Návrh nového zákona o ochrane ovzdušia schválený vládou Slovenskej republiky

03. 10. 2022

V piatok 30.9.2022 vláda Slovenskej republiky  na svojom rokovaní schválila návrh nového zákona o ohrane ovzdušia, ktorý nahradí v súčasnosti platný zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.  Tento nový právny predpis reaguje na potreby prijatia zmien v rôznych bodoch. Okrem iného zavádza nový prístup k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, medzi ktoré patria aj spaľovacie zariadenia prevádzkované domácnosťami.

Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Hlavným cieľom návrhu zákona je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, implementácia Národného programu znižovania emisií do roku 2030, ako aj realizácia opatrení zo Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a aktuálneho  Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.  Reaguje aj na konkrétne skúsenosti z aplikácie jednotlivých ustanovení doterajšieho zákona v praxi, identifikovanie jeho nedostatkov a rovnako aj na určité nedostatky s transpozíciou právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany ovzdušia.

Slovensko čelí žalobe zo strany Európskej komisie za prekročenie limitnej hodnoty pre častice PM10 v dvoch zónach – územie Banskobystrického a Košického kraja a jednej aglomerácii – územie mesta Košice. Hlavným zdrojom emisií týchto častíc je vykurovanie domácností tuhým palivom. S cieľom znižovania týchto emisií sa v novom zákone zavádzajú kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivá a kvapalné palivá aj v domácnostiach. Kontroly sa budú realizovať na základe podnetu, ktorý poukáže na dôvodné podozrenie, že malé spaľovacie zariadenie je prevádzkované v rozpore s definovanými povinnosťami. V prípade vykurovania domácností je to hlavne dodržiavanie podmienok prevádzkovania spaľovanie palív uvedených v dokumentácii používaného zariadenia. Vykonávať ich bude Slovenská inšpekcia životného prostredia, obec alebo nimi poverená osoba s odbornou spôsobilosťou. Kontroly budú spojené s odobraním vzorky popola alebo steru z komína na analýzu. Pri prvom podnete obec písomne upozorní prevádzkovateľa na dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákazu alebo povinností prevádzkovateľa. Pri opakovanom podnete sa vykoná kontrola na mieste. Kontrola na základe opakovaného podnetu môže zahrnúť kontrolu podmienok prevádzkovania spaľovacieho zariadenia, požiadaviek na palivo, odber vzoriek popola a ster zo spalinových ciest. Prevádzkovateľ zdroja je povinný poverenej osobe umožniť prístup k spaľovaciemu zariadeniu a umožniť výkon kontroly. Pokuty za porušenie povinností fyzických osôb môžu dosiahnuť výšku až 5 000 eur.

Zákon po schválení Národnou radou Slovenskej republiky by mal nadobudnúť účinnosť k 1. januáru 2023.