Kvalita ovzdušia na Slovensku v roku 2021 z pohľadu hodnotenia znečistenia prachovými časticami PM10 a PM2,5

01. 08. 2022

V roku 2021 nebolo zaznamenané prekročenie limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre priemernú ročnú koncentráciu PM10. Na troch automatických monitorovacích staniciach bolo zaznamenané nedodržanie povoleného počtu prekročení limitnej hodnoty pre 24 hodinové koncentrácie PM10. Prekročenie limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre priemernú ročnú koncentráciu  PM2,5 sa vyskytlo tiež na troch automatických monitorovacích staniciach.

Kvalita ovzdušia na Slovensku v roku 2021 z pohľadu hodnotenia znečistenia prachovými časticami PM10 a PM2,5
Zdroj: AMS Veľká Ida, SHMÚ

Prachové častice sú drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 μm (PM10), resp. 2,5 μm (PM2,5). Označenie "PM" pochádza z anglického particulate matter, zahŕňa však tuhú aj kvapalnú fázu. PM2,5 sa nazývajú jemnou veľkostnou frakciou. Prachové častice sa môžu buď priamo vypúšťať do ovzdušia, alebo sa doň dostávajú aj vírením častíc usadených na zemskom povrchu (sekundárna prašnosť).

Čím sú prachové častice menšie, tým hlbšie prenikajú do dýchacej sústavy. Dlhodobá expozícia môže mať negatívne účinky na dýchací a srdcovocievny systém. V oblastiach s vysokými koncentráciami v ovzduší, boli pozorované problémy akými sú zníženie pľúcnej kapacity a nárast chronických bronchitíd, dokonca predčasné úmrtia. Chronická expozícia voči prachovým časticiam môže vyvolať nielen riziko rozvoja srdcovocievnych ochorení a ochorení dýchacích ciest, ale aj rakovinu pľúc. K akútnym účinkom môže patriť dráždenie očí, nosa, hrdla a bolesti hlavy, astmatické záchvaty a akútne zápaly priedušiek a tiež môže dôjsť k nárastu citlivosti k infekciám dýchacích ciest.

Najväčším zdrojom prachových častíc je vykurovanie domácností, ktoré sa na celkových emisiách  PM10  podieľa približne 60 % a v prípade PM2,5 je to takmer 80 %.

V roku 2021, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, neprišlo na žiadnej automatickej  monitorovacej stanici (AMS) k prekročeniu limitnej hodnoty pre priemernú ročnú koncentráciu PM10. Prekročenie povoleného počtu nedodržania limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24 hodinové koncentrácie sa vyskytlo na AMS Veľká Ida, Letná, Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie a Jelšava, Jesenského. Je to nárast oproti predošlému roku 2020, v ktorom prišlo k prekročeniu len na AMS Jelšava, Jesenského. Vo všetkých prípadoch k zvýšeným koncentráciám prispieva vykurovanie domácností, v prípade Veľkej Idy je však dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia priemyselný zdroj. V Jelšave blízky priemyselný zdroj sa podieľa na znečistení menším podielom ako je to v prípade Veľkej Idy. Na kvalitu ovzdušia na AMS Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie významne vplýva cestná doprava.

Prekročenie limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre priemernú ročnú koncentráciu  PM2,5 bolo v  roku 2021 zaznamenané na AMS Veľká Ida, Letná, Jelšava, Jesenského a Martin, Jesenského.
Vysoké koncentrácie PM2,5 zaznamenali aj viaceré nové monitorovacie stanice, ktoré začali merať v priebehu roku 2021. Do hodnotenia kvality ovzdušia ich však v roku 2021 ešte nemožno zahrnúť, keďže meranie neprebiehalo počas celého roka. Dá sa však predpokladať, že na viacerých nových AMS dôjde k nedodržaniu limitných hodnôt pre PM2,5.

Viac informácií je dostupných na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu v publikovanej Správe o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike za rok 2021 https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_roc_s.