Energetická núdza a projekt, ktorý hľadá riešenia

29. 10. 2021

Keď hovoríme o znečistení ovzdušia na Slovensku, medzi najväčšie problémy radíme vykurovanie domácností nevhodným palivom. Riešenie nie je jednoduché, pretože sa dotýka množstva malých zdrojov znečistenia – množstva domácností. Situácia je mimoriadne zložitá najmä tam, kde časť obyvateľstva trpí energetickou chudobou, alebo energetickou núdzou.

Zdroj: SAŽP

Čo je to energetická chudoba?

Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Zákon 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v súčasnosti definuje v § 2 energetickou chudobou stav, kedy priemerné mesačné výdavky domácnosti na spotrebu elektriny, plynu, tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody tvoria významný podiel na priemerných mesačných príjmoch domácnosti. Nijaký ďalší predpis však nehovorí o tom, aký podiel peňažných príjmov možno považovať za významný, alebo aký podiel príjmu by mal domácnosti zostať po odpočítaní výdavkov na bývanie. Najväčšou prekážkou pri hľadaní riešení a nastavovaní pomoci ľuďom zo strany štátu, je teda samotná špecifikácia domácností, ktoré spadajú do stavu, kedy si nedokážu zabezpečiť tepelnú pohodu primeraným spôsobom – bez ohrozenia zdravia a znečisťovania ovzdušia. Ak by sme sa však pozreli na definície z okolitých krajín, v energetickej núdzi sú domácnosti, ktorých výdavky spojené s energiami a teplom presiahnu 10 % mesačného príjmu. U nás je to v niektorých prípadoch viac ako 30 %. Takejto situácii čelia najmä ľudia na dôchodku, domácnosti kde pracuje iba jeden dospelý člen, či osamelí rodičia, najmä na vidieku.

Nástroje na riešenie energetickej chudoby (Solutions to Tackle Energy Poverty alebo STEP) je projekt zameraný na vývoj jednoduchého, inovatívneho a ľahko opakovateľného súboru opatrení na riešenie energetickej chudoby. Spolupracuje na ňom jedenásť spotrebiteľských a výskumných organizácií z celej EÚ, ktoré zostavujú súbor opatrení na pomoc ľuďom, ktorí čelia energetickej chudobe Hlavným cieľom projektu je zmierniť dopad energetickej chudoby prostredníctvom podpory zmeny správania sa spotrebiteľov a použitia nízkonákladových, energeticky účinných riešení samotnými energeticky chudobnými spotrebiteľmi alebo spotrebiteľmi, ktorým zatiaľ táto chudoba „len“ hrozí, vďaka overenému, na mieru ušitému poradenstvu. STEP poskytuje bezplatné poradenstvo zraniteľným domácnostiam ako len zmenou zvyklostí a správania možno doma ušetriť za energie.

Organizáciou, ktorá tieto aktivity zastrešuje na Slovensku, je Spoločnosť na ochranu spotrebiteľov so sídlom v Poprade. Podľa Petry Čakovskej, projektovej manažérky, je problém aj to, že mnohí ľudia si neuvedomujú, že žijú v energetickej núdzi. „V rámci individuálne dohodnutého stretnutia zbierame informácie o podmienkach bývania a hospodárení s energiami v domácnosti, a ich vplyve na zdravotný stav jej členov. Všetci zúčastnení dostanú energeticky efektívny darček. Prieskum je zameraný na zraniteľných spotrebiteľov, teda napr. seniorov (najmä z menších miest a vidieka, ktorí žijú v starých a priveľkých domoch), zdravotne hendikepovaných občanov, mnohodetné rodiny alebo naopak rodiny rodičov samoživiteľov, nezamestnaných, zadĺžených či sociálne vylúčených. Zapojiť sa môže každý, kto si myslí, že žije v zdraviu a komfortnému životu nevyhovujúcich podmienkach,“ Uvádza Čakovská. Pri návštevách domácností sa často stretávajú s prípadmi, keď rodina počas zimy žije iba v jednej miestnosti, pretože si nemôžu dovoliť vykurovať celý dom. Práve takým ľuďom sa snažia pomôcť.

Od augusta počúvame správy o zvyšovaní cien energií, ktoré už zasiahlo priemysel a od začiatku budúceho roka sa mu nevyhnú ani domácnosti. To znamená, že energetická núdza so všetkými sociálnymi a environmentálnymi dopadmi sa bude týkať ďalších jednotlivcov, rodín, či dokonca regiónov. Problém energetickej chudoby je úzko spojený s nesprávnymi a škodlivými postupmi vykurovania domácností ako sú kúrenie nedostatočne vysušeným drevom, či dokonca spaľovanie odpadu. Preto má veľký význam aj v kontexte ochrany ovzdušia.

 

STEP je európsky projekt financovaný z programu Horizon 2020, realizovaný od júna 2019 do mája 2022. Jeho cieľom je zlepšiť dostupnosť energií prostredníctvom znižovania spotreby v domácnostiach. V rámci projektu poskytujú poradenstvo a organizujú školenia v oblasti energetickej účinnosti, možnostiach úspor za energie, a tiež informujú účastníkov o dostupných dotačných programoch a finančnej podpore na vnútroštátnej úrovni.

Viac informácií sa dozviete na stránkach: