Nová výzva z Programu Slovensko na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

09. 01. 2024

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila 22. decembra 2023 výzvu z Programu Slovensko na predkladanie projektov s cieľom znížiť energetickú náročnosť a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Tento cieľ zároveň podporuje jednak znižovanie emisií skleníkových plynov a rovnako bude mať pozitívny dopad aj na pokles emisií znečisťujúcich látok spojených s výrobou a spotrebou energie vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov eur.

Košice
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Podpora je zameraná na verejné administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení. Oprávneným žiadateľom sú subjekty štátnej správy, obcí, miest a vyšších územných celkov. Rovnako oprávneným žiadateľom môžu byť aj nadácie, občianske združenia alebo neziskové a cirkevné organizácie a to v prípade, že sa ich projekt týka verejných budov využívaných ako školy, školské zariadenia alebo na ubytovanie pre ľudí v núdzi.

Minimálna výška podpory na projekt je 200 000 eur a maximálna výška 5 miliónov eur. Maximálna miera príspevku bude 100 %, v závislosti od dosiahnutej úspory primárnej energie.

Prostredníctvom jednej žiadosti bude možné získať podporu na dva druhy opatrení. Na znižovanie energetickej náročnosti budov je vyčlenených 133 miliónov eur a na využívanie obnoviteľných zdrojov 10 miliónov eur.

Medzi oprávnené aktivitami v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov patrí  zateplenie vrátane zateplenia strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, riešenie vykurovacích systémov, systémov chladenia a vetrania, výroby teplej vody. Financie je možné čerpať aj na modernizáciu osvetlenia. Novinkou je, že zároveň bude možné financovať aj opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s energetickou efektívnosťou, ale zlepšujú kvalitu vnútorného prostredia budov. Podporu tak bude možné využiť na debarierizáciu, zabezpečenie tepelnej aj akustickej pohody, aplikáciu princípov európskeho Bauhausu a tiež na zelené a vodozádržné opatrenia či zavedenie energetického manažmentu budovy.

Pomoc na tieto aktivity je možné získať, ak sa zlepší energetická klasifikácia budovy najmenej o jednu energetickú triedu a budova dosiahne plánovanú úsporu primárnej energie minimálne 30 %. Aby boli prevádzkovatelia verejných budov motivovaní pripraviť ambiciózne projekty s čo najvyššou úsporou, 100-percentné pokrytie oprávnených výdavkov získajú len vtedy, ak dosiahnu úsporu primárnej energie 60 % a viac. Ak to bude menej, intenzita podpory bude odzrkadľovať dosahovanú úsporu.

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v systémoch zásobovania energiou je zameraná na inštaláciu zariadení, ako sú fotovoltické elektrárne, tepelné čerpadlá a slnečné kolektory. Rovnako medzi oprávnené aktivity patrí aj riešenie uskladňovania vyrobenej energie a zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie.

Prvé hodnotiace kolo výzvy bude uzatvorené 9. februára 2024, nasledujúce budú uzatvárané v týždenných intervaloch.

Kompletné znenie výzvy s kódom OZE PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR.