HungAIRy – ekomanažéri pre ovzdušie v Maďarsku

22. 12. 2021

Aj v susednom Maďarsku prebieha projekt podobný tomu nášmu. Cieľom LIFE IP HungAIRy je zlepšiť kvalitu okolitého ovzdušia v 10 maďarských obciach (Békéscsaba, Budapešť, Debrecín, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok, Tatabánya) v 8 regiónoch krajiny. Projekt sa oficiálne začal 1. januára 2019 a trvá do 31. decembra 2026. Podobne ako v projekte LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia („populair“) je nosnou aktivitou budovanie kapacít.

Zdroj: HungAIRy

V rámci projektu bola vytvorená sieť ekomanažérov – obdoba našich manažérov kvality ovzdušia, ktorí pôsobia v zapojených obciach a mestách. Medzi ich úlohy patrí okrem iného organizovanie kampaní na zvyšovanie povedomia, boli vytvorené rôzne komunikačné materiály zamerané na dospelých a deti a zorganizovaných niekoľko národných kampaní s cieľom upozorniť na lokálne problémy s ovzduším.

Dôležitá časť aktivít projektu HungAIRy je zameraná na zlepšovanie dostupnosti dát o kvalite ovzdušia. V dvoch samosprávach zapojených do projektu - v Miškolci a Békescabe -  boli nedávno vybudované monitorovacie stanice kvality ovzdušia. V jednom z partnerských miest začala svoju prevádzku monitorovacia sieť pevných častíc vrátane 60 nízkonákladových senzorov. Táto sieť meraní sa podľa hlavného experta, Tamása Szigetiho z Herman Ottó Institute, bude postupne ešte rozširovať.

Kolegovia z Maďarska vyvíjajú rôzne pilotné aktivity na znižovanie emisií z domácností ako napríklad regulácia spaľovania záhradného odpadu, podpora diaľkového vykurovania, či znižovanie dopravných emisií vývojom inteligentného parkovacieho systému, alebo zavádzaním verejných bicyklov v zapojených mestách. U našich južných susedov je významným zdrojom znečisťovania ovzdušia aj poľnohospodárstvo, preto vytvorili dobrovoľný program pre farmárov, ktorého cieľom je zníženie emisií práve z tohto sektora. Poľnohospodári sú motivovaní k zavádzaniu postupov správnej farmárskej praxe.

V projekte HungAIRy sa monitoruje aj environmentálny, sociálny a ekonomický vplyv jednotlivých aktivít, pričom prvé hodnotenia boli dokončené v roku 2020. Okrem projektových aktivít je potrebné prijať niekoľko opatrení na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby sa výrazne znížilo znečistenie ovzdušia, teda partneri IP LIFE HungAIRy sa zameriavajú na uľahčenie a integráciu nových návrhov pri revízii plánov kvality ovzdušia v dvojročných intervaloch (obdoba našich Programov na zlepšenie kvality ovzdušia). V tomto kontexte je veľmi zaujímavá pripravovaná webová aplikácia na podporu rozhodovania a predpovedanie vplyvu rôznych opatrení na kvalitu ovzdušia. Tento nástroj bude poskytovať podporu partnerom pri revízii plánov kvality ovzdušia. Ekomanažéri, ktorí pracujú v regiónoch, sú zodpovední aj za monitorovanie otvorených výziev a programov financovania projektov s vplyvom na kvalitu ovzdušia, aby samosprávam pomohli prepájať opatrenia navrhnuté v plánoch s konkrétnymi projektami.

S Maďarskými kolegami sme v rámci projektu „populair“ priebežne v kontakte. Aktuálne práve v kontexte výmeny informácií o plánoch kvality ovzdušia, ktoré aktuálne revidujú viaceré okolité krajiny. Ovzdušie nepozná hranice a tak sú skúsenosti a informácie veľmi dobre prenosné a môžeme sa vzájomne inšpirovať v záujme zlepšovania kvality ovzdušia.

Koordinujúcim príjemcom projektu HungAIRy je nezisková organizácia Herman Ottó Institute. Pridruženými príjemcami sú Maďarská meteorologická služba, VITO - Flámsky inštitút pre technologický výskum NV, Asociácia každodenných kultúr, Univerzita v Miškolci, 10 obcí a ich servisných spoločností: Békešská Čaba, Budapešť, Debrecín, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok, Tatabánya.

 

Pre viac informáciií kliknite na http://hungairy.hu/en