Európsky zelený týždeň 2021

11. 03. 2021

Znečistenie životného prostredia ovplyvňuje každého – prostredníctvom vzduchu, ktorý dýchame, vody, ktorú pijeme, alebo pôdy, na ktorej pestujeme jedlo. Je to najčastejšia environmentálna príčina mnohých duševných a fyzických chorôb a predčasných úmrtí, najmä u detí, ľudí s chronickými ochoreniami a starších ľudí.

 

Európsky zelený týždeň 2021
Zdroj: eugreenweek.eu

Ľudia, na ktorých má znečistenie najväčší dopad, väčšinou žijú v znevýhodnených oblastiach, v blízkosti kontaminovaných lokalít alebo v oblastiach, kde je veľmi vysoká intenzita dopravy. Znečistenie je tiež jedným z hlavných dôvodov straty biodiverzity. Znižuje schopnosť ekosystémov poskytovať služby, ako je napríklad sekvestrácia uhlíka a dekontaminácia.
Dá sa tomu však zabrániť. Akčný plán EÚ na dosiahnutie ambície v oblasti nulového znečistenia je kľúčovou akciou Európskej zelenej dohody plánovanej na jar 2021. Pomôže vytvoriť čistejšie prostredie v celej EÚ lepším monitorovaním a podávaním správ a prevenciou a nápravou znečistenia ovzdušia, vody či pôdy. Podporí tiež obnovu po pandémii COVID-19 tým, že pomôže pri obnove udržateľnejšieho hospodárstva EÚ, pri vytváraní pracovných príležitostí a pri znižovaní sociálnych nerovností. Európsky zelený týždeň 2021 bude venovaný „ambícii nulového znečistenia“. Bude sa zaoberať aj ďalšími európskymi iniciatívami „Green Deal“, ako sú iniciatívy v oblasti zmeny klímy, nová stratégia pre chemické látky, ako aj iniciatívy v oblasti energetiky, priemyslu, mobility, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, zdravia a biodiverzity. Zelený týždeň EÚ 2021 bude príležitosťou zapojiť všetky zainteresované strany a zainteresovaných občanov do spoločného úsilia, aby sa ambícia nulového znečistenia a prostredia bez toxických látok stala skutočnosťou.

Viac informácií na: https://www.eugreenweek.eu/sk