Aká bola kvalita ovzdušia v roku 2020?

06. 07. 2021

Slovenský hydrometeorologický ústav každý rok zverejňuje Správu o kvalite ovzdušia v SR. Jej cieľom je v komplexnej a prehľadnej forme priblížiť odbornej, ale aj širokej verejnosti informácie o kvalite ovzdušia.

Aká bola kvalita ovzdušia v roku 2020?
Zdroj: pixabay.com

SHMÚ je poverenou organizáciou na hodnotenie kvality ovzdušia. Na tento účel prevádzkuje Národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia. Hodnotenie kvality ovzdušia vypracováva na základe monitorovania a matematického modelovania.

V súlade so zákonom č.137/2010 Z. z. o ovzduší zabezpečuje informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia a túto povinnosť si plní každoročným zverejnením Správy o kvalite ovzdušia v SR a jej najaktuálnejšia verzia bola sprístupnená verejnosti na webovej stránke SHMÚ v júni 2021.

 

Správa o kvalite ovzdušia v SR okrem samotného zhodnotenia kvality ovzdušia v rámci zón a aglomerácií tiež poskytuje kompletné informácie o Národnej monitorovacej sieti kvality ovzdušia, o rozsahu monitorovania jednotlivých znečisťujúcich látok v ovzduší, o metodikách monitorovania, vyhodnocovania a modelovania znečistenia, o princípoch posudzovania a vymedzovania oblastí riadenia kvality ovzdušia aj o vplyve meteorologických vlastností a charakteristík okolitého terénu na rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší. Nezabúda však ani na laickú verejnosť a poskytuje vysvetlenie pojmov, popis znečisťujúcich látok, či rady ako môže ktokoľvek z nás napomôcť zlepšeniu kvality ovzdušia.

Zo Správy o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2020 pre vás vyberáme vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt (LH) na ochranu zdravia ľudí pre PM10. Hodnota pre priemernú dennú koncentráciu PM10 (50μg.m–3), ktorá sa nesmie prekročiť viac než 35-krát za kalendárny rok, bola v roku 2020 prekročená iba na monitorovacej stanici Jelšava, Jesenského. Pri spočítaní všetkých dní, v ktorých prišlo aspoň na jednej stanici v danej zóne/aglomerácii k prekročeniu priemernej dennej koncentrácie 50μg.m–3, dostaneme pre zónu Banskobystrický kraj 53 prekročení. Je to najvyššia hodnota tohto parametra spomedzi všetkých zón a aglomerácií v roku 2020. Okrem 44 dní, v ktorých prišlo k prekročeniu v Jelšave, boli v  Banskobystrickom kraji prekročenia ešte na dvoch staniciach – Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie (8 prekročení) a Zvolen, Janka Alexyho (1 prekročenie) a zároveň práve v týchto 9 dňoch v Jelšave prekročenie zaznamenané nebolo.

 

Pre viac informácií klik sem http://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/2020_Sprava_o_KO_v_SR_v1.pdf (PDF, 7,6 MB)