Ako efektívne a rýchlo znížiť spotrebu energií hlavne na vykurovanie vo verejných budovách

20. 06. 2022

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR spolu s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť pripravila dokument s názvom „Desatoro riešení“ pre správcov verejných budov. Realizácia uvedených riešení prinesie zníženie nárokov na vykurovanie a spotrebu elektrickej energie a zároveň bude pozitívne vplývať na životné prostredie poklesom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia ako aj emisií skleníkových plynov.  Správcovia verejných budov sa tak môžu inšpirovať a využiť vhodné opatrenia zo súhrnu praktických riešení ako efektívne a rýchlo znížiť spotrebu energií, vypracovaných v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti.

Zdroj: www.planobnovy.sk

Na Slovensku sa nachádza viac ako 15 000 verejných budov. Najväčší podiel tvoria školy a administratívne budovy. Školské budovy tvoria 45 % z celkového počtu verejných budov, u administratívnych budov je to 16,6 %.

Desatoro riešení pre správcov verejných budov tvoria rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v krátkom čase (nie dlhšie ako 6 mesiacov), mnohé ešte aj do začiatku budúcej vykurovacej sezóny. Ich realizácia si nevyžaduje stavebné povolenie. Navrhnuté opatrenia majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní v rozsahu až do dvadsať percent.

Na výstavbu a obnovu budov je v Pláne obnovy a odolnosti vyčlenených vyše 2,7 miliardy eur. V rámci  investičnej obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených verejných budov je cieľom obnoviť aspoň 117 000 m2 s cieľom investovať 200 miliónov eur. Pôjde však o opatrenia, ktoré sú časovo i administratívne náročnejšie. Preto práve „Desatoro riešení“ prichádza s prezentovaním opatrení, ktoré si nevyžadujú vysoké finančné vstupy a financie do nich vložené sa rýchlo vrátia vo forme úspor tepla a elektrickej energie.

Desatoro riešení pre správcov verejných budov je dostupné  na https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/2988/desatoro_rieseni_pre_spravcov_verejnych_budov.pdf.