Inšpiratívne riešenia z projektu LIFE ASPIRE

05. 03. 2021

Doprava významne znečisťuje ovzdušie najmä oxidmi dusíka NOX a prachovými časticami. Riešeniu tohto problému sa venujú mnohé projekty  podporené EÚ v rámci programe LIFE. Jedným z nich je aj projekt LIFE ASPIRE.

Inšpiratívne riešenia z projektu LIFE ASPIRE
Zdroj: Facebook LIFE ASPIRE

Zatiaľ čo na Slovensku hovoríme najmä o potrebe podpory udržateľnej mobility a potrebe zmeny dopravného správania jednotlivcov, mnohé európske mestá otvárajú aj tému udržateľnej logistiky a znižovania emisií pri zásobovaní sídel tovarom. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry z roku 2014 tvorí 20 % podiel emisií CO2 z nákladnej dopravy autodoprava tovarov v mestách, hoci predstavuje iba 12 – 15 % podiel z celkovej mestskej dopravy (zdroj LIFE ASPIRE). Nákladné autá a dodávky navyše často komplikujú pohyb obyvateľov alebo prekážajú turistom.

 

V talianskom meste Lucca sa tomuto problému venujú už viac ako 15 rokov. V tomto období finišuje projekt LIFE ASPIRE, ktorý v rodisku Giacoma Pucciniho prináša niekoľko zaujímavých praktických opatrení. Do procesu prípravy boli zahrnuté všetky kľúčové subjekty, vrátane samotných dopravcov, či majiteľov obchodov, reštaurácií a kaviarní. Projekt zavádza logistický kreditový systém, ktorý na základe odmien a sankcií reguluje prepravcov tovarov a motivuje ich k využívaniu udržateľných alternatív, počíta s využitím záchytných parkovísk, špeciálnych krátkodobých stojísk vymedzených pre zásobovanie, ale aj zdieľaných tzv. cargo bicyklov, ktoré prevádzkuje magistrát. Ďalšími užitočnými nástrojmi sú mobilné aplikácie, ktoré pomáhajú vodičom nákladných áut optimalizovať prepravné trasy, ale aj systém dopravných obmedzení, ktorý má za cieľ zlepšiť kvalitu ovzdušia a celkovo životného prostredia v historickom centre. Na výklad tovarov sú určené záchytné miesta, z ktorých je tovary možné dovážať za pomoci špeciálne upravených nákladných bicyklov a e-bikeov, ktoré prepravcom poskytne samospráva. Nadrozmerné vozidlá tak nezaberajú priestor v úzkych stredovekých uličkách. Už v minulosti bol vytvorený systém prekládky tovarov na elektromobily, no nie všetky komodity sú vhodné na tento zdĺhavejší spôsob prepravy, kedy je potrebné využiť medzisklad. Historické centrum mesta Lucca je nízkoemisnou zónou s regulovanou dopravou a zdá sa, že tento systém sa tu osvedčil. Replikovať niektoré vyvinuté nástroje už začali partnerské mestá projektu Zadar a Štokholm.

 

Z panelovej diskusie webináru, ktorý organizovali partneri projektu LIFE ASPIRE za účelom zdieľania výstupov a skúseností so zavádzaním opatrení v oblasti znižovania emisií z dopravy, vyplynulo niekoľko zaujímavých záverov:

Pri zavádzaní opatrení súvisiacich s obmedzovaním dopravy je potrebné zapájať čo najviac kľúčových subjektov, z radov všetkých účastníkov dopravy, keďže opatrenia „nariadené zhora“ napriek tomu, že sú finančne náročné, často nefungujú. Oveľa účinnejší sa javí systém kolaborácie a kooperácie.

V súvislosti s princípom UVAR [urban vehicle access regulation] je potrebné zavádzať nové technológie,  IT a „smart“ nástroje na zdieľanie aktuálnych dopravných informácii. Tie sú užitočné najmä pre potreby prepravcov, ale účinné aj pre účely kontroly dodržiavania pravidiel zo strany zodpovedných inštitúcií a samospráv. V neposlednom rade slúžia na zber dát a vyhodnocovanie vývoja dopravného správania v meste.

Mesto Lucca má cca 88 000 obyvateľov, napriek tomu sa v rámci opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia odhodlalo zriadiť vo svojom centre nízkoemisnú zónu a na ňu naviazaný systém podporných nástrojov. Tento prípad by mohol byť inšpiráciou aj pre mnohé slovenské samosprávy.

 

(webinár projektu LIFE ASPIRE sa konal vo štvrtok 4.marca 2021, viac informácií na linku:  LIFE ASPIRE – Advanced logistics platform with road pricing and access criteria to improve urban environment and mobility of goods (life-aspire.eu)