Mesto Nitra v súťaži ENVIROMESTO 2021 ocenené v oblasti „Ochrana ovzdušia“

21. 02. 2022

Cieľom národnej súťaže ENVIROMESTO 2021 bolo zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale aj v reálnom živote. 18.2.2022 si z rúk ministra životného prostredia SR Jána Budaja prevzali ocenenia víťazné mestá v štyroch oblastiach: ochrana ovzdušia, adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy, ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra a prechod na zelené hospodárstvo. Za oblasť „Ochrana ovzdušia“ sa víťazným stalo mesto Nitra.

Zdroj: SAŽP

Ocenenie bolo udelené za koncepčné riešenie, spoluprácu všetkých sektorov a zdieľanie dát.  V roku 2020 bolo  vybudovaných na území mesta Nitra  10 monitorovacích staníc  rozmiestnených do vybraných oblastí – mestské parky, priemyselné zóny, časti mesta s vysokou koncentráciou motorových vozidiel. Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť aktuálne informácie o kvalite ovzdušia ako podklad pre prípravu koncepčných a programových dokumentov, informovanie verejnosti, reguláciu aktivít s priamym vzťahom ku kvalite ovzdušia (ako je napríklad  zimná údržba, regulácia zálievky verejnej zelene) a pod. Monitorovacie stanice merajú koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie a sekundárnych polutantov (CO, NO2, SO2, O3), skleníkového plynu CO2, prachových častíc (PM), základné meteorologické parametre (teplota, vlhkosť a tlak vzduchu) a úroveň hluku.

Zber dát prebieha automaticky na základe vopred nastaveného intervalu, minimalizuje sa tak potreba manuálneho zberu dát. Sledované dáta sú následne vyhodnocované odborníkmi a na základe vyhotovených analýz sú dostupné relevantné údaje.  Prínosom riešenia je hlavne sprístupnenie nameraných dát predovšetkým relevantným útvarom mesta, v prípade záujmu aj  štátnym inštitúciám a ústavom zaoberajúcim sa kvalitou ovzdušia pre vedecko výskumné účely, a samozrejme aj samotným občanom mesta. Namerané dáta sú zároveň využívané pri tvorbe dokumentov urbanistického, dopravného a environmentálneho plánovanie na úrovni mesta (ako je  vypracovanie dokumentov Mestskej adaptačnej stratégie na zmenu klímy a Plánu udržateľnej mestskej mobility) ako  aj  župy.  Ovplyvňujú kvalifikované prijímanie rozhodnutí vzťahujúcich sa ku kvalite ovzdušia,  komunikáciu s dotknutými subjektami, s občanmi ako aj  riešenie najzávažnejších klimatických problémov v meste Nitra.

Vyhlasovateľom súťaže ENVIROMESTO 2021 je Ministerstvo životného prostredia SR, organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia. Partnermi súťaže sú: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Karpatský rozvojový inštitút, o. z. Košice.