Aktuality

Využite možnosti financovania Vášho projektu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Žiadosť môžete predložiť do 7.7.2022.

24. 05. 2022

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom  Slovenskej agentúry životného prostredia spustilo 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je  podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Podpora oprávneným žiadateľom o príspevok zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) bude poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur. Medzi oprávnené patria aj aktivity zamerané na ochranu ovzdušia.


Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo prvú výzvu na projekty podpory cyklodopravy z Plánu obnovy a odolnosti

17. 05. 2022

Dňom 16.5.2022 bola spustená možnosť podávania elektronických žiadostí na podporu výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojim charakterom podporí zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu. V rámci prvej výzvy je k dispozícii 36,5 milióna eur. Elektronické žiadosti môžu záujemcovia posielať do 15.8.2022.


Na bicykli v každom veku – k viac ako 2 500 mestám po celom svete pribudla aj Trnava

09. 05. 2022

K trnavskému bikesharingu a cargo bicyklom pre rodiny s deťmi pribudol v apríli tohto roka  projekt Na bicykli v každom veku (Cycling Wihout Age). Aj keď projekt má hlavne sociálny rozmer, spája sa aj s pozitívnymi dopadmi na kvalitu ovzdušia, keď za účelom krátkych výletov nemusí byť využívaná doprava motorovými dopravnými prostriedkami.


Obnovte svoj dom s využitím dotácií z Plánu obnovy a odolnosti SR

03. 05. 2022

Napriek poklesu energetickej náročnosti v dlhodobejšom horizonte stále patrí SR medzi krajiny, v ktorých je energetická náročnosť výrazne nad priemerom krajín EÚ. Domácnosti spotrebujú viac ako štvrtinu z celkovej spotreby energie. Vykurovanie domácností sa výrazne podieľa na znečistení ovzdušia a síce 62 % na vzniku emisií PM10, 66 % na  emisiách benzo(a)pyrénu a až 79 %  na emisiách PM2,5.


Odštartoval už deviaty ročník kampane Do práce na bicykli

25. 04. 2022

Cesta do zamestnania, školy, za oddychom, preprava tovarov –  každodenné aktivity spojené s požiadavkami na dopravu. Sme svedkami ich neustáleho nárastu, s negatívnymi prejavmi v podobe ranných a poobedňajších dopravných zápch, ale aj zhoršenia kvality ovzdušia spojeného s emisiami znečisťujúcich látok hlavne z cestnej dopravy. Prispejme k zmene zapojením sa do kampane Do práce na bicykli.


Rozvoj intermodálnej dopravy Slovenskej republiky podporí cieľ zlepšiť kvalitu ovzdušia

19. 04. 2022

Jedným z hlavných dôvodov podpory intermodálnej dopravy  je snaha vytvoriť čistejší, inteligentnejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob prepravy tovaru.  Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 6.apríla 2022 prijala Koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 (Koncepcia).


Akú má kvalitu ovzdušia Slovensko oproti zvyšku sveta a kde sa na Slovensku dýcha najčistejší vzduch?

13. 04. 2022

IQAir je švajčiarska technologická spoločnosť, ktorá sa okrem iného zaoberá prevádzkovaním AirVisual – informačná platforma v oblasti kvality ovzdušia. Od roku 2018 každoročne vypracováva ročnú World air quality report  (Správa o kvalite ovzdušia vo svete) so zameraním na znečisťujúcu látku PM2,5 berúc do ohľadu limitné hodnoty dané Svetovou zdravotníckou organizáciou - World Health Organization (WHO). Okrem toho sú na jej webovom sídle interaktívne mapy s aktuálnou kvalitou ovzdušia po celom svete. K ďalším zaujímavým štatistickým údajom patria prehľadné zoradenia krajín a miest podľa stavu kvality ovzdušia. 


Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia podporuje osvetu v oblasti vzťahu zdravia a ovzdušia.

04. 04. 2022

Kvalita životného prostredia a zdravie obyvateľstva majú priamy súvis. Znečistené životné prostredie sa významne podieľa na počte predčasných úmrtí vo všetkých oblastiach sveta vrátane našej krajiny.

 


Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity v meste Žilina

29. 03. 2022

Dňa 15.3.2022 sa uskutočnil ďalší zo série workshopov organizovaných v rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia k téme udržateľnej mobility. Medzi inšpiratívne príspevky bezpochyby patrila prezentácia zástupcu Mestského úradu Žilina, v rámci ktorej odzneli informácie o realizovaných a plánovaných  aktivitách a projektoch  zameraných na rozvoj mobility zohľadňujúci potreby obyvateľov, vplyvy na životné prostredie a využívajúci integráciu zelených prvkov.


Zlepšením kvality ovzdušia ovplyvníme aj zdravotný stav lesa. Les sa nám za to odmení.

22. 03. 2022

21. marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň lesov, ktorý bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov a slávi sa od roku 2013. Medzi lesmi a kvalitou ovzdušia existujú priame väzby. Sú to akési spojené nádoby. Na jednej strane lesy prispievajú k čistejšiemu ovzdušiu a k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva nakoľko hektár lesa za rok prefiltruje 18 mil. m3 vzduchu, čím zachytí 30-80 ton prachu. Zároveň vyrobí kyslík pre ročnú spotrebu desiatich ľudí. Na druhej strane znečistené ovzdušie negatívne vplýva na zdravotný stav lesov.