Ako sa chrániť

Vždy keď ideme von, automaticky kontrolujeme aké bude počasie. Vieme tomu prispôsobiť oblečenie i aktivity. Nemenej dôležité pri plánovaní aktivít je poznať kvalitu ovzdušia. Vystavenie sa znečistenému ovzdušiu počas pobytu vonku, môže predstavovať vážne riziko pre ľudské zdravie. 

Hoci niekedy aj sami pomocou čuchu či zraku vieme identifikovať, či je ovzdušie čisté, alebo nie, spoľahlivejšie je preveriť si situáciu na stránke dnesdycham.sk. Tu sa rýchlym a prehľadným spôsobom môžeme dozvedieť, aký je aktuálny stav kvality ovzdušia vo vybraných lokalitách na Slovensku spolu s odporúčaním, či a ako je potrebné obmedziť aktivity vo vonkajšom prostredí. Rovnako aj mobilná aplikácia "Dnes dýcham" je voľne dostupná, umožňuje nastavenie notifikácií pre sledovanie vybraných monitorovacích staníc – je intuitívna a ľahko sa s ňou pracuje.

   

Aké je znečistenie ovzdušia nezávisí len od zdroja znečisťovania, napr. dym s komínov  rodinných domov, ale aj od rozptylových podmienok v území. Keď je silný vietor, znečisťujúce látky sa rýchlo rozptýlia; keď je vzduch pokojný, znečisťujúce látky sú koncentrované a stagnujú (napr. jesenné a zimné inverzie). Teplota a slnečné svetlo tiež ovplyvňujú chemické reakcie, pri ktorých sa môže vytvárať prízemný ozón. Dážď vo všeobecnosti odplavuje znečisťujúce látky, a tak zanecháva vzduch čistejší. Ale niekedy (najmä pri vysokých koncentráciách oxidu siričitého (SO2) a oxidov dusíka (NOx)) ich môže rozpustiť vo svojich kvapkách, čím sa vytvorí kyslý dážď, ktorý môže poškodiť pôdu, vegetáciu, potoky a jazerá.

Index kvality ovzdušia

Index kvality ovzdušia (IKO) je hodnotením aktuálneho stavu kvality ovzdušia v konkrétnom mieste a čase. IKOZL sa počíta podľa uvedeného vzorca z priemerných hodinových koncentrácií jednotlivo za znečisťujúce látky (ZL) PM10, PM2,5, SO2, NO2 a O3 nameraných na AMS. Vypočítané hodnoty IKOZL sa porovnávajú s intervalom hodnôt, ktorý zohľadňuje mieru krátkodobého vplyvu znečisteného ovzdušia na ľudské zdravie (pozrite tabuľku). 

Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

Semafor kvality ovzdušia

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá

Kvalita ovzdušia: dobrá

Celá populácia
Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity. Otvorte okná a vpustite dnu čerstvý vzduch.
Zelená ikona vetrania Zelená ikona vonkajší šport Zelená ikona vonkajšie aktivity
Citlivé skupiny obyvateľstva
Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity. Otvorte okná a vpustite dnu čerstvý vzduch.
Zelená ikona vetrania Zelená ikona vonkajší šport Zelená ikona vonkajšie aktivity
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá

Kvalita ovzdušia: zhoršená

Celá populácia
V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku. Vetrajte len krátko a intenzívne.
Zelená ikona vetrania Zelená ikona vonkajší šport Zelená ikona vonkajšie aktivity
Citlivé skupiny obyvateľstva
Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy. Namiesto vetrania vážte použitie čističky vzduchu.
Zelená ikona vetrania Zelená ikona vonkajší šport Zelená ikona vonkajšie aktivity Zelená ikona čističky vzduchu
Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá

Kvalita ovzdušia: zlá

Celá populácia
Pokiaľ je to možné presuňte namáhavé činnosti v exteriéri na inokedy. Znížte frekvenciu vetrania, prípadne zapnite čističku vzduchu.
Zelená ikona vetrania Zelená ikona vonkajší šport Zelená ikona vonkajšie aktivity Zelená ikona čističky vzduchu
Citlivé skupiny obyvateľstva
Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku. Nevetrajte, resp. vetrajte v nevyhnutných prípadoch. Zapnite čističku vzduchu. V krajných prípadoch zvážte použitie respirátora.
Zelená ikona vonkajší šport Zelená ikona vonkajšie aktivity Zelená ikona čističky vzduchu Zelená ikona respirátora

Citlivé skupiny

Citlivé skupiny obyvateľstva sú zlou kvalitou ovzdušia ohrozené viac než bežná populácia a je u nich vyššia pravdepodobnosť výskytu zdravotných príznakov spôsobených zhoršenou kvalitou ovzdušia. Patria sem deti, tehotné ženy, chronicky chorí ľudia a seniori. 

 • Deti sú aktívne, spotrebujú teda viac vzduchu, kvôli nízkemu vzrastu majú nižšie položenú dýchaciu zónu (vyššie koncentrácie ZL) a navyše častejšie dýchajú ústami, čím môže do organizmu preniknúť viac škodlivín. Znečisťujúce látky môžu predstavovať riziko v súvislosti s neurologickým i fyzickým vývojom dieťaťa. 
 • Na tehotné ženy významne vplýva zhoršená kvalita ovzdušia. Vystavenie zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok v ovzduší počas tehotenstva predstavuje zdravotné riziko ako pre ženu tak i pre dieťa. 
 • U ľudí, ktorí trpia chronickými ochoreniami dýchacej sústavy ako je astma, zápal priedušiek alebo obštrukčná choroba pľúc a srdcovo-cievnymi ochoreniami,  môže pri zvýšenej koncentrácii znečisťujúcich látok v ovzduší dôjsť k zhoršeniu prejavov ochorenia. 
 • U seniorov sa vekom prirodzene zhoršuje zdravotný stav, je vysoká pravdepodobnosť výskytu ochorení dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, ktorých prejavy sa v dôsledku znečistenia ovzdušia zhoršujú. 

Čo robiť pri zhoršenej či zlej kvalite ovzdušia?

Pri svojej každodennej rutine sa môžeme správať ohľaduplnejšie k ovzdušiu. O tom, ako môžeme v rámci svojich bežných činností prispieť svojou malou troškou k lepšej kvalite ovzdušia, hovorí podstránka „Ako pomôcť“ (pripravujeme).

 • Keď sa kvalita ovzdušia zhorší, alebo je vyhlásená smogová situácia, je na mieste cielenejšia ochrana zdravia.
 • Chodci, bežci a cyklisti, pokiaľ nemôžu úplne odložiť svoje aktivity, sa môžu pokúsiť znížiť vystavenie znečisťujúcim látkam plánovaním časov a trás tak, aby sa vyhli rušným cestám. 
 • Vodiči môžu znížiť vystavenie znečisťujúcim tak, že pri jazde po rušných cestách ponechajú ventiláciu vozidla v polohe „recirkulácia“. 
 • V prípade nevyhnutnej potreby cestovať počas smogových dní, je vhodné vyhýbať sa preplneným oblastiam a dopravným zápcham.
 • Citlivé skupiny obyvateľstva môžu znížiť svoju expozíciu skrátením času, ktorý strávia aktívnou činnosťou vonku (napr. záhradkárčením 30 minút namiesto hodiny), znížením intenzity vonkajších aktivít (napr. rýchlejšou chôdzou namiesto behu) alebo odložením týchto aktivít na neskôr, keď je kvalita vzduchu lepšia. 

Keď je úroveň znečistenia prachovými časticami zvýšená, osoby s ochorením dýchacích ciest môžu mať problém dýchať tak hlboko alebo energicky ako normálne a môžu pociťovať kašeľ a nepríjemné pocity na hrudi, sipot, dýchavičnosť a nezvyčajnú únavu. Tieto príznaky naznačujú, že by mali znížiť vystavenie znečisťujúcim látkam a riadiť sa semaforom kvality ovzdušia.

Ľuďom so srdcovo-cievnym ochorením môže vystavenie vysokej úrovni znečistenia prachovými časticami spôsobiť v krátkom čase vážne problémy – dokonca aj infarkty – bez varovných príznakov. Títo pacienti by teda nemali predpokladať, že sú v bezpečí len preto, že nemajú príznaky. Symptómy ako bolesť alebo tlak na hrudníku, búšenie srdca, dýchavičnosť alebo nezvyčajná únava môžu naznačovať vážny problém. 

Zatiaľ čo zdravé deti zvyčajne nepociťujú vážne zdravotné účinky z krátkodobého vystavenia znečisťujúcim látkam, dôkazy naznačujú, že dlhodobé vystavenie môže ovplyvniť rast funkcie pľúc. Deti sú viac ohrozené než dospelí, pretože sú aktívnejšie vonku.

Zdroj: SHMÚ, WHO, EEA, US EPA