Príďte na bezplatný regionálny workshop o kvalite ovzdušia

14. 05. 2024

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími partnermi projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia, pripravili na máj tri workshopy zamerané na kvalitu ovzdušia ťažiskovo pre zástupcov samospráv z Košického, Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja. Workshopy sa budú konať 16.5. 2024 v Košiciach, 20.5.2024 v Žiline a 30.5.2024 v Banskej Bystrici.

obloha
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Zámerom organizátorov je vytvoriť  priestor pre výmenu informácií a skúsenosti s cieľom predchádzať a obmedzovať znečistenie ovzdušia na regionálnej a lokálnej úrovni, a tým zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľov obcí a miest škodlivým vplyvom látok nachádzajúcich sa v ovzduší. 

Tematické zameranie workshopov:

  • Kvalita ovzdušia v regióne a zlepšenie kvality ovzdušia pri zmene vykurovacích zariadení
  • Šírenie osvety v obci
  • Aplikačná prax zákona o ochrane ovzdušia a jeho vykonávacích vyhlášok  vo vzťahu k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
  • Príklady dobrej praxe pri znižovaní emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach
  • Finančné zdroje – prehľad dostupných a pripravovaných finančných mechanizmov

Konkrétne témy a prihlásenie na workshop nájdete na webe populair.sk: