Novootvorená výzva na podporu budovania infraštruktúry pre rozvoj cyklodopravy

04. 09. 2023

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo dňa 31.8.2023 v poradí druhú výzvu  na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. Na jej realizáciu je z Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenený objem financií v celkovej výške 36 miliónov eur. Výzva je otvorená do 8. januára 2024.

cyklotrasa
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Projekty majú podporiť zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej preprave pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu. O príspevok sa môžu uchádzať samosprávne kraje, mestá, mestské časti a obce v oprávnenom území, ich rozpočtové alebo príspevkové organizácie, združenia miest, mestských častí a obcí, ako aj Železnice Slovenskej republiky.

Projekt sa musí týkať územia mesta nad 20-tisíc obyvateľov s možným presahom do okolitých obcí do vzdialenosti 5 kilometrov, resp. po najbližšiu obec. Zoznam miest a obcí, ktoré spadajú do oprávneného územia, je súčasťou dokumentov zverejnených v rámci výzvy.

Ďalšou podmienkou je, že projekt musí byť reálne vecne a stavebne ukončený, kolaudáciou alebo povolením o predčasnom užívaní stavby, najneskôr do 31. marca 2026. Oprávnené sú výdavky žiadateľa realizované od 1. februára 2020 do ukončenia projektu, pričom nie je stanovená minimálna ani maximálna výška príspevku na jednu žiadosť. Výzva však definuje limity jednotlivých skupín oprávnených nákladov v závislosti od typov objektov resp. charakteru prác.

Prostriedky mechanizmu sa budú prideľovať na základe poradia podľa dosiahnutého výsledného hodnotiaceho skóre, ktoré je kritériom na vytvorenie poradia žiadostí pre prideľovanie disponibilných prostriedkov mechanizmu. Bodové hodnotenie projektov bude vychádzať z výsledných hodnôt analýzy dopytu a dodatočných hodnotiacich kritérií (Kapitola 6 Metodiky posudzovania a hodnotenia projektov cyklistickej infraštruktúry).

Žiadosti, ktoré splnia podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, ale nebudú podporené pre nedostatok finančných prostriedkov, sa zaradia do rezervného zoznamu, alebo ich môžu žiadatelia predložiť v nasledujúcich výzvach.

Výzva vrátane súvisiacich dokumentov je zverejnená na https://www.mindop.sk/ v záložke Cyklovýzva.