Kvalita ovzdušia - rovnako pálčivá téma ako zmena klímy

29. 12. 2021

Jedným z najvýznamnejších podujatí v roku 2021 bola bezpochyby 26. konferencia OSN o zmene klímy, ktorá sa konala 31. októbra až 12. novembra v Glasgowe. Významným odkazom COP26 je konštatovanie, že svet sa musí zaoberať kvalitou ovzdušia rovnako intenzívne ako aj zmenou klímy.

Zdroj: unsplash.com

Je nesmierne dôležité, že tento medzinárodný samit zvážil dvojité zameranie na dlhodobé opatrenia, a to nielen na boj proti zmene klímy ale rovnako intenzívne aj na potrebu zlepšiť kvalitu ovzdušia. Tie isté zdroje emisií, ktoré sú zodpovedné za zmenu klímy, tiež spôsobujú značné škody na ľudskom zdraví a životnom prostredí. Obmedzenie spaľovania fosílnych palív v priemysle, doprave, poľnohospodárstve a vykurovaní by nielen znížilo emisie CO2, ale aj priamo znížilo koncentrácie oxidov dusíka (NOx), polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) a oxidu uhoľnatého (CO) s výsledným pozitívnym vplyvom na zdravie a produktivitu ľudí a prírodných ekosystémov. V mnohých oblastiach sveta sú mestá vystavené emisiám zo všetkých týchto zdrojov, avšak v krajinách kde sa priemysel a výroba energie z veľkej časti premiestnili mimo mestských oblastí podľa zákonov o čistom ovzduší, najväčšie problémy spôsobuje hlavne doprava a vykurovanie domácností a to ako s ohľadom na kvalitu ovzdušia, tak aj na zmenu klímy.

Doprava

Mnoho vlád si stanovilo ambíciu zastaviť predaj nových áut a dodávok na fosílne palivá do roku 2032, vrátane plug-in hybridov. Zníženie naftových a benzínových vozidiel na našich cestách určite pomôže znížiť emisie NOx, prchavých organických zlúčenín (VOC) a pevných častíc z výfukov, avšak nie všetky látky znečisťujúce ovzdušie sú spojené so spaľovaním fosílnych palív! Príliš veľa pozornosti sa venuje hybridným a elektrickým autám ako riešeniu, ale aj plne batériové elektrické vozidlá majú stále problémy s kvalitou ovzdušia. Napríklad ťažšie vozidlá kvôli batériám vedú k väčšiemu opotrebovaniu bŕzd a pneumatík a k oderu vozoviek, čím sa vytvára viac resuspendovaných jemných častíc, čo bude stále ovplyvňovať zdravie ľudí žijúcich v blízkosti rušných ciest.

Vozidlá s vodíkovými palivovými článkami môžu mať síce nulové výfukové emisie, ale energia potrebná na výrobu vodíkového paliva môže pochádzať z fosílnych palív. Ak jednoducho nahradíme vozidlá poháňané fosílnymi palivami vozidlami s nulovými emisiami, stále budeme mať zápchy. Takže namiesto toho, aby sme sa zamerali len na technológie, na skutočné vyriešenie problému by sme mali brať do úvahy aj zníženie cestnej premávky a to hlavne zlepšením možností verejnej dopravy, infraštruktúry a zabezpečením toho, aby tí, ktorí sú schopní chodiť, bicyklovať a jazdiť na kolobežke, dostali bezpečný priestor. Výsledným efektom bude nielen zníženie emisií uhlíka a zlepšenie kvality ovzdušia, ale aj zdravotné benefity pre ľudí vyplývajúce z aktívneho cestovania.

Vykurovanie domácností

Väčšina mestských oblastí má ústredné plynové vykurovanie a napriek záväzkom postupne ukončiť predaj plynových kotlov do roku 2033 sa nezdá, že by došlo k nejakému výraznému posunu v spôsobe akým by bolo možné ho nahradiť. Hovorí sa o tepelných čerpadlách a pasívnych domoch, ale zatiaľ zďaleka nemáme žiadne mainstreamové riešenie. Veľkou výzvou bude prestavba alebo modernizácia existujúcich budov. Aj keď superizolované domy môžu byť skvelé na zlepšenie energetickej účinnosti, musíme si zároveň byť vedomí, že neúmyselne nezhoršíme kvalitu vnútorného vzduchu znížením ventilácie, pretože napríklad emisie z varenia a upratovania nemajú kam uniknúť.

Systémy obnoviteľnej energie sú dobrou alternatívou na zníženie emisií CO2, ale systémy diaľkového vykurovania na biomasu, aj keď sú stimulované vládnou schémou stimulov pre obnoviteľné teplo, môžu mať významný lokálny vplyv na koncentrácie tuhých častíc v blízkosti miest, kde ľudia žijú. Podobne sú problémom aj kachle na drevo v domácnosti – prezentované ako pozitívum pre zmenu klímy, ale v skutočnosti sú veľmi výraznou príčinou nárastu PM2,5, aj keď ich používa menšie percento populácie a väčšinou ako sekundárny zdroj tepla. Dokonca aj najnovšie kachle s ekologickým dizajnom spaľujúce suché drevo produkujú podstatne viac pevných častíc ako ťažké nákladné autá, čím sa zhoršuje kvalita vonkajšieho aj vnútorného vzduchu. Prechod na vodíkové vykurovacie systémy, ak a keď budú dostupné, tiež nemusí byť nevyhnutne bez znečistenia, nakoľko emisie NOx môžu byť také vysoké ako pri súčasných plynových kotloch.

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo je ďalšou oblasťou, v ktorej by znižovanie emisií mohlo mať potenciálne vedľajšie prínosy pre zmenu klímy a znečistenie ovzdušia. Osvojenie si nízkouhlíkových poľnohospodárskych postupov, napr. zníženie stavov zvierat a používanie vhodných hnojív a zlepšenie odpadového hospodárstva na farmách by mohlo pomôcť dosiahnuť tieto ciele, ako aj znížiť koncentrácie pevných častíc v mestských oblastiach a tiež usadzovanie dusíka v citlivých ekosystémoch. Bohužiaľ, rozvoj výroby bioplynu/biometánu z anaeróbnej digescie potravinového odpadu, splaškových kalov a živočíšneho hnoja s cieľom nahradiť používanie zemného plynu pravdepodobne zvýši emisie NH3.

Spoločné riešenie

Prepracovanie spôsobu, akým cestujeme či vykurujeme naše domovy, si bude vyžadovať značné zapojenie verejnosti a priemyslu a ich podporu, aby sme mohli dosiahnuť takúto masívnu zmenu. Nebude dostatočné len zvýšiť povedomie verejnosti a zvyšok ponechať na trhové sily. Verejnosť musí byť nielen informovaná, ale musí jej byť umožnené vykonávať zmeny, aby sa sa zamedzilo tomu, že existujúce problémy sa ešte viac zosilnia. Na to aby sme to dosiahli, musíme lepšie porozumieť tomu, ako ľudia žijú a výzvam, ktorým môžu čeliť.  Tvorcovia politík by tak mohli spoločne vyvíjať riešenia, ktoré fungujú pre všetkých a pomáhajú nám prejsť spravodlivým prechodom na nízkouhlíkovú budúcnosť s čistým vzduchom.

Veľké výhody možno dosiahnuť vtedy, keď sa oba problémy riešia integrovaným spôsobom. Avšak iniciatívy, ktoré sa zameriavajú len na jeden problém alebo znečisťujúcu látku bez ohľadu na ostatné, môžu viesť k veľkému nárastu znečistenia. Práca v oblasti kvality ovzdušia a zmeny klímy musí byť zameraná na podporu integrovaných politík a postupov, ktoré znižujú negatívne účinky znečistenia ovzdušia a skleníkových plynov na zdravie a životné prostredie.