Akú má kvalitu ovzdušia Slovensko oproti zvyšku sveta a kde sa na Slovensku dýcha najčistejší vzduch?

13. 04. 2022

IQAir je švajčiarska technologická spoločnosť, ktorá sa okrem iného zaoberá prevádzkovaním AirVisual – informačná platforma v oblasti kvality ovzdušia. Od roku 2018 každoročne vypracováva ročnú World air quality report  (Správa o kvalite ovzdušia vo svete) so zameraním na znečisťujúcu látku PM2,5 berúc do ohľadu limitné hodnoty dané Svetovou zdravotníckou organizáciou - World Health Organization (WHO). Okrem toho sú na jej webovom sídle interaktívne mapy s aktuálnou kvalitou ovzdušia po celom svete. K ďalším zaujímavým štatistickým údajom patria prehľadné zoradenia krajín a miest podľa stavu kvality ovzdušia. 

Zdroj: Mesto Poprad, https://fotkyzadarmo.sk

Od roku 1987 WHO pravidelne vydáva usmernenia o kvalite ovzdušia založené na zdraví, aby pomohla vládam a občianskej spoločnosti znížiť vystavenie ľudí znečisteniu ovzdušia a jeho nepriaznivým účinkom. Usmernenia  WHO pre kvalitu ovzdušia boli naposledy publikované v roku 2021 - WHO global air quality guidelines: particulate matter (‎PM2.5 and PM10)‎, ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Stalo sa tak po 15 rokoch, od vydania usmernení v roku 2006. Nové usmernenia boli sprísnené na základe nových poznatkov, výskumov a meraní súvisiacich s dopadom znečisteného ovzdušia na ľudské zdravie.

V tabuľke je porovnanie limitných hodnôt niektorých znečisťujúcich látok daných vyhláškou MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia (ktoré sú v súlade s limitnými hodnotami danými EÚ), a usmernením WHO pre kvalitu ovzdušia 2021.

Znečisťujúca látka

Priemerované obdobie

Usmernenie WHO 2021

Vyhláška č. 244/2016 Z. z.

PM2,5   μg/m3

1 deň

15

-

Kalendárny rok

5

20

PM10    μg/m3

1 deň

15

50 (nesmie sa prekročiť viac ako 35-krát za kalendárny rok)

Kalendárny rok

45

40

O3        μg/m3

najväčšia denná 8-hodinová stredná hodnota1

100

120 (neprekročí sa viac ako 25 dní za kalendárny rok v priemere troch rokov)

NO2     μg/m3

1 deň

25

-

Kalendárny rok

10

40

SO2      μg/m3

1 deň

40

125 (nesmie sa prekročiť viac ako 3-krát za kalendárny rok)

 

1 - Najväčšia denná 8-hodinová stredná hodnota koncentrácie sa vyberie preskúmaním 8-hodinových plávajúcich priemerov vypočítaných z hodinových údajov a aktualizovaných každú hodinu. Každý takto vypočítaný 8- hodinový priemer sa priradí ku dňu, v ktorom končí, t. j. prvým výpočtovým obdobím pre ktorýkoľvek deň je obdobie od 17.00 hod. predchádzajúceho dňa do 1.00 hod. daného dňa; posledným výpočtovým obdobím pre ktorýkoľvek jeden deň je obdobie od 16.00 hod. do konca daného dňa.

 

Prečo práve PM2,5?

Koncentrácie PM2,5 v mikrogramoch na meter kubický (µg/m³) boli vybrané ako štandardná metrika pre uvedenú správu. PM2,5 častice pozostávajúce z jemných aerosólových častíc s priemerom 2,5 mikrometrov alebo menším, sú jednou zo šiestich rutinne meraných látok znečisťujúcich ovzdušie a sú všeobecne akceptované ako najškodlivejšie pre ľudské zdravie vzhľadom na ich výskyt v životnom prostredí a široký rozsah zdravotných účinkov.

V roku 2016 súviselo podľa WHO približne 4,2 milióna predčasných úmrtí s časticami PM. Ak by sa v tom roku uplatnili usmernenia z roku 2021, podľa WHO by sa znížilo množstvo predčasných úmrtí o 3,3 milióna.

Akú má kvalitu ovzdušia Slovensko oproti zvyšku sveta?

Správa o kvalite ovzdušia vo svete 2021, vypracovaná IQAir  brala na porovnávanie úrovne znečistenia znečisťujúcu látku PM2,5, s limitnou hodnotou danou usmernením WHO z roku 2021, teda 5 μg/m3 za priemerované obdobie kalendárneho roku.

IQAir analyzovala ovzdušie  v 6 475 miestach v 117 krajinách.  Pre zaujímavosť podľa prehľadu - Najviac znečistené krajiny a regióny sveta (historické údaje za roky 2018 – 2021) (https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries) sú spomedzi 117-tich krajín, podľa IQAir v roku 2021 len 3 krajiny, ktoré spĺňajú uvedenú limitnú hodnotu WHO  (Portoriko, Nová Kaledónia, Panenské Ostrovy).  Ak sa pozrieme na počet monitorovaných miest, bolo to iba 222 miest.

Podľa ratingu od krajiny s najhoršou kvalitou ovzdušia až po tú najlepšiu sa Slovensko umiestnilo približne v strede z celkového počtu hodnotených krajín a síce na 62. mieste. 

Kde sa na Slovensku dýcha najčistejší vzduch?

Ak sa pozrieme len na územie Slovenska, najčistejšie ovzdušie je podľa správy v Poprade s priemernou hodnotou 8,3 μg/m3 PM2,5 za rok 2021. Nasleduje Žiar nad Hronom, Topoľníky. Naopak najhoršia je oblasť Jelšavy, ktorá je dlhodobo postihovaná smogovými situáciami s priemerom 23,7 μg/m3. Za ňou nasleduje Veľká Ida a Martin. Informácie o výsledkoch v ďalších mestách Slovenska sú dostupné na:

https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities?continent=59af92ac3e70001c1bd78e52&country=BKRr4pJ3JCJp5LKj7&state=&sort=-rank&page=1&perPage=50&cities