LESY PRE SPOLOČNOSŤ – dnes slávime medzinárodný deň lesov

21. 03. 2024

21. marec je medzinárodným dňom lesov. Je to deň, kedy si viac ako v bežné dni pripomíname význam lesov pre celú našu planétu. Vláda Slovenskej republiky  schválila nový Národný lesnícky program Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2025 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“.

Stromy
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Podľa Organizácie Spojených národov lesy pokrývajú 31 % všetkej pôdy a sú najväčším suchozemským pohlcovačom uhlíka, ktorý každoročne absorbuje približne dve miliardy ton CO2. Lesy prispievajú k zlepšeniu kvality ovzdušia, produkujú kyslík a zachytávajú škodlivé prachové častice, ktoré sa v ovzduší vyskytujú častokrát nad povolené limitné hodnoty. Zároveň sú neoddeliteľnou časťou vodného kolobehu regulujú množstvo, kvalitu a odtok vody z krajiny. Odhaduje sa, že zo zalesnených povodí pochádza až 75 % dostupnej sladkej vody a až 80 % všetkých suchozemských druhov je závislých od lesných ekosystémov. Napriek tomu svet prichádza každý rok o 10 miliónov hektárov lesa v dôsledku odlesňovania (pre predstavu ide o územie veľké ako Island) a hmyz ročne poškodí približne 35 miliónov hektárov lesa. 

Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny Európy – lesy pokrývajú 41 % z celkovej výmery krajiny. Čo sa týka drevinového zloženia lesa, najviac prevažujú lesy so zastúpením buka (35,1 %), smreka (21,3 %), duba (13 %) a borovice (6,5 %). 

Lesy plnia niekoľko funkcií, pričom až 90 % slovenských lesov je polyfunkčných. Z hľadiska ich prevažujúcich funkcií sa členia na:

  • hospodárske lesy (72, 8 % lesov SR), 
  • ochranné lesy – protierózna, protilavínová, vodohospodárska, protideflačná a brehoochranná funkcia (17,4 % lesov SR),
  • lesy osobitného určenia – majú rôzne funkcie, napríklad ochranu prírody, obranu štátu, poľovnú, rekreačnú či výchovno-výskumnú (9,7 % lesov v SR). 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa lesov je možné nájsť aj prostredníctvom Zelenej správy publikovanej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR https://www.mpsr.sk/lesne-hospodarstvo/123, ako aj Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky publikovanej Ministerstvom životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/spravy/index.

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 13.3.2024  schválila nový Národný lesnícky program Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2025 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“. Tento materiál predstavuje základný lesnícko-politický dokument, dôležitý nástroj na zabezpečenie  udržateľného obhospodarovania lesov, medzirezortnej spolupráce a plnenia medzinárodných záväzkov súvisiacich s lesmi a lesným hospodárstvom.

Ide o viacrezortný nástroj lesníckej politiky pre plánovanie, realizáciu, financovanie, monitorovanie a hodnotenie. Problematika lesov a lesného hospodárstva je oblasťou záujmu politík rezortov, ktorých činnosť podstatnou mierou ovplyvňuje lesy a prírodné prostredie. Víziou Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2025 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“ je riadenie lesov a lesného hospodárstva založené na včasných a presných informáciách, interdisciplinárnom prístupe a účasti zainteresovaných strán na všetkých úrovniach, ktoré zabezpečí zachovanie biodiverzity, trvalo udržateľný rozvoj a kvalitu života obyvateľstva.

V súvislosti s uvedenou víziou boli definované tri globálne ciele nasledovne:

 1. Lesné hospodárstvo ako základ modernej bioekonomiky

2. Diverzifikované lesy pripravené lepšie odolávať zmene klímy a zmierňovať jej dosahy

3. Prosperujúca spoločnosť nekonfliktne využívajúca všetky funkcie lesov.

Naplnenie uvedenej vízie a definovaných globálnych cieľov bude zabezpečené prostredníctvom strategických a špecifických cieľov. Národný lesnícky program Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2025 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“ má 17 strategických a 31 špecifických cieľov.

Implementácia stratégie bude zabezpečená komplexným implementačným mechanizmom, pričom komplexnosť vyplýva z nadsektorovej povahy tohto dokumentu.  Hlavnú zodpovednosť za implementáciu, monitorovanie a podávanie správ k Národnému lesníckemu programu Slovenskej republiky pre obdobie 2025 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“ a jeho implementačnému nástroju – akčnému plánu má Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Medzirezortná a operatívna koordinácia implementácie stratégie bude prebiehať prostredníctvom vytvorenej Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky pre obdobie 2025 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“, ktorej členmi sú nominovaní zástupcovia jednotlivých rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších organizácií verejnej správy, akademickej obce, mimovládnych organizácií a ďalších zainteresovaných skupín.