Aké povinnosti nám, občanom Slovenskej republiky priniesol nový zákon o ochrane ovzdušia?

17. 10. 2023

V súvislosti so zabezpečovaním tepla a teplej vody máme v našich domácnostiach rôzne typy zariadení. Na ich používanie sa však vzťahujú predpisy, ktoré je nutné dodržiavať. Definuje ich hlavne zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia. O aké povinnosti sa jedná?

Infografika občania
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Občan, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (kotol, kachle, piecku)  je povinný najmä:

  • uvádzať do prevádzky a prevádzkovať svoje vykurovacie zariadenie v súlade s dokumentáciou zariadenia (návodom na obsluhu) a podmienkami určenými obcou v súhlase na prevádzkovanie zdroja
  • spaľovať len palivá uvedené v dokumentácii zariadenia (návode na obsluhu) alebo určené obcou
  • nespaľovať odpad, žiadne palivá vyrobené z odpadu alebo drevo znečistené chemickými látkami
  • drevo spaľovať len vysušené (do 25 % vlhkosti), čo zodpovedá približne dvojročnému sušeniu
  • neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu
  • pre novobudované vykurovacie zariadenie na tuhé alebo kvapalné palivo zabezpečiť splnenie požiadaviek na dostatočný rozptyl emisií (minimálna výška komína 6 m, prevýšenie nad strechu, rešpektovanie okolitej zástavby)
  • v prípade opakovaného podnetu, podrobiť sa výkonu kontroly vykurovacieho zariadenia zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia
  • vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou a Slovenskou inšpekciou životného prostredia
  • na otvorenom ohnisku a vo voľnom priestranstve nespaľovať akýkoľvek materiál okrem suchého rastlinného materiálu neznečisteného chemickými látkami
  • dodržiavať podmienky, obmedzenia a zákazy určené všeobecne záväzným nariadením obce pre činnosti vykonávané pre vlastnú spotrebu v domácnosti (napr. údenie).

Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo obec môže občanovi v rámci priestupkového konania uložiť pokutu do 5 000 € v závislosti od závažnosti priestupku.
Celé znenie zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/146/.