Aktuality

Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity v meste Poprad

18. 07. 2022

Mestská hromadná doprava (MHD) je jedným z prostriedkov ako môže mesto znížiť zaťaženie ovzdušia emisiami, ktoré produkuje doprava. V rámci udržateľnej mobility je rozdiel ak sa mestom prepraví 20 osôb osobným autom, alebo by išli jedným autobusom MHD. Nehovoriac o problémoch so záberom miesta osobnými automobilmi v rámci mesta.  V tejto veci začalo konať aj mesto Poprad, ktoré je podľa IQAir –  švajčiarskej technologickej spoločnosti, ktorá prevádzkuje informačnú platformu kvality ovzdušia AirVisual, najmenej zaťažené znečisteným ovzduším na Slovensku. Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia ešte viac eliminovať s ponukou špeciálneho cestovného „Cesta za zdravím".


Publikovaná bola Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2021

11. 07. 2022

Zaujíma Vás aký bol rok 2021 vo väzbe na kvalitu ovzdušia? Podarilo sa dodržať limitné hodnoty z pohľadu ochrany zdravia alebo ekosystémov? Ako na tom naša krajina je z dlhodobejšieho  časového horizontu? Chcete zistiť ako na tom z hľadiska čistoty ovzdušia je územie v ktorom žijete, respektíve čo sú hlavné zdroje ktoré vplývajú na jeho znečistenie? Tieto informácie Vám sprostredkuje nová Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike za rok 2021 vydaná Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).


Kvalitnejšia príprava programov na zlepšenie kvality ovzdušia s využitím nového modelovacieho nástroja ATMO-PLAN

27. 06. 2022

V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú povinné okresné úrady v sídle kraja vypracovať program na zlepšenie kvality ovzdušia v aglomeráciách alebo v zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia prekračuje limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu danej znečisťujúcej látky. Ak sú tieto hodnoty prekračované pre viac znečisťujúcich látok, okresný úrad v sídle kraja vypracuje integrovaný program. Jedným z nástrojov na podporu prípravy týchto programov je aj on-line modelovací nástroj kvality ovzdušia ATMO-PLAN, vyvinutý Slovenským hydrometeorologickým ústavom.


Ako efektívne a rýchlo znížiť spotrebu energií hlavne na vykurovanie vo verejných budovách

20. 06. 2022

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR spolu s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť pripravila dokument s názvom „Desatoro riešení“ pre správcov verejných budov. Realizácia uvedených riešení prinesie zníženie nárokov na vykurovanie a spotrebu elektrickej energie a zároveň bude pozitívne vplývať na životné prostredie poklesom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia ako aj emisií skleníkových plynov.  Správcovia verejných budov sa tak môžu inšpirovať a využiť vhodné opatrenia zo súhrnu praktických riešení ako efektívne a rýchlo znížiť spotrebu energií, vypracovaných v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti.


Využime právo na informácie o našom životnom prostredí – aj tie, ktoré sa týkajú ovzdušia

13. 06. 2022

Každý z nás má právo na priaznivé životné prostredie, na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Garantuje nám ho Ústava Slovenskej republiky. Zároveň nám však ukladá aj povinnosti životné prostredie chrániť a zveľaďovať. K získaniu adekvátnych informácií pomáha aj Enviroportál, ktorého budovaním a prevádzkou bola Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) poverená Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).


Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity v meste Galanta

06. 06. 2022

Ako súčasť vzdelávacích a školiacich aktivít zrealizovaných v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, sa dňa 31.5.2022 uskutočnil ďalší zo série workshopov zameraných na tému centrálneho zásobovania teplom vo vzťahu ku kvalite ovzdušia. Jednou z prezentácií, ktoré odzneli na workshope, bola aj prezentácia zameraná na tému využívania geotermálnej energie ako zdroja tepla v meste Galanta.


Nový systém poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podporí dosiahnutie cieľov zlepšenia kvality ovzdušia

30. 05. 2022

Pred našou krajinou stoja náročné úlohy na ceste k zabezpečeniu  čistého ovzdušia. Ide o zníženie množstva emisií do roku 2030 oproti roku 2005 a síce v prípade oxidu siričitého o 82 %, oxidov dusíka o 50 %, nemetánových prchavých organických zlúčenín o 32 %, amoniaku o 30 % a PM2,5 o 49 %. Pomôcť dosiahnuť tieto ciele by mal aj nový systém poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.


Využite možnosti financovania Vášho projektu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Žiadosť môžete predložiť do 7.7.2022.

24. 05. 2022

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom  Slovenskej agentúry životného prostredia spustilo 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je  podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Podpora oprávneným žiadateľom o príspevok zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) bude poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur. Medzi oprávnené patria aj aktivity zamerané na ochranu ovzdušia.


Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo prvú výzvu na projekty podpory cyklodopravy z Plánu obnovy a odolnosti

17. 05. 2022

Dňom 16.5.2022 bola spustená možnosť podávania elektronických žiadostí na podporu výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojim charakterom podporí zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu. V rámci prvej výzvy je k dispozícii 36,5 milióna eur. Elektronické žiadosti môžu záujemcovia posielať do 15.8.2022.


Na bicykli v každom veku – k viac ako 2 500 mestám po celom svete pribudla aj Trnava

09. 05. 2022

K trnavskému bikesharingu a cargo bicyklom pre rodiny s deťmi pribudol v apríli tohto roka  projekt Na bicykli v každom veku (Cycling Wihout Age). Aj keď projekt má hlavne sociálny rozmer, spája sa aj s pozitívnymi dopadmi na kvalitu ovzdušia, keď za účelom krátkych výletov nemusí byť využívaná doprava motorovými dopravnými prostriedkami.