Príležitosť pre Slovenské mestá prezentovať svoje zelené riešenia - súťaž ENVIROMESTO 2023

24. 05. 2023

„Buďte inšpiráciou pre slovenské mestské samosprávy a prispejte tak k tvorbe lepšieho mestského životného prostredia na Slovensku.“ S touto ambíciou otvára Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023. Môžu ho získať tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Prihlášky je možné poslať elektronicky do 5. júna 2023.

Logo súťaže ENVIROMESTO
Zdroj: SAŽP

Cieľom národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 je zviditeľniť a oceniť tie mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch, podporujú a realizujú činnosti zamerané na životné prostredie a zapájajú obyvateľov do rozvoja svojho mesta.

Do aktuálneho ročníka národného ocenenia sa môžu mestá prihlasovať do 5. júna elektronicky, prostredníctvom vyplnenej a podpísanej prihlášky. Jej súčasťou musia byť aj prílohy, ktoré dokumentujú zrealizované aktivity z troch hodnotených oblastí: A. Zelené a obehové hospodárstvo; B. Ochrana prírody a krajiny; C. Zdravé mesto. Laureátom ocenenia ENVIROMESTO 2023 môžu byť len tie samosprávy, ktoré sa zapoja do všetkých troch kategórií.

Problematika životného prostredia rezonuje v spoločnosti nielen v odborných kruhoch, ale aj na úrovni samospráv. Mnohé mestá dlhodobo vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia značné úsilie a na základe vlastných skúseností môžu ostatným priblížiť výhody využívania inovatívnych technológií či prírode blízkych riešení, a tým vytvárať zdravé mestá. Jedným z takých je nepochybne aj Trenčín, ktorý hodnotiaca komisia v uplynulom ročníku jednoznačne zvolila za laureáta a získal titul ENVIROMESTO 2021.

O laureátovi národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov odborných organizácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční na jeseň tohto roka.

 Súčasťou udeľovania titulu ENVIROMESTO 2023 sú odborné organizácie: Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenský hydrometeorologický ústav, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, Mesto Trenčín, Úrad verejného zdravotníctva SR. Informácie o národnom ocenení ENVIROMESTO 2023, štatút, prihláška a dôležité termíny sú zverejnené na webovej stránke http://www.sazp.sk/enviromesto/.