Informácie o kvalite ovzdušia v Európe na dosah ruky

26. 05. 2021

Znečistenie ovzdušia je jediným z najväčších zdravotných rizík a tiež ohrozením  životného prostredia v Európe. Európsky index kvality ovzdušia, ktorý v roku 2017 spustila Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska komisia, umožňuje používateľom skontrolovať aktuálnu kvalitu ovzdušia v európskych mestách a regiónoch.

Informácie o kvalite ovzdušia v Európe na dosah ruky
Zdroj: EEA

Európsky index kvality ovzdušia (EAQI), poskytuje informácie o súčasnej situácii v oblasti kvality ovzdušia na základe meraní z viac ako 2 000 monitorovacích staníc kvality ovzdušia v celej Európe. GIS aplikácia pozostáva z interaktívnej mapy, ktorá zobrazuje situáciu v miestnom ovzduší na úrovni staníc a je založená na piatich kľúčových znečisťujúcich látkach, ktoré poškodzujú zdravie ľudí a životné prostredie: prachové častice (PM2,5 a PM10), prízemný ozón (O3), oxid dusičitý (NO2) a oxid siričitý (SO2).

Používatelia si môžu priblížiť alebo vyhľadať ktorékoľvek mesto alebo región v Európe a skontrolovať tak kvalitu ovzdušia a merania podľa jednotlivých znečisťujúcich látok. Index zobrazuje celkové hodnotenie každej monitorovacej stanice označené farebnou bodkou na mape, ktoré zodpovedá najhoršej hodnote  ktorejkoľvek z piatich znečisťujúcich látok.

Legislatíva Európskej únie stanovuje normy kvality ovzdušia pre krátkodobé (hodinové/denné) aj dlhodobé (ročné) časové úseky. Európsky index kvality ovzdušia (EAQI) naznačuje krátkodobú situáciu na každej z viac ako 2 000 monitorovacích staníc v celej Európe. Index preto neodráža dlhodobú (ročnú) situáciu v kvalite ovzdušia, ktorá sa môže výrazne líšiť.

Aj webaplikácia dnesdycham.sk využíva pre zobrazenie farebnej škály hodnotenie (EAQI). Zároveň sa pripravuje aj národný index kvality ovzdušia (NIKO) a po jeho schválení bude aj hodnotenie kvality ovzdušia v rámci webaplikácie dnesdycham.sk upravené.

Pre viac informácií kliknite na: https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index