Slovník najdôležitejších termínov z oblasti kvality ovzdušia

a
b
c
d
e
f
g
h
ch
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
termín
definícia
Link

∼ a ∼

Aglomerácia

Husto osídlená zóna na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia tak, ako sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b).


Antropogénne emisie

Emisie znečisťujúcich látok súvisiace s ľudskou činnosťou.


Automatizovaná monitorovacia stanica

Miesto analyzovania množstva znečisťujúcich látok v ovzduší kontinuálnym meraním znečisťujúcej látky na meracom prístroji.

∼ b ∼

Biodiverzita

Rôznorodosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Zahŕňa v sebe ekosystémy, biotopy, druhy rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a variabilitu génov a ich vzájomné vzťahy.

∼ c ∼

Celková depozícia

Súhrnné množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z atmosféry na povrch pôdy, vegetácie, vody a stavieb v danej oblasti a v danom čase.


Cieľová hodnota

Úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase, ak je to možné; cieľová hodnota je ustanovená vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre ozón, arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén.


Citlivá skupina obyvateľstva

Medzi citlivé skupiny obyvateľstva sa zaraďujú deti, tehotné ženy, chronicky chorí ľudia a seniori.

Deti sú aktívne, spotrebujú teda viac vzduchu a navyše častejšie dýchajú ústami, čím môže do organizmu preniknúť viac škodlivín. Znečisťujúce látky môžu predstavovať riziko v súvislosti s neurologickým i fyzickým vývojom dieťaťa.

Osoby s chronickými ochoreniami dýchacej sústavy ako je astma, zápal priedušiek alebo obštrukčná choroba pľúc a srdcovo-cievnymi ochoreniami, patria medzi citlivé skupiny obyvateľstva.

U seniorov sa vekom prirodzene zhoršuje zdravotný stav, je vysoká pravdepodobnosť výskytu ochorení dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy.

∼ d ∼

Depozičný limit

Najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky usadenej po dopade na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času.


Druhy monitorovacích staníc podľa typu

Pozaďová – stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia, ktoré nie je priamo ovplyvnené zdrojom znečisťovania. Pozaďová stanica môže byť mestská, predmestská alebo vidiecka.
Priemyselná – stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia priemyselnou činnosťou. Je umiestnená v tesnej blízkosti zdroja (reprezentatívnosť nameraných koncentrácií znečistenia je cca 250 x 250 m od stanice.)
Dopravná – stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia z dopravy. Je umiestnená v tesnej blízkosti zdroja (reprezentatívnosť nameraných koncentrácií znečistenia od stanice je cca 100 m)
Dopravná a priemyselná stanica môže byť mestská alebo predmestská.


Druhy monitorovacích staníc podľa umiestnenia

Mestská – umiestenie stanice v mestskom prostredí.

Predmestská – umiestenie stanice na okrajoch miest.

Vidiecka – umiestenie stanice vo vidieckom prostredí.

∼ e ∼

Ekosystém

Funkčná sústava živých a neživých zložiek životného prostredia, ktoré sú navzájom spojené výmenou látok, tokom energie a odovzdávaním informácií a ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a vyvíjajú v určitom priestore a čase.

∼ i ∼

Imisia

Je znečisťujúca látka, emisia alebo transmisia, ktorá negatívne sa pôsobí na životné prostredie - pôdu, vodu alebo živé organizmy (rastliny, živočíchy). Zjednodušene predstavuje lokálne znečistenie ovzdušia a prostredia v konkrétnej lokalite, čiže to, čo z ovzdušia na určité územie „padne“.


Index kvality ovzdušia (IKO)

Hodnotenie aktuálneho stavu kvality ovzdušia v konkrétnom mieste a čase merania kvality ovzdušia, ku ktorému môžu byť priradené odporúčania aktivít pre obyvateľov vzhľadom k riziku vystavenia obyvateľstva krátkodobej expozícii. Tvorí sa z údajov nameraných na monitorovacích staniciach národnej monitorovacej siete a ďalších vybraných reprezentatívnych meraní a informácií. Index kvality ovzdušia sa určuje pre tieto znečisťujúce látky: PM10 a PM2,5 (drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 μm (PM10), resp. 2,5 μm (PM2,5), oxid dusičitý (NO2), ozón (O3) a oxid siričitý (SO2).


Informačný prah

Úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej je nevyhnutné poskytnúť aktuálnu a náležitú informáciu. Pri prekročení informačného prahu je potrebné vydať oznámenie o vzniku smogovej situácie. Informačný prah je ustanovený vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre častice PM10 a ozón.

∼ k ∼

Kvalita ovzdušia

Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, cieľová hodnota a záväzok zníženia koncentrácie expozície.

∼ l ∼

Limitná hodnota

Úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nesmie byť prekročená; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, častice PM10 a častice PM2,5.

∼ m ∼

Monitorovacia stanica

Miesto analyzovania množstva znečisťujúcich látok v ovzduší.

∼ o ∼

Oblasť riadenia kvality ovzdušia

Vymedzená časť aglomerácie alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená: a) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie, ak je určená; b) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok; c) cieľová hodnota pre ozón, častice PM2,5, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén.

∼ p ∼

Program na zlepšenie kvality ovzdušia

Program a integrovaný program určujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia na účely dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia v určenom čase.

∼ s ∼

Senzitívna skupina obyvateľstva

Alternatívny názov – citlivá skupina obyvateľstva

∼ v ∼

Výstražný prah

Úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstražného prahu je potrebné vydať výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Výstražné prahy sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, ozón a častice PM10.

∼ z ∼

Znečisťujúca látka

Akákoľvek látka v ovzduší, ktorá môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie. Akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom.


Závažná/smogová situácia

Znečistené ovzdušie v takej miere, že pri krátkodobom vystavení obyvateľstva môže dôjsť k poškodeniu ich zdravia.


Zóna

Vymedzená časť územia Slovenskej republiky na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia.