Podajte si žiadosť o finančný príspevok na obnovu rodinného domu

17. 10. 2022

Od 15 októbra 2022 sa spustil proces prijímania žiadostí na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Od tohto dňa môžu záujemcovia, ktorí spĺňajú definované požiadavky,  podať žiadosť o príspevok vyplnením online formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.obnovdom.sk.

Zdroj: SAŽP

Obnova rodinného domu prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia, obzvlášť ovzdušia, zlepšeniu kvality bývania, ale aj zníženiu energetických nárokov a s tým spojených finančných nákladov.  Na aktuálne spustené prvé dve výzvy je vyčlenených 30 mil. eur. Po vyčerpaní prvých výziev sa budú spúšťať ďalšie, celkový plánovaný rozpočet na obnovu rodinných domov bol odsúhlasený vo výške 500 mil. eur.

Potrebné informácie, konzultácie ako aj odborné poradenstvo poskytne záujemcom o túto formu podpory  Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá zriadila desať regionálnych kancelárií. Kancelárie, ktoré budú verejnosti k dispozícii počas pracovných dní a sobôt, sú lokalizované v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Žiline, Prešove a Košiciach. Adresy nájdete na webe https://obnovdom.sk/kontakty.php.
Všetky podrobnosti o výzvach sú dostupné v prehľadnej brožúre dostupnej na https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/3104/brozura_obnov_dom.pdf.