Aktuality

Cyklistka ilustačný obrázok

SAŽP pripravuje Európsky týždeň mobility. Témou je verejný priestor pre všetkých. Inštitúcie sa môžu registrovať.

09. 07. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyzýva slovenské samosprávy a inštitúcie zapojiť sa do celoeurópskej kampane pre podporu a propagáciu udržateľnej mestskej mobility EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) 2024. Hlavné podujatie sa koná každý rok od 16. do 22. septembra a vyvrcholí obľúbeným Dňom bez áut. Miestne orgány by mali využiť hlavný týždeň na vyskúšanie inovatívnych plánovacích opatrení, propagáciu novej infraštruktúry a technológií, meranie kvality ovzdušia a získavanie spätnej väzby od verejnosti. Táto aktivita už tradične nadväzuje na sesterskú kampaň Do práce na bicykli. Obe vyzývajú ľudí pre zmenu svojich dopravných návykov. Motivujú a svojimi aktivitami napomáhajú znižovať znečistenie ovzdušia, spomaliť klimatické zmeny, zlepšovať zdravie obyvateľov, budovať mestá pre ľudí, nie pre autá. Registrovať sa dá prostredníctvom webového sídla http://www.eurotm.sk


obalka spravy

SHMÚ vydal Správu o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike

03. 07. 2024

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na základe zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydáva Správu o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok s cieľom zabezpečiť informovanie laickej aj odbornej verejnosti o kvalite ovzdušia. SHMÚ túto správu zverejňuje na webovom sídle SHMÚ každoročne k 30. júnu.


Mapa oprávnených obci Obnov dom mini

Vyhlásená bola nová výzva Obnov dom mini

26. 06. 2024

Ide o historicky prvú cielenú pomoc pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Cieľom výzvy je čiastočne obnoviť minimálne 3 060 domov do konca tretieho štvrťroku 2025. Maximálna výška finančného príspevku je stanovená na 10 tisíc Eur. Časť peňazí bude žiadateľom vyplácaná vopred.


Veľká Lomnica

Vo Veľkej Lomnici sa pripravuje riešenie zaťaženia obce nadmernou dopravou

21. 06. 2024

Doprava za prácou, doprava súvisiaca s prepravou tovarov, ale rovnako aj s cestovným ruchom a rekreáciou, prináša so sobou okrem benefitov aj mnohé negatívne vplyvy. Spojená je s emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia, produkciou skleníkových plynov a s nadmerným hlukom. Tieto vplyvy súvisia s kvalitou života obyvateľov o to viac, ak sa jedná o obec akou je Veľká Lomnica, keďže cez ňu prechádza frekventovaná cesta do Tatranskej Lomnice a ďalších obcí, osád a rekreačných stredísk vo Vysokých Tatrách.  


Ilustrácia žiarovka a peniaze

K zlepšovaniu kvality ovzdušia využívaním odpadového tepla

13. 06. 2024

V rámci projektu LIFE IP Zlepšovanie kvality ovzdušia sa v priebehu mesiaca máj konali tri  regionálne workshopy. Cieľom organizátorov, Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia v spolupráci s ďalšími partnermi projektu, bolo poukázať na možnosti zlepšenia kvality ovzdušia v regiónoch s najväčším počtom rizikových obcí z hľadiska kvality ovzdušia (Košický, Žilinský a Banskobystrický kraj). Jednou z nich je aj  riešenie využívania odpadového tepla z použitej odpadovej vody alebo z odpadového (odverávaného) vzduchu.

Získavanie tepla týmto spôsobom predstavuje na Slovensku i vo svete pomerne novú technológiu. Za realizáciu systémov pracujúcich na uvedených princípoch získala slovenská firma ENERGIA REAL so sídlom v Košiciach ocenenie Inovatívny čin roka v kategórii „Technologická inovácia“.


Plagát Dovolenka na bajku

V Prešovskom kraji je pre cyklistov pripravená Dovolenka na bajku

06. 06. 2024

Prešovský samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravili tretí ročník kampane Dovolenka na bajku. Formou súťaže ponúka cyklistom 15 tipov na cyklovýlety rôznej náročnosti. Súťažné body môžu cyklisti získať aj za účasť na cyklistických podujatiach v Prešovskom kraji.


Ilustrácia grafov

Vyšla nová Správa o emisiách do ovzdušia

29. 05. 2024

Správa o emisiách je určená širšej odbornej, ale aj laickej verejnosti. Venuje sa základným pojmom, definíciám a právnemu rámcu v oblastiach zdrojov znečisťovania ovzdušia, emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a emisiám skleníkových plynov spôsobujúcich zmenu klímy. Správa vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav a pripravuje ju podľa paragrafu 19(3), písmeno c a paragrafu 24(3) (časť Národný emisný informačný systém - NEIS) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.


Ilustračná foto k schéme obnovy rodinných domov

Obnov dom mini: Výzva pre stavebné firmy

27. 05. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Ministerstvo životného prostredia SR pripravujú novú dotačnú schému Obnov dom mini, zameranú na podporu čiastkovej obnovy rodinných domov pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. V rámci prípravy výzvy Obnov Dom Mini pripravuje SAŽP databázu stavebných firiem a živnostníkov, ktorí sú schopní realizovať práce ako zateplenie častí stavebných konštrukcií, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla či inštalácia vybraných obnoviteľných zdrojov energie


obloha

Príďte na bezplatný regionálny workshop o kvalite ovzdušia

14. 05. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími partnermi projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia, pripravili na máj tri workshopy zamerané na kvalitu ovzdušia ťažiskovo pre zástupcov samospráv z Košického, Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja. Workshopy sa budú konať 16.5. 2024 v Košiciach, 20.5.2024 v Žiline a 30.5.2024 v Banskej Bystrici.


Mesto Prešov

V Prešove začínajú jazdiť prvé parciálne trolejbusy

07. 05. 2024

Moderné technológie, možnosť jazdy aj mimo trolejového vedenia a väčší komfort pri cestovaní. Toto všetko prinášajú nové parciálne trolejbusy, ktoré začali premávať v Prešove 2. mája tohto roku. Dopravný podnik mesta Prešov ich nakúpil s pomocou grantu zo zdrojov EÚ.