Aktuality

Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Trenčín

27. 09. 2022

Na Slovensku pribúdajú príklady dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility a sú medzi nimi aj aktivity  Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a mesta Trenčín. Výsledkom koncepčnej práce bolo prijatie plánov udržateľnej mobility. Ich realizácia v praxi prispieva k zabezpečovaniu potrebnej dopravnej obslužnosti územia,  znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie spojených s nárastom požiadaviek na dopravu a v neposlednom rade k zlepšeniu štandardu života a zvyšovaniu fyzickej i psychickej pohody obyvateľov.


Ochrana ovzdušia ako súčasť cieľov udržateľného rozvoja

21. 09. 2022

V dňoch 20. – 26. septembra 2022 prebieha Európsky týždeň udržateľného rozvoja. Popularizuje ciele udržateľného rozvoja a prebiehajúce aktivity na podporu ich plnenia. Ako je ochrana ovzdušia začlenená do uvedených globálnych cieľov a ako pristúpila SR ich napĺňaniu a vyhodnocovaniu na národnej úrovni?


Dôležitý dátum 15. október 2022

13. 09. 2022

Prečo? Od tohto dátumu bude možné predkladať žiadosti o finančné príspevky z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu rodinných domov. 6. septembra 2022 boli vyhlásené prvé dve výzvy na finančnú podporu, ktorá bude viesť jednak k úsporám energie potrebnej na vykurovanie a výrobu teplej vody, zároveň prispeje k zlepšeniu životného štandardu obyvateľov a v neposlednej miere sa prejaví na znížení emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Celkovo plánuje štát za 528 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR podporiť rekonštrukciu 30 tisíc starších rodinných domov.


Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy

07. 09. 2022

Čisté ovzdušie predstavuje základný predpoklad vytvorenia zdravého prostredia pre život ľudí, ekosystémov a pre správne fungovanie všetkých zložiek životného prostredia. Naopak, znečistenie ovzdušia patrí medzi najväčšie environmentálne riziká a je jednou z hlavných príčin úmrtí a chorôb na celom svete. Členské štáty Organizácie Spojených národov sa snažia na tento fakt poukázať a preto vyhlásili 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy.


EIA/SEA – procesy, ktoré prispievajú k ochrane ovzdušia aj našim zapojením

05. 09. 2022

Čo znamená skratka EIA a ako proces, ktorý sa pod ňou skrýva umožňuje aj nám občanom zapojiť sa do ochrany životného prostredia vrátane ovzdušia? Skratka EIA je odvodená z anglického názvu Environmental Impact Assessment  a predstavuje proces posúdenia navrhovaných nových činností z hľadiska ich potenciálnych vplyvov na životné prostredie. Jeho mladším súrodencom je proces SEA – Strategic Environmental Assessment,  zameraný na posúdenie potenciálnych vplyvov na životné prostredie spojených s návrhom a realizáciou  nových politík, stratégií, koncepcií, plánovacích a programových dokumentov.


Viete, aký je rozdiel medzi „dobrým“ a „zlým“ ozónom?

26. 08. 2022

Už v škole sa deti učia, že život na Zemi je negatívne ovplyvňovaný porušením ozónovej vrstvy Zeme. Ide v tomto prípade o „dobrý“ ozón.

Minulý týždeň (17. – 19. 8. 2022) bola v lokalite Bratislava, Jeséniova vyhlásená smogová situácia pre prízemný „zlý“ ozón, ktorý pri vysokých koncentráciách má negatívne účinky na zdravie ľudí ako aj stav ekosystémov.


Deviaty ročník kampane Do práce na bicykli bol rekordný po všetkých stránkach

15. 08. 2022

Rekord v počte zapojených samospráv, počte uskutočnených jázd, počte najazdených kilometrov, ale aj ušetrených emisií oxidu uhličitého. To je pozitívna bilancia v poradí už deviateho ročníka celoštátnej kampane Do práce na bicykli. A treba pridať ešte jeden – už piate víťazstvo v kategórii najúspešnejšia samospráva pre mesto Martin. Pribudla aj jedna novinka a síce zapojenie samosprávnych krajov do súťaže. Tu najlepšie obstál a prvé miesto obsadil Bratislavský samosprávny kraj. Titul na podnikovej úrovni obhájili Slovenské elektrárne.


Obyvatelia Banskej Bystrice a 16 okolitých obcí majú možnosť aktívne sa zapojiť do prípravy Plánu udržateľnej mobility

08. 08. 2022

Pre Banskú Bystricu a 16 okolitých obcí, ktoré sú súčasťou funkčného územia krajského mesta, spracúva Žilinská univerzita v Žiline Plán udržateľnej mobility. Ide o strategický dokument, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu života, ako aj pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov zlepšením ich mobility. Zámerom je rovnako zlepšiť výkonnosť, efektívnosť a udržateľnosť dopravy.


Kvalita ovzdušia na Slovensku v roku 2021 z pohľadu hodnotenia znečistenia prachovými časticami PM10 a PM2,5

01. 08. 2022

V roku 2021 nebolo zaznamenané prekročenie limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre priemernú ročnú koncentráciu PM10. Na troch automatických monitorovacích staniciach bolo zaznamenané nedodržanie povoleného počtu prekročení limitnej hodnoty pre 24 hodinové koncentrácie PM10. Prekročenie limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre priemernú ročnú koncentráciu  PM2,5 sa vyskytlo tiež na troch automatických monitorovacích staniciach.


Získajte prvé finančné prostriedky na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy SR

25. 07. 2022

Dňa štvrtok 30. júna 2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkových budov, na ktorú vyčlenilo 120 miliónov eur. Celkovo je v Pláne obnovy na tento účel vyčlenených 240 miliónov eur. Žiadosti je možné predkladať od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy. Oprávnenými žiadateľmi sú správcovia majetku štátu, samosprávy a aj verejnoprávne inštitúcie.