Prešovský samosprávny kraj vyhlásil dotačné programy. Súčasťou podpory je aj životné prostredie.

07. 03. 2023

Dotácie sú zamerané na podporu viacerých oblastí. Patria medzi ne kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, zdravotníctvo ale ja životné prostredie. Ide o dotácie poskytované z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Termín na predkladanie projektov je do konca marca 2023.

Bardejov námestie
Zdroj: Ilustračné foto (Bardejov), https://pixabay.com/

Oblasť podpory životného prostredia a rozvoja environmentálneho povedomia je zameraná na priame zlepšovanie stavu životného prostredia, projekty na rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie: efektívne zachytávanie, zadržiavanie a využitie dažďovej vody, zelené (vegetačné) strechy, zelené steny, parkovacie plochy s priepustným povrchom, alebo so zeleným trávnikom, zavlažovacie vaky, projektovú dokumentáciu a projekty zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území PSK. Podporované budú činnosti, ktoré sú prístupné pre verejnosť a nespoplatnené.

Smerovanie dotácií je nasledovné:

Podprogram 5.1 – kapitálové výdavky

• Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, vrátane vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.

Podprogram 5.2 – bežné výdavky

• Oprava, údržba, nákup materiálno-technického vybavenia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry.

Podprogram 5.3 – bežné výdavky

• Podpora environmentálnej výchovy, výchovno-vzdelávacích aktivít, osveta v oblasti životného prostredia.

Oprávnenými žiadateľmi (príjemcami) dotácie sú obce/mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré majú sídlo na území PSK, alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území PSK, alebo poskytujú služby obyvateľom PSK a ktorých PSK nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom. Oprávnené sú aj fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území PSK, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území PSK, alebo poskytujú služby obyvateľom PSK.

Výška podpory je od 500 € do 5 000 €, spolufinancovanie je 20 %.

Zoznam žiadateľov, ktorým bude pridelená dotácia, zverejní vecne príslušný odbor Úradu PSK v lehote do 10 dní od rozhodnutia predsedu PSK na webovom sídle PSK.

Viac informácií je dostupných na: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/poskytovanie-dotacii/grantova-schema-2022/vyzva-predsedu-psk-2023.html.