Nové pravidlá v ochrane ovzdušia na Slovensku

15. 05. 2023

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel nový zákon o ochrane ovzdušia, má číslo 146/2023 Z. z.. Schválený bol Národnou radou SR dňa 17. februára 2023. Účinnosť nadobúda 1. júla 2023 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré účinnosť nadobudnú neskôr.

Národná rada SR dňa 10. mája 2023 taktiež schválila nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Tento zákon nadobudne účinnosť  1. januára 2024. Rovnako však aj v prípade tohto zákona platia určité výnimky s neskorším dátumom účinnosti.

oblaky a čistá obloha
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Zákon o ochrane ovzdušia sa zameriava na tri hlavné ciele: na celkovú kvalitu ovzdušia, zníženie emisií  znečisťujúcich látok a obmedzenie emisií pri zdroji. Okrem stanovenia prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia a emisných požiadaviek pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, tiež definuje požiadavky na kvalitu vybraných výrobkov ako sú palivá alebo regulované výrobky.

Zvyšuje právomoci štátnych aj samosprávnych orgánov s cieľom dosiahnutia zlepšenia kvality ovzdušia. Pribúdajú nové kompetencie pre samosprávy vo forme možností obmedziť, alebo zakázať prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a osobitných činností na svojom území všeobecne záväzným nariadením. Rovnako budú môcť na svojom území vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedzenia cestnej dopravy.

Vytvára priestor na reguláciu a obmedzovanie zápachu a upravuje aj monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia. Zmeny nastanú aj v oblasti povoľovania, prevádzkovanie stacionárnych zdroje znečisťovania ovzdušia bude možné len na základe osobitného povolenia. Povolenie bude obsahovať presne určené emisné limity a podmienky prevádzkovania.

Keďže Slovensko má problém s kvalitou ovzdušia najmä v dôsledku znečistenia ovzdušia pochádzajúceho z vykurovania domácností tuhým palivom, zavádzajú sa kontroly malých spaľovacích zariadení na základe podnetu. Tieto budú spojené s odobraním vzorky popola alebo steru z komína na analýzu. Porušenie zákazu spaľovania odpadov fyzickou osobou bude riešené ako priestupok.

Druhou významnou novou právnou úpravou je zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Mení sadzby základných poplatkov tak, aby ich výška zohľadňovala negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a motivovala znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií. Nový zákon navrhuje zvyšovanie sadzby poplatkov tak, že sa do roku 2030 zdvojnásobí. Od roku 2031 sa poplatky budú každoročne navyšovať podľa výšky inflácie.

Schválené znenie zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=530035.