Znečisťovanie ovzdušia

Znečisťujúce látky v ovzduší do veľkej miery ovplyvňujú zdravie obyvateľstva aj stav našich ekosystémov.

Znečistenie ovzdušia môže byť spôsobené prírodnými zdrojmi aj ľudskou činnosťou (antropogénne zdroje).  Prírodným zdrojom znečisťovania ovzdušia je veterná erózia, vulkanická činnosť, prírodné požiare, peľ, ale aj tvorba prchavých organických látok vegetáciou. Znečisťujúce látky vznikajú v atmosfére aj sekundárne a to chemickými reakciami (napr. sírany a dusičnany) alebo fyzikálnymi procesmi (napr. vznik drobných kvapôčok kondenzáciou horúcich spalín). Na interaktívnej grafike sú znázornené vplyvy znečisťujúcich látok na prostredie okolo nás. O antropogénnych zdrojoch sa dozviete viac tu:

Pre viac informacii o vplyvoch znečisťujúcich látok na prostredie okolo nás, preklikajte infografiku.
Mokrá depozícia Mokrá depozícia Suchá depozícia Suchá depozícia Doprava Doprava Priemysel a energetika Priemysel a energetika Spracovanie odpadu Spracovanie odpadu Poľnohospodárstvo Poľnohospodárstvo Požiare Požiare Vykurovanie Vykurovanie Chemické reakcie Chemické reakcie Vertikálne premiešavanie Vertikálne premiešavanie Procesy v oblakoch Procesy v oblakoch Rozptyl Rozptyl Kvalita vody jazier, morí a oceánov Kvalita vody jazier, morí a oceánov Podzemné vody Podzemné vody Ľudské zdravie Ľudské zdravie Pôdy Pôdy Poľnohospodárske produkty Poľnohospodárske produkty Lesy Lesy Pitná voda Pitná voda Vodné ekosystémy Vodné ekosystémy Dohľadnosť Dohľadnosť

Keď sa znečisťujúca látka dostane do ovzdušia, jej ďalší osud podlieha rozličným procesom. Okrem toho, že sa rozptyľuje a premiestňuje v horizontálnom aj vertikálnom smere, môže sa podieľať na chemických reakciách, ovplyvňovať tvorbu oblakov a zloženie atmosférických zrážok. V ovzduší zároveň dochádza k procesom pri ktorých sa znečisťujúce látky  z neho odstraňujú a to vymývaním atmosferickými zrážkami (mokrá depozícia) alebo usádzaním na zemi (suchá depozícia). Znečisťujúce látky takto prechádzajú z ovzdušia do iných zložiek životného prostredia, mokrou depozíciou sa ovplyvnia vodné toky aj pôda. Na svojej ceste rôznymi zložkami životného prostredia znečisťujúce látky ovplyvňujú rôzne biotopy, oblasti ľudskej činnosti, či ľudské zdravie.

Zdroj: SHMÚ