Dôležitý dátum 15. október 2022

13. 09. 2022

Prečo? Od tohto dátumu bude možné predkladať žiadosti o finančné príspevky z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu rodinných domov. 6. septembra 2022 boli vyhlásené prvé dve výzvy na finančnú podporu, ktorá bude viesť jednak k úsporám energie potrebnej na vykurovanie a výrobu teplej vody, zároveň prispeje k zlepšeniu životného štandardu obyvateľov a v neposlednej miere sa prejaví na znížení emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Celkovo plánuje štát za 528 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR podporiť rekonštrukciu 30 tisíc starších rodinných domov.

Dôležitý dátum 15. október 2022
Zdroj: www.fotkyzadarmo.sk

Ide o pilotné výzvy, z ktorých prvá pokrýva štandardnú skupinu žiadateľov a druhá je určená pre sociálne alebo zdravotne znevýhodnenú skupinu žiadateľov. Výška finančnej podpory v štandardnej skupine užívateľov bude 60 % z vynaložených nákladov a môže dosiahnuť maximálnu výšku  14 000 eur v prípade, ak po obnove domu bude dosiahnutá minimálna úspora energií 30 – 60 %. Ak po obnove bude dosiahnutá úspora energií nad 60 %, výška príspevku môže dosiahnuť maximum 19 000 eur. V prípade sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupiny žiadateľov ja nárok na intenzitu pomoci 95 %, maximálna výška pomoci pri minimálnej úspore energií 30 % dosiahne 18 000 eur.

Na pokrytie prvých dvoch výziev je určených 30 miliónov eur. O príspevok na obnovu rodinného domu  môžu požiadať vlastníci alebo spoluvlastníci rodinných domov postavených pred rokom 2013, ktorí spĺňajú podmienky špecifikované na stránke http://www.obnovdom.sk.

Činnosti, ktoré môžu byť predmetom financovania sú najmä zateplenie domu, výmena strechy, inštalácia nového zdroja tepla a teplej vody, výzva však pamätá aj na realizáciu adaptačných opatrení zmierňujúcich dopady zmeny klímy.

Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy a ďalšie informácie môžu záujemcovia nájsť na vyššie uvedenej stránke.

V deň vyhlásenia výzvy boli zároveň oficiálne otvorené regionálne kancelárie – poradenské centrá v 10 mestách na Slovensku. Navštíviť je možné  ktorúkoľvek kanceláriu nezávisle od miesta plánovanej realizácie obnovy domu. Služby kancelárií sú pre verejnosť bezplatné.

Obnovu rodinných domov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR, administráciou bola poverená Slovenská agentúra životného prostredia.