Nové pravidlá poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

01. 02. 2024

V januári tohto roku vstúpil do platnosti nový zákon č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Definuje nové pravidlá v tejto poplatkovej povinnosti. Stanovené poplatky podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, platného do konca decembra 2023,  boli neprimerane nízke a nezohľadňovali infláciu. Funkcia tohto ekonomického nástroja tak bola dlhodobo neefektívna.

peniaze
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Novým zákonom sa pristúpilo k zmene poplatkovej povinnosti tak, aby výška poplatkov za emisie reflektovala viac negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a vo vyššej miere motivovala znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií.

Znížil sa počet znečisťujúcich látok podliehajúcich poplatkovej povinnosti, nakoľko poplatky za mnohé znečisťujúce látky mali len minimálny podiel na celkových poplatkoch; zo 120 spoplatnených znečisťujúcich látok podľa pôvodného zákona na 6 znečisťujúcich látok a to: tuhé znečisťujúce látky, oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, prchavé organické zlúčeniny a amoniak. Ide o znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahujú národné záväzky znižovania emisií vyplývajúce pre SR z práva EÚ a z protokolov k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

V zmysle nového zákona poplatok platia právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia alebo stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. V prípade malých zdrojov znečisťovania ovzdušia tieto platia poplatok vtedy, ak obec vydá všeobecné záväzné nariadenie, ktorým upraví ich platenie.

Prevádzkovateľ veľkého zdroja a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia má povinnosť oznámiť okresnému úradu každoročne v určenom termíne množstvo emisií vypustených za uplynulý rok a zároveň vypočítaný poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Poplatok sa neplatí, ak výška ročného poplatku za emisie v príslušnom roku je menej ako 500 eur.

V prípade malých zdrojov znečisťovania ovzdušia nový zákon taxatívne vymenováva malé zdroje, ktoré obec môže spoplatniť. Je v právomoci obce oslobodiť určitých prevádzkovateľov (štátny orgán, obec, vyšší územný celok, rozpočtovú organizáciu alebo o inú právnickú osobu zriadenú alebo založenú na verejnoprospešné alebo charitatívne účely) od poplatkovej povinnosti. Poplatok za malé zdroje sa vypočíta na základe oznámeného množstva spáleného paliva alebo na základe spotreby organických rozpúšťadiel. Poplatok sa neplatí, ak výška ročného poplatku za emisie je menej ako 100 eur.

Nový zákon ustanovuje postupné zvyšovanie sadzieb poplatkov za emisie pomocou nábehového kompenzačného koeficientu. Poplatky sa do roku 2030 zdvojnásobia a od roku 2031 sa poplatok za emisie každoročne upraví v závislosti od výšky inflácie za predchádzajúci kalendárny rok.

Príjemcom poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za veľké zdroje a stredné zdroje je Environmentálny fond. Príjemcom poplatkov za malé zdroje je príslušná obec.

Príručka k zákonu č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je dostupná na:

https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/poplatky-za-znecistovanie-ovzdusia/.