O projekte PreOvzdušie

17. 02. 2021

Problematike kvality ovzdušia sa už dlhodobo venuje aj o. z. CEPTA. Vznikli v roku  2005  ako občianske združenie s cieľom vyvíjať aktivity smerom k ochrane životného prostredia, prírody, podpore občianskej participácie, zdravého životného štýlu a udržateľných alternatív voči súčasnému konzumnému životnému štýlu. Ostatné dva roky realizujú aj projekt PreOvzdušieSK financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa (MVSR). Je zameraný na zlepšenie dialógu zainteresovaných subjektov, predovšetkým centrálnej štátnej správy a samosprávy.

O projekte PreOvzdušie
Zdroj: o. z. CEPTA

Zlá kvalita ovzdušia má negatívne dopady najmä na zdravie človeka – dýchacie cesty, kardiovaskulárne ochorenia a pod. V SR to znamená vyše 5 700 predčasných úmrtí a 65 400 stratených rokov života ročne (EEA 2015). Znečistené ovzdušie ovplyvňuje aj iné sektory národného hospodárstva – predovšetkým poľnohospodárstvo a lesníctvo. Preto projekt PreOvzdušieSK koncentruje kapacity odborníkov na  analýzu príčin doterajšej stagnácie politiky zlepšovania kvality ovzdušia na Slovensku. Boli vykonané  čiastkové analýzy legislatívy, zdravotných dopadov, monitoringu, a implementácie EŠIF v spojitosti so zlepšovaním kvality ovzdušia SR s dôrazom na urbanizované prostredie.  

Aktivity projektu sú zamerané najmä na prenos dobrých skúseností zo zahraničia,  v rámci Európskej skupiny Air Quality v EEB (European Environmental Bureau). Kľúčová je pritom aktívna participácia zahraničných expertov ale aj zapojenie slovenskej verejnosti do riešení špecifických lokálnych problémov, ako napr. lokálne kúreniská, doprava, zdravotné dopady znečistenia ovzdušia. V rámci projektu PreOvzdušieSk, boli realizované otvorené fóra, semináre, diskusie s občanmi, kompetentnými a zainteresovanými subjektami vo všetkých krajoch SR s cieľom vytvorenia partnerstva a sociálneho dialógu v rámci politiky ochrany ovzdušia na Slovensku.

Z dlhodobých skúseností združenia vyplýva, že pri riešení problematiky ovzdušia by mali dôležitú úlohu zohrávať samosprávy. Ich zapojenie do „clean air dialogu“ bolo realizované cez Úniu miest Slovenska (UMS), s ktorou CEPTA má dlhodobé partnerstvo pre riešenie otázok životného prostredia. Bola nadviazaná spolupráca s vybranými samosprávami pri riešení špecifických problémov ako sú  lokálne kúreniská, nízko emisné zóny a pod.. Výstupom projektu bude 10  navrhnutých účinných opatrení vrátane legislatívnych a ekonomických nástrojov a tiež prenos skúseností v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia zo zahraničia.

CEPTA má bohaté skúsenosti v oblasti kvality ovzdušia a spolupracuje s viacerými inštitúciami tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni. Výstupy projektu by mali byť  s kompetentnými orgánmi komunikované počas tvorby a implementácie novej národnej stratégie ochrany ovzdušia (2018+), ako aj pri príprave novej legislatívy,  ktorú má MŽP SR v pláne prijať tento rok. Kapacity organizácie v tejto oblasti sa však značne zmenili náhlym odchodom Daniela Lešinského, ktorý bol nielen koordinátorom projektu, ale aj zakladateľom a predsedom združenia od jeho vzniku. Jeho vedomosti a zanietenie  pre zlepšovanie kvality ovzdušia budú chýbať nielen v o.z. CEPTA, ale aj všetkým spolupracujúcim inštitúciám a organizáciám.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Pre viac informácií o projektových aktivitách a výstupoch kliknite na: https://cepta.sk/projekty/aktualne-projekty/preovzdusiesk/