Medzi monitorované mestá z hľadiska kvality ovzdušia pribudlo mesto Brezno

25. 09. 2023

Mesto Brezno v spolupráci so Smart Cities Klubom a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa rozhodlo umiestniť mobilnú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia priamo na námestí. Získajú sa tak aktuálne údaje o kvalite ovzdušia v lokalite, ktorá je dlhodobo výrazne ovplyvňovaná tranzitnou dopravou.

Monitorovacia stanica Brezno
Zdroj: SAŽP

Cieľom umiestnenia tejto mobilnej monitorovacej stanice je získať hodnoverné informácie o kvalite ovzdušia pred otvorením druhej etapy obchvatu mesta, ktoré je plánované na koniec septembra. Tranzitná doprava, ktorá v súčasnosti prechádza cez námestie a smeruje na Tisovec, by mala byť presmerovaná práve na novovybudovanú časť obchvatu. Zaujímavé bude porovnať, ako bude otvorenie novej časti obchvatu vplývať na kvalitu ovzdušia.

Na monitorovacej stanici sú merané pevné častice PM10, PM2,5, oxidy dusíka a oxid uhoľnatý. Výsledky sprístupňuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_mapy.

Okrem dopravy kvalitu ovzdušia v meste Brezno výrazne ovplyvňuje aj vykurovanie a jeho kotlinová poloha. Na základe modelovania bolo zaradené medzi rizikové obce patriace do oblastí riadenia kvality ovzdušia (ORKO). Ide o oblasti, kam je potrebné prioritne zamerať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Ich zoznam a popis stanovenia je možné nájsť na https://www.shmu.sk/sk/?page=2674. V súčasnosti je v príprave Program na zlepšenie kvality ovzdušia v rámci Banskobystrického kraja, za vypracovanie ktorého je zodpovedný Okresný úrad v sídle kraja.

Už dnes je možné vidieť množstvo aktivít, ktoré priaznivo vplývajú na kvalitu ovzdušia, realizovaných mestom Brezno zameraných na podporu rozvoja nemotorovej dopravy, zavádzania úsporných opatrení v oblasti energetiky – napr. osvetlenie verejných priestorov, rozširovanie mestskej zelene a podobne.