Možné účinky na zdravie

Dýchanie je základná a nepretržitá potreba nielen pre nás, ale aj pre všetko živé na Zemi.

Väčšina ľudí si stále neuvedomuje priamy súvis znečistenia ovzdušia s kvalitou ich zdravia. Alergie, ochorenia dýchacej sústavy alebo srdcovo-cievne chorenia si ľudia častokrát nespájajú so znečisteným ovzduším, skôr akceptujú, že pôvod ich ochorenia je napr. v ich zlej životospráve, prípadne pramení zo stresu. Je to pre nich uveriteľnejšie. Zdravotníci však upozorňujú, že znečistenie ovzdušia je v súčasnosti jeden z významných faktorov, ktorý ovplyvňuje zdravie ľudskej populácie.

Pre viac informacii o možných účinkoch na zdravie človeka, preklikajte infografiku.

Možné účinky:

PM

Prachové častice (PM10 a PM2,5)

Negatívne účinky na zdravie človeka: Čím sú prachové častice menšie, tým hlbšie prenikajú do dýchacej sústavy. Dlhodobá expozícia môže mať negatívne účinky na dýchací a srdcovocievny systém. V oblastiach s vysokými koncentráciami v ovzduší, boli pozorované problémy akými sú zníženie pľúcnej kapacity a nárast chronických bronchitíd, dokonca predčasné úmrtia. Chronická expozícia voči časticiam PM môže vyvolať nielen riziko rozvoja srdcovocievnych ochorení a ochorení dýchacích ciest, ale aj rakovinu pľúc. K akútnym účinkom môže patriť dráždenie očí, nosa, hrdla a bolesti hlavy, astmatické záchvaty a akútne zápaly priedušiek a tiež môže dôjsť k nárastu citlivosti k infekciám dýchacích ciest.

SOX

Oxidy síry (SOx)

Negatívne účinky na zdravie človeka: Pôsobia dráždivo na dýchacie cesty a očné spojivky, pri dlhodobej expozícii môžu spôsobovať ochorenia dýchacích ciest najmä u detí. Chronická expozícia negatívne ovplyvňuje rad životne dôležitých funkcií – krvotvorbu, metabolizmus sacharidov, poškodzuje pľúca, srdce. Zistilo sa, že v prípade zvýšených koncentrácií SO2 v ovzduší došlo k nárastu nemocničných ošetrení v dôsledku srdcovocievnych ochorení. Deti a starší ľudia trpiaci astmou sú viac senzitívni.

NOX

Oxidy dusíka (NOx)

Negatívne účinky na zdravie človeka: Na zdravie pôsobia predovšetkým vo vyšších koncentráciách, ktoré sa však bežne v ovzduší nevyskytujú. Vdychovanie vysokých koncentrácií vedie k závažným zdravotným problémom a môže spôsobiť dokonca smrť. Pri dlhodobej expozícii môžu viesť k zápalovým ochoreniam dýchacích ciest a pľúc, zmenám v zložení krvi, alergickým reakciám, poruchám imunitného systému. Spôsobujú dráždenie očí a dýchacích ciest, kašeľ a bolesti hlavy.

NH3

Amoniak (NH3)

Negatívne účinky na zdravie človeka: Ľudia prichádzajúci s amoniakom dlhodobo do styku môžu mať chronické dýchacie ťažkosti, zelený zákal alebo ochorenie rohovky. Amoniak veľmi silno dráždi až ťažko leptá oči, sliznice dýchacích ciest, pľúca a pokožku. Kŕč alebo opuch hrtanu môže viesť k uduseniu. Vysoké koncentrácie vedú k zástave dýchania, prípadne spôsobujú opuch pľúc.

BaP

Benzo(a)pyrén (BaP)

Negatívne účinky na zdravie človeka: Benzo(a)pyrén má karcinogénne (rakovinotvorné) a mutagénne (spôsobujúce zmeny na genetickej úrovni) vlastnosti. Človek je mu vystavovaný predovšetkým prostredníctvom dýchacej a tráviacej sústavy, možný je aj prenos cez pokožku. Bežne ho však absorbujeme dýchaním. Znečistenie ovzdušia oxidmi síry a dusíka zvyšuje karcinogenitu PAH pri vstupe do pľúc a tým aj zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc.

O3

Ozón (O3)

Negatívne účinky na zdravie človeka: Ozón môže spôsobiť dráždenie očí, dýchacie ťažkosti, pri dlhodobej expozícii môže viesť k zápalovým ochoreniam dýchacích ciest a pri vysokých koncentráciám aj k chronickej obštrukčnej chorobe pľúc. Okrem dýchacej sústavy zvýšená hladina ozónu pôsobí negatívne aj na srdce a cievy. Účinky ozónu sú v dôsledku jeho štruktúry voľného radikálu podobné účinkom ionizujúceho žiarenia.

CO

Oxid uhoľnatý (CO)

Negatívne účinky na zdravie človeka: Oxid uhoľnatý je zákerným jedom, pretože nie je detegovaný zmyslovými orgánmi. Pôsobenie veľkého množstva môže spôsobiť smrť človeka v priebehu niekoľkých sekúnd. Chronické otravy – bolesti hlavy, hučanie v ušiach, pocit tiaže na prsiach, závrate, vyrážky. Zabraňuje prístupu kyslíka do krvi.

NMVOC

Nemetánové prchavé organické látky (NMVOC)

Negatívne účinky na zdravie človeka: Toxické účinky sú rôznorodé. Tieto látky poškodzujú nervovú sústavu, spôsobujúce nevoľnosti, zvracanie, kŕče, podráždenie zmyslových orgánov, bolesti hlavy, stratu koordinácie, poškodenie obličiek a pečene, centrálneho nervového systému. Niektoré z nich sú podozrivé, iné už preukázané ľudské karcinogény (spôsobujú rakovinu).

Zdroj: SHMÚ, WHO, EEA, US EPA