Rozvoj prvkov zelenej a modrej infraštruktúry ako nástroj na zlepšenie kvality ovzdušia

22. 02. 2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) vyhlásilo 15. februára 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekty integrovaných územných investícií so zameraním na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach. Uzavretá bude v čase, keď dôjde k schváleniu žiadostí v celkovom objeme finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu.

Námestie Zvolen
Zdroj: T. Mičík, SAŽP

Výzva je zameraná na podporu budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach. Konkrétne ide o aktivity ako sú napríklad podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene – parky, líniová zeleň pri komunikáciách, historická zeleň a podobne. Oprávnenými na financovanie sú aj realizácie zelených striech, zelených stien, revitalizácia mestských lesov a lesoparkov. V rámci prvkov súvisiacich s vodou – modrá infraštruktúra – ide napríklad o dažďové záhrady, vsakovacie nádrže ale aj umelo vytvorené vodné prvky ako sú fontány a rosiče vzduchu.

Všetky tieto prvky majú priamy vplyv na prostredie človeka vrátane zlepšovania kvality ovzdušia. Ucelená výsadba mestskej zelene funguje aj ako „čistička vzduchu“. Jednotlivé rastliny však majú rôznu schopnosť zachytávať znečisťujúce látky z ovzdušia. Táto téma je predmetom mnohých štúdií a výskumných projektov. Jedným z nich bol napríklad projekt CLARIO https://clairo.ostrava.cz/, v rámci ktorého bola vytvorená databáza rastlín, ktoré  majú lepšiu schopnosť zachytávať z ovzdušia nečistoty. Databáza má slúžiť všetkým používateľom, rovnako aj tvorcom projektov, ako zdroj poznatkov o vegetácii a odporúčaných postupoch pri výsadbe zelene v snahe zlepšiť životné prostredie. Databáza je dostupná na https://clairo.ostrava.cz/databaze-rostlin/.

Vyhlásená výzva podporí len tie projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou udržateľného mestského rozvoja. Na podporu je vyčlenených celkovo takmer 69 miliónov EUR.

Výzva je dostupná na: https://public.itms2014.sk/vyzva?id=5df9fd3f-b8c7-48b9-96b6-d31172636076.