Projekt využitia geotermálnej energie výrazne zvýši podiel OZE pri výrobe tepla v Košiciach

25. 07. 2023

Cieľom projektu je využiť potenciál geotermálnej energie v Košickej kotline a priviesť teplo z geotermálnych vrtov pri obci Ďurkov do horúcovodnej siete systému centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) v meste Košice do roku 2026. Cieľovou skupinou sú koneční spotrebitelia tepla z SCZT Košice, teda približne 171 tisíc obyvateľov. Projekt je zároveň strategickým zámerom spoločnosti MH Teplárenský holding a.s. (MH TH - štátna akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR) v oblasti dekarbonizácie a ukončenia spaľovania uhlia v závode tepláreň Košice. Žiadateľom národného projektu je MH TH a partnerom národného projektu je spoločnosť Geoterm Košice a.s. (väčšinovým vlastníkom spoločnosti je SPP Infrastucture, a.s., v ktorej má 51 % podiel akcií štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel a 49 % podiel akcií patrí energetickej skupine EPH). Realizácia projektu bude podporená z Fondu pre spravodlivú transformáciu (FST).  

mesto Košice
Zdroj: Ilustračné foto, https://pixabay.com/

Projekt je zložený z dvoch častí. Prvou časťou je  výstavba 3 nových geotermálnych vrtov a sprevádzkovanie 3 existujúcich vrtov pri obci Ďurkov spoločnosťou Geoterm Košice a. s. o celkovej inštalovanej kapacite 30 MWt. Druhou časťou je  výstavba výmenníkovej stanice a teplovodu o dĺžke 15 km z miesta geotermálneho zdroja pri Ďurkove do teplárne v Košiciach spoločnosťou MH TH. Projekt rieši akútny problém závislosti SR na dovoze fosílnych palív a ich využívania v oblasti teplárenstva. Podporí odklon od fosílnych palív a zvýši využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V prípade zrealizovania tohto projektu by išlo o najväčší zdroj geotermálnej energie na území SR, čo je dôležité aj v kontexte diverzifikácie zdrojov v teplárni v Košiciach, ktorá je jedna z najväčších teplární v strednej Európe.

Na základe príkladov dobrej praxe obdobných projektov napr. v mestách Galanta a Veľký Meder je možné očakávať, že pridanou hodnotou tohto projektu bude stabilizácia cien tepla pre obyvateľov mesta Košice, ktorí budú konečnými užívateľmi výhod realizácie projektu. Predpokladaná inštalovaná kapacita nového geotermálneho zdroja je približne 30 MWt, čím sa vyrobí približne 180 GWh tepla ročne. To predstavuje takmer ¼ podiel na celkovej dodávanej energii do košickej teplárne. Celkový podiel OZE na výrobe tepla pre Košice by sa realizáciou tohto projektu zvýšil až na 42 %. Projekt má pritom potenciál a vytvára nevyhnutné predpoklady na ďalšie využívanie zdrojov geotermálnej energie, a to až do 90 MWt, čím by podiel výroby tepla z geotermálnej energie pre Košice narástol v strednodobom výhľade až na 50 %. Okrem toho realizáciou tohto projektu sa predpokladá zníženie spotreby fosílnych palív (uhlia a plynu) v teplárni, čo je spojené so znížením emisií CO2  a rovnako aj emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Projekt taktiež počíta aj s následným využitím zvyškového tepla na poľnohospodárske, rekreačné a iné účely v okolitých obciach pozdĺž trasy teplovodu. V neposlednom rade projekt prispeje k boju proti energetickej chudobe tým, že ceny tepla pre konečných spotrebiteľov budú z tohto zdroja stabilné v porovnaní s plynom alebo uhlím.

Indikatívna investičná náročnosť projektu: 87,7 mil. EUR

Počet vytvorených pracovných miest: 16

Predpokladaný časový rámec ukončenia projektu: 2026

Na podporu geotermálnej energie a rozvodov tepla je v rámci FST pre Košický samosprávny kraj vyčlenená indikatívna alokácia 56,1 mil. EUR.