Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ 2022: Správa o krajine – SLOVENSKO

01. 11. 2022

V minulých preskúmaniach vykonávania environmentálnych právnych predpisov realizovaných Európskou komisiou,  boli v súvislosti s implementáciou environmentálnej politiky a práva Európskej únie (EÚ) Slovenskom identifikované hlavné výzvy, medzi ktoré patrí aj zlepšenie kvality ovzdušia v kritických regiónoch, zlepšenie kvality monitorovania a zavedenie systému výmeny kotlov v domácnostiach v snahe zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Ako výsledok najnovšieho, v poradí tretieho hodnotenia boli definované prioritné opatrenia, ktorými sú:

- Prijať v kontexte národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia (Národný program znižovania emisií, 2020) opatrenia na zníženie emisií z hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia a

- Zabezpečiť úplný súlad s normami EÚ v oblasti kvality ovzdušia, ako aj zachovať klesajúci vývoj emisií látok znečisťujúcich ovzdušie v snahe znížiť nepriaznivé vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie a hospodárstvo s cieľom v budúcnosti dosiahnuť odporúčané hodnoty Svetovej zdravotníckej organizácie.

Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

EÚ vypracovala komplexný súbor právnych predpisov týkajúcich sa kvality ovzdušia. Stanovujú sa v nich normy kvality ovzdušia z hľadiska ochrany zdravia a záväzky znižovania emisií v jednotlivých členských štátoch v prípade niekoľkých látok znečisťujúcich ovzdušie.

Podľa publikovanej správy kvalita ovzdušia na Slovensku naďalej vyvoláva vážne obavy. Najnovšie dostupné ročné odhady (za rok 2019) Európskej environmentálnej agentúry poukazujú približne na 4 200 predčasných úmrtí (alebo 50 900 stratených rokov života), ktoré možno pripísať koncentráciám jemných tuhých častíc, 90 predčasných úmrtí (2 500 stratených rokov života) v súvislosti s koncentráciami ozónu, a 10 predčasných úmrtí (100 stratených rokov života), ktoré možno pripísať koncentráciám oxidu dusičitého.

Emisie kľúčových látok znečisťujúcich ovzdušie sa v posledných rokoch na Slovensku výrazne znížili, kým rast HDP pokračoval. Podľa najnovších projekcií Slovensko plánuje splniť záväzky znižovania emisií od roku 2020 do roku 2029 a v prípade väčšiny znečisťujúcich látok aj od roku 2030. Z projekcií sa však zatiaľ ukazuje ako problematické splnenie záväzkov znižovania emisií od roku 2030 v prípade amoniaku.

V roku 2020 boli zaznamenané prekročenia limitných hodnôt tuhých častíc (PM10) v jednej zóne kvality ovzdušia a v prípade dvoch zón kvality ovzdušia neboli splnené cieľové hodnoty týkajúce sa koncentrácie ozónu.

Európska komisia postúpila Súdnemu dvoru EÚ konanie voči Slovensku z dôvodu prekročenia limitných hodnôt PM10. Slovensko podľa hodnotenia neprijalo primerané opatrenia na zníženie koncentrácií PM10 v zóne kvality ovzdušia Banskobystrický kraj, aglomerácii Košice a zóne kvality ovzdušia Košický kraj. Nepreukázalo sa, že by opatrenia zamerané na kvalitu ovzdušia predložené Slovenskom boli včasné a účinné na zníženie znečistenia v rámci dohodnutých limitov, a že by prispievali k tomu, aby sa obdobia prekračovania hodnôt čo najviac skrátili, ako sa vyžaduje v právnych predpisoch EÚ.

Proces, ktorý prebieha od roku 2017 v súvislosti s nedostatkami v systéme monitorovania kvality ovzdušia, bol napokon v roku 2022 ukončený po tom, ako sa systém zlepšil vďaka finančným prostriedkom EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 – 2020.

V preskúmaní vykonávania environmentálnych právnych predpisov z roku 2019 Komisia navrhla, aby Slovensko v rámci svojho národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia prijalo opatrenia na obmedzenie emisií zo svojich hlavných zdrojov emisií, a to napríklad aj ďalším znižovaním emisií z výroby energie a tepla z tuhých palív alebo podporou účinného centrálneho zásobovania teplom a/alebo fiškálnymi stimulmi.

Systém dotácií na výmenu starých kotlov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, bol však v roku 2021 zrušený. Nahradil sa novou schémou rozsiahlej obnovy rodinných domov v záujme zvýšenia ich energetickej hospodárnosti, ktorej implementácia sa podľa Plánu obnovy a odolnosti Slovenska začala od roku 2022.

Hodnotiaca správa záverom konštatuje, že Slovensko zatiaľ nezaviedlo primerané opatrenia na dosiahnutie uspokojivého pokroku pri znižovaní koncentrácií niektorých znečisťujúcich látok (najmä PM10) a na zabezpečenie úplného súladu s právnymi predpismi EÚ v oblasti kvality ovzdušia je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie.

Hodnotenie v plnom znení je dostupné na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=SWD:2022:252:FIN