime.

Antropogénne aktivity v poľnohospodárstve významne prispievajú k zmenám koncentrácií niektorých plynov v atmosfére. Za najdôležitejší plyn z hľadiska vplyvu na kvalitu ovzdušia a životného prostredia sa považuje amoniak. Poľnohospodárstvo produkuje viac ako 90% emisií amoniaku, najmä z chovu hospodárskych zvierat a pestovania plodín. Amoniak z poľnohospodárstva reaguje v ovzduší s ostatnými znečisťujúcimi látkami emitovanými napríklad z dopravy (oxidy dusíka), z veľkej energetiky a priemyselných procesov (sírany), za vzniku tuhých častíc s priemerom najviac 2,5 mikrometrov (PM2,5). Amoniak takto prispieva k tvorbe sekundárneho atmosférického aerosólu a teda k zhoršovaniu kvality ovzdušia.

Na Slovensku sú dlhodobo tradične zastúpené priemyselné odvetvia ako hutnícka výroba, výroba železa a ocele, výroba koksu a rafinérskych výrobkov, chemická výroba, stavebný priemysel a ďalšie. Pri priemyselnej výrobe minerálnych produktov sa do ovzdušia vplyvom manipulácie s materiálmi, ich skladovaním a prepravou, uvoľňujú prioritne tuhé znečisťujúce látky. Ostatné látky sa do ovzdušia emitujú hlavne pri spaľovaní palív, spojeným so samotnou výrobou. Výroba kovov patrí na Slovensku dlhodobo medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia. Najdôležitejšou kategóriou je výroba železa a ocele. Používanie rozpúšťadiel je tiež významným zdrojom emisií. V priemysle, ako aj v domácnostiach sa používa široká škála látok, ktoré obsahujú nemetánové prchavé organické zlúčeniny: čisté organické rozpúšťadlá alebo rôzne zmesi používané v priemysle, čistiace prostriedky, farby, riedidlá, lepidlá, kozmetika a toaletné potreby, rôzne výrobky pre domácnosť alebo starostlivosť o automobily. Patria sem tiež emisie z asfaltovania ciest. Všestranné využitie týchto látok vedie k zložitejšiemu sledovaniu ich tokov.

Najbežnejšími metódami zneškodňovania odpadu sú skládky odpadov a v menšej miere aj spaľovanie. Keď sa odpad zo skládok rozkladá, do ovzdušia sa uvoľňujú nemetánové prchavé organické látky (NMVOC) a pri manipulácii s odpadom dochádza k uvoľňovaniu emisií tuhých častíc (PM). Pri spaľovaní odpadu sa uvoľňuje veľké množstvo energie a zároveň aj rôznych látok znečisťujúcich ovzdušie, v tomto prípade sú však emisie, ktoré pri spaľovaní vznikajú, zaradené do sektora energetika. Recyklácia odpadu nie je jediným udržateľným spôsobom likvidácie odpadu. Jedným z nich je aj kompostovanie akéhokoľvek organického odpadu, ako sú potraviny a záhradný odpad. Vo všeobecnosti sa emisie perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs), ako aj NMVOC, CO a NH3 vyskytujú v čistiarňach odpadových vôd, ale vo väčšine prípadov ide o zanedbateľné množstvá.

Zdroj: SHMÚ