Ovzdušie v číslach

09. 04. 2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia koncom roka 2020 publikovali brožúru Životné prostredie Slovenskej republiky v roku 2019 – kľúčové údaje a informácie. Jej účelom je v prehľadnej, výstižnej a užívateľsky priateľskej forme priblížiť širokej verejnosti informácie o kvalite životného prostredia v previazaní na dôležité témy dnešnej doby.

Ovzdušie v číslach
Zdroj: pixabay.com

Vo februári 2019 vláda SR schválila novú environmentálnu politiku Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (Envirostratégia 2030). Jej základnou víziou je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo, založené na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia a využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok, ktoré budú viesť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Chceme tak dosiahnuť, aby ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba boli súčasťou všeobecného povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a prispôsobenia sa zmene klímy by jej dopady na Slovensku mali byť čo možno najmiernejšie.

Brožúra Životné prostredie Slovenskej republiky v roku 2019 s podtitulom Kľúčové údaje a informácie vychádza z informácií každoročne publikovaných v Správe o stave životného prostredia v Slovenskej republike. Je určená pre odbornú, ako aj širokú verejnosť, podporuje prístup ku kľúčovým údajom a informáciám o životnom prostredí Slovenskej republiky v užívateľsky zaujímavej forme. Uvádza základné informácie pomocou infografík. Obsah brožúry vychádza z obsahu Envirostratégie 2030 a v rámci kapitoly venovanej ovzdušiu sa dozviete, že:

  • Emisie základných znečisťujúcich látok sa oproti roku 2005 znížili o 44 % a emisie prachových častíc o 25 %
  • Podiel dopravy na emisiách NOX je až 44,6 %
  • Zaregistrovalo sa 1 891 ks osobných elektromobilov
  • Na 3 staniciach národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia došlo v roku 2019 k prekročeniam limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24-hodinové koncentrácie PM10 a na 7 staniciach došlo k prekročeniu cieľovej hodnoty na ochranu zdravia pre benzo(a)pyrén.

 

Viac informácií na https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/11101