Hľadajú sa cesty riešenia energetickej chudoby

10. 11. 2023

Energetická chudoba je rastúcim problémom aj v krajinách Európskej únie (EÚ), Slovensko nevynímajúc. Odhaduje sa, že približne 40 miliónov Európanov zo všetkých členských štátov, ktorí predstavujú 9,3 % obyvateľov EÚ, si nedokázalo v roku 2022 udržiavať v príbytku primerané teplo. Ide o prudké zvýšenie od roku 2021, keď sa v tej istej situácii nachádzalo 6,9 % obyvateľov. Podiel sa viac než zdvojnásobil v prípade ľudí v nižších príjmových kategóriách. Tieto údaje svedčia o závažnosti situácie a pripomínajú tvorcom politík, aby konali a riešili základné príčiny energetickej chudoby v rámci spravodlivej a primeranej transformácie, ktorou sa zabezpečí, že sa na nikoho nezabudne.

sviečka a peniaze
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Z uvedených dôvodov Európska komisia (EK) zverejnila dokument: „Odporúčanie Komisie z 20.10.2023 týkajúce sa energetickej chudoby“.

V súčasnosti nemáme schválenú definíciu energetickej chudoby. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že dôvodom jej vzniku sú tri hlavné príčiny spojené s vysokými výdavkami na energie v porovnaní s rozpočtom domácností, s nízkou úrovňou príjmu a nízkou energetickou hospodárnosťou budov a spotrebičov. Situáciu domácností môžu ďalej ovplyvňovať zemepisné a klimatické činitele, charakteristiky domácností, pohlavie, zdravotný stav a konkrétne potreby domácností v oblasti energií a dopravy. Domácnosti s vyššou energetickou potrebou, ktoré zahŕňajú rodiny s deťmi, osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby, sú ako také takisto náchylnejšie na energetickú chudobu a jej vplyv. Mimoriadne zasiahnuté energetickou chudobou sú aj ženy, najmä tie, ktoré sú osamelými rodičmi, a staršie ženy, a to z dôvodu štrukturálnych nerovností v rozdelení príjmov, sociálno-ekonomického postavenia a rodových rozdielov.

V prijatom dokumente EK odporúča členským štátom viacero opatrení na boj s energetickou chudobou. V legislatívnej rovine ide o dôslednú transpozíciu ustanovení k energetickej chudobe vyplývajúce zo smernice 2023/1791 o energetickej efektívnosti a odlíšiť tento pojem od zraniteľných odberateľov podľa smernice 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.

EK tiež odporúča jasne rozlišovať štrukturálne opatrenia na riešenie energetickej chudoby a opatrenia na zvýšenie cenovej dostupnosti energie. Preferované by  mali byť štrukturálne opatrenia ako je energetická efektívnosť, obnova budov, tepelná modernizácia alebo rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Členské štáty by mali zaviesť opatrenia brániace odpájaniu spotrebiteľov postihnutých energetickou chudobou a tiež zaviesť inštitút dodávateľa poslednej inštancie. Zdôrazňuje tiež dôležitosť konzistentnosti energetickej a sociálnej politiky.

Pri navrhovaní opatrení na boj proti energetickej chudobe odporúča EK venovať pozornosť cielenej komunikácii, ktorou sa buduje dôvera medzi príjemcami vrátane zraniteľných skupín. Členské štáty by tiež mali zvýšiť intenzitu informačných kampaní o energetickej efektívnosti zameraných na domácnosti postihnuté energetickou chudobou s cieľom zabezpečiť, aby tieto skupiny obyvateľstva dostali individualizované informácie a poradenstvo.

V oblasti energetickej efektívnosti EK odporúča realizovať opatrenia na zrýchlenie  obnovy budov, hlavne v prípade budov s najhoršou energetickou hospodárnosťou a tiež zrýchliť zavádzanie inteligentných meracích systémov, ktoré spotrebiteľom umožňujú včasný prístup k ich spotrebe elektriny a plynu, ako aj riadiť ich spotrebu energie a využívať výhody vyplývajúce z pokroku v oblasti energetických technológií a digitalizácie.

V oblasti financovania je odporúčané najmä využívať dostupné finančné prostriedky Únie na ďalší boj proti energetickej chudobe prostredníctvom systémov podpory energetickej efektívnosti a systémov umožňujúcich domácnostiam postihnutým energetickou chudobou prístup k systémom kolektívnej vlastnej spotreby. Rovnako odporúča zjednodušiť podmienky podávania žiadostí o finančné prostriedky a obmedziť množstvo administratívnych prekážok a spojených súvisiacich nákladov. Odporúča navrhnúť konkrétne systémy podpory energetickej efektívnosti zamerané na domácnosti postihnuté energetickou chudobou. Pri vytváraní týchto systémov by členské štáty mali pamätať na to, že tieto domácnosti si nemôžu dovoliť zaplatiť počiatočné náklady na obnovu, hoci by im tieto náklady boli vyplatené spätne, a že nemôžu využívať daňové bonusy a zníženia daní, keďže ich daň z príjmov je minimálna.

Celé znenie dokumentu je možné nájsť: https://www.urso.gov.sk/data/files/701_odporucanie-ek-tykajuce-sa-energetickej-chudoby_20102023.pdf.

Aká je situácia s riešením energetickej chudoby na Slovensku? Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predložil vláde SR dokument „Závery nadrezortnej pracovnej skupiny k implementačným aspektom Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a odporúčania ďalších krokov“.

Dokument obsahuje aj návrh definície energetickej chudoby v nasledujúcom znení:

Domácnosť je ohrozená energetickou chudobou v prípadoch, kedy platí minimálne jedno z kritérií A alebo B, alebo je splnené kritérium C:

A) Domácnosť je ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak jej po úhrade nákladov na základnú úroveň spotreby energií a vody, ktorá zabezpečuje dôstojný štandard pre život a zdravie členov domácnosti, zostane menej než 1,5-násobok životného minima a súčasne jej celkový čistý ročný ekvivalentný disponibilný príjem za predchádzajúci rok, prepočítaný na počet členov domácnosti, je menší ako národný medián.

B) Domácnosť je ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak jej ročné náklady na energie za predchádzajúci kalendárny rok sú pod polovicou národného mediánu a súčasne jej celkový čistý ročný ekvivalentný disponibilný príjem za predchádzajúci kalendárny rok je nižší ako 60 % národného mediánu.

C) Domácnosť bez fyzického prístupu k dodávke elektriny z dôvodov, ktoré sú taxatívne určené.

V rámci Záverov sa odporúča vláde SR prioritne:

• rozhodnúť o orgáne štátnej správy, ktorý bude gestorom problematiky energetickej chudoby,

• v nadväznosti na predošlý bod, iniciovať legislatívnu úpravu, ktorá gestorstvo zadefinuje na úrovni primárnej legislatívy (kompetenčný zákon),

• následne poveriť gestora problematiky zastrešením ďalšej činnosti nadrezortnej pracovnej skupiny a pripraviť legislatívny návrh, ktorý bude obsahovať definíciu energetickej chudoby.

Okrem toho, nadrezortná pracovná skupina odporúča Vláde SR iniciovať širšiu verejnú konzultáciu k výstupom tohto dokumentu.

Celý dokument je možné nájsť na:https://www.urso.gov.sk/data/files/702_zavery-nps-k-teme-energetickej-chudoby.pdf.