Ochrana ovzdušia ako súčasť enviroaktivít pre školy na Festivale Zeme

12. 06. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s partnermi usporiadala ďalší ročník Festivalu Zeme. Podujatie, zamerané na environmentálne aktivity pre školy a verejnosť, sa uskutočnilo 25.5.2023 v priestore Mestského parku v Banskej Bystrici. Svojimi aktivitami sme sa do programu zapojili aj v rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia.

Deti na Festivale Zeme
Zdroj: SAŽP

Na Festival Zeme prišlo približne 400 detí z 13 škôl z Banskej Bystrice, Zvolena a okolia a jednej materskej školy. Prostredníctvom kvízov, rozhovorov a hier zapojili všetky zmysly. Rozpoznávali vtáky po hlase, riešili hmatové a čuchové hádanky. Členovia tímu riešiaceho projekt LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia chceli od detí vedieť „čo visí vo vzduchu“. Ak to náhodou nevedeli, dozvedeli sa základné informácie o ovzduší, jeho zložení, kvalite i o zdrojoch znečistenia. Deti poznávali v tvorivom duchu a aktívne sa zapájali do zadaných úloh. Dozvedeli sa o možnosti overiť stav kvality ovzdušia v ich blízkom okolí prostredníctvom web stránky dnesdycham.sk. Veľkým úspechom bolo skladanie vrtuliek – maskota projektu. Okrem toho kreslili, kvízovali, určovali minerály, naučili sa správne triediť odpad a spoznávali „divočinu“ v parku.

Zástupcovia škôl prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu v rámci vzdelávania o ovzduší na školách a uvítali možnosti využitia projektových vzdelávacích programov vo vyučovacom procese. Materiály sú dostupné na webovej stránke projektu https://www.populair.sk/sk/kategorie-dokumentov. Ocenili i prínos prepojenia vzdelávania s projektovými aktivitami v praktickom vyučovaní environmentálnych tém. 

O tom, ako vplýva znečistené ovzdušie na zdravie detí je možné získať viac informácií na  https://www.populair.sk/sk/aktualita/vplyv-znecisteneho-ovzdusia-na-zdravie-deti.