Projekt „LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia“ významne podporuje plnenie Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR

17. 01. 2023

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 29.12.2022 prerokovala Národnú správu o stave implementácie Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHAP V). Správa vyhodnocuje stav plnenia aktivít zameraných na minimalizovanie rizík pochádzajúcich zo životného prostredia, ktoré môžu poškodzovať a ohrozovať zdravie ľudí. Aktivity sú odpočtované za obdobie od septembra 2020 do augusta 2022.

Výstupy projektu populair.sk
Zdroj: MŽP SR

Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (NEHAP V) bol  schválený vládou SR v roku 2019 (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23451/1). Vypracovaný bol za účelom implementácie záverov 6. ministerskej konferencie o životnom prostredí a zdraví konanej v Ostrave (13 - 15.6. 2017) v podmienkach Slovenskej republiky. Hlavným dokumentom, ktorý bol prijatý v rámci konferencie bola Ostravská deklarácia ministrov. V kontexte politiky Zdravie 2020 a Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj definovala oblasti - priority, ktorým by sa členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v oblasti environmentálneho zdravia mali prioritne venovať.

Základným cieľom NEHAP V  je minimalizovať riziká pochádzajúce z prostredia, ktoré môžu poškodzovať a ohrozovať zdravie ľudí, a to prostredníctvom navrhnutých aktivít jednotlivých rozpracovaných prioritných oblastí. Dokument predstavuje dôležitý nástroj na posilnenie procesov v prospech zlepšenia environmentálneho zdravia so zapojením relevantných partnerov z rôznych oblastí.

Problematike kvality ovzdušia je venovaná Priorita A – „Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia pre všetkých, ako jedného z najdôležitejších faktorov ohrozujúcich životné prostredie v tomto regióne, prostredníctvom opatrení smerujúcich k plneniu usmerňujúcich hodnôt kvality WHO v neustálom procese zlepšovania.“

Aktivity, ktoré boli zrealizované v rámci projektu „LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia“ (https://www.populair.sk/sk)  významnou mierou prispievajú k plneniu cieľov, medzi ktoré okrem iného  patria:

  •  poskytovanie objektívnych a aktuálnych údajov z monitoringu kvality ovzdušia pre prijímanie operatívnych opatrení ako aj opatrení dlhodobého charakteru
  • zvyšovanie povedomia verejnosti o význame kvality vonkajšieho a vnútorného ovzdušia z hľadiska ich vplyvu na zdravie v masovokomunikačných prostriedkoch
  • aktualizácia a dôsledná implementácia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré stanovia opatrenia „šité na mieru“ na konkrétne problémy kvality ovzdušia v danej oblasti riadenia kvality ovzdušia.

Celú správu je možné získať na (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27917/1)